Beatification Listing

The followings is a detailed list of martyrs that were beatified by various popes. 

I. Beatification

Pope Leo XIII decreed Fortissimorum Virorum (Vietnamese:  Những Con Người Anh Dũng), on May 7, 1900, the following people as Beatus.

 
A.  Jesuits - Mission d'etrangere Peres de Paris
1. Peter Dumoulin Borie             24.11.1838

2. Jean Louis Bonnard               01.05.1852

3. Jean Carolô Cornay                20.09.1837

4. Francis Isidoro Gageli            17.10.1833

5. Francis Jaccard                    21.09.1838

6. Joseph Marchand                 30.11.1835

7. Augustine Schoeffler             01.05.1838
 
B. Dominicans - French Mission
8. Ignaxiô Delgado Y Cebrian Y       21.07.1838

9. Đa Minh Henares Minh                26.06.1838

10. Giuse Ferandez Hiền                  24.07.1838
 

C. Vietnamese Clergies

11.Tôma Đinh Viết Dụ                      26.11.1839

12. Bênadô Võ Văn Duệ                  01.08.1838

13.Anrê Trần An Dũng Lac              21.12.1839

14. Gioan Đạt                                   28.10.1798

15. Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm         24.11.1838

16. Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh (Diệu)      01.08.1838

17. Giuse Hiển                                  09.05.1940

18. Phêrô Võ Đăng Khoa                  24.11.1838

19. Phaolô Phạm Đắc Khoan            28.04.1840

20. Luca Vũ Bá Loan                        05.06.1840

21. Philiphê Phan Văn Minh             03.07.1853

22. Giacôbê Mai Năm                      12.08.1838

23. Phaolô Nguyễn Ngân                  08.11.1840

24. Giuse Nguyễn Đình Nghi             08.11.1840

25. Phêrô Trương Văn Thi                21.12.1839

26. Martinô Tạ Đức Thịnh                 08.11.1840

27. Đa Minh Trạch (Đoài)                 18.09.1840

28. Emmanuel Nguyễn Văn Triệu       17.09.1798

29. Phêrô Lê Tùy                             11.10.1833

30. Phêrô Nguyễn Bá Tuân               15.07.1838

31. Phệrô Nguyễn Văn Tự                 05.09.1838

32. Đa Minh Vũ Đình Tước               02.04.1839

33. Giuse Đặng Đình Viên (Niên)       21.08.1838

34. Vinh Sơn Đỗ Yến                       30.06.1839

35. Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên (Đoan)       26.11.1839

 
Pope Pius X decreed Martyrum purpurata sanguine (Vietnamese:  Máu Đào Tử Đạo), on April 15,1906, to beatify the following martyrs:

A. Dominicans - Spanish Mission

36. Valentinô Berrio Ochoa Vinh       01.11.1861

37. Jêrônimô Hermossilla Liêm         01.11.1861

38. Phêrô Amalto Bình                     01.11.1861

39. Jacintô Castaneda Gia               07.11.1773

40. Mathêô Alonso Leziniana Đậu    22.01.1745

41. Phanxicô Gilde Federich Tế        22.01.1745

42. Vinh Sơn Lê Quang Liêm           07.11.1773

Three years later, Pope Pius X also decreed Martyrum purpurata sanguine (Vietnamese: Máu Đào Tử Đạo), on April 11, 1909  to beatify the following martyrs :
 

A. Jesuits - Mission d'etrangere de Paris

43. Stefanô Teôdorô Cuenot Thể       14.11.1861

44. Phêrô Phanxicô Neron Bắc         03.11.1860

45. Gioan Têôphan Venard Ven        02.02.1861
 

B. Vietnamese clergies

46. Gioan Đoàn Trinh Hoan              26.05.1861

47. Lorensô Nguyễn văn Hưởng       13.02.1856

48. Phêrô Khánh                              12.07.1842

49. Phaolô Lê Văn Lộc                     13.02.1859

50. Phêrô Nguyễn Văn Lựu              07.04.1861

51. Phêrô Đoàn Công Qúy               31.07.1861

52. Phaolô Lê Bảo Tịnh                    06.04.1857

 
Pope Pius XII, decreed Albae jam ad messem (Vietnamese:  Lúa Mùa Đã Chín), on April 29, 1951 to beatify the following martyrs :
 

A. Dominicans - Spanish Mission

53. Giuse Maria Diaz Sanjurjo An      20.07.1859

54. Giuse Maria Garcia Sampedro Xuyên    28.07.1858

 

B. Vietnamese Clergies
55. Đa Minh  Cẩm                             Linh Mục       11.03.1859

56. Tôma  Khuông                            Linh Mục       30.01.1861

57. Đa Minh Hà Trọng Mầu              Linh Mục       05.11.1861

58. Giuse Tuân                                  Linh Mục       30.04.1861

59. Phanxicô Xavier Cần                Thầy Giảng       20.11.1837

60. Phanxicô Đỗ Văn Chiểu               Thầy Giảng    26.06.1838

61. Phêrô Trương Văn Đường           Thầy Giảng    18.12.1838

62. Phêrô Nguyễn Văn Hiếu              Thầy Giảng    28.04.1840

63. Phanxicô Hà Trọng Mậu              Thầy Giảng    19.12.1839

64. Phalô Nguyễn Văn Mỹ                Thầy Giảng    18.12.1838

65. Gioan Baotixita Đinh Văn Thanh      Thầy Giảng. 28.04.1840

66. Tôma Toán                                  Thầy Giảng    27.06.1840

67. Phêrô Vũ Văn Truật                    Thầy Giảng    18.12.1838

68. Phêrô Nguyễn Khắc Tự               Thầy Giảng    10.07.1840

69. Đa Minh Bùi Văn Úy                   Thầy Giảng    19.12.1839

70. Giuse Nguyễn Đình Uyển             Thầy Giảng    04.07.1838
 
71. Giuse Nguyễn Duy Khang            Thầy Giảng    01.11.1861
 
72. Giuse Nguyễn Văn Lựu               Thầy Giảng    02.05.1854

73. Anrê Nam Thông (1)                   Thầy Giảng    15.07.1855

74. Phêrô Đoàn Văn Vân                  Thầy Giảng    25.05.1857

75  Tôma Trần Văn Thiện                  Chủng Sinh    21.09.1838

 
C.  Vietnamese Parishioners

76. Phaolô Tống Viết Bường             Giáo dân       23.10.1833

77. Giuse Hoàng Lương Cảnh            Giáo dân       05.09.1838

78. Gioan Baotixita Cỏn                    Giáo dân       08.11.1840

79. Đa Minh Đinh Đạt                       Giáo dân       18.07.1839

80. Tôma Nguyễn Văn Đệ                 Giáo dân       19.12.1839

81. Antôn Nguyễn Đích                     Giáo dân       12.08.1838

82. Mattêô Lê Văn Gẫm                    Giáo dân       15.05.1847

83. Simon Phan Đắc Hoà                  Giáo dân       12.12.1840

84. Augustinô Phan Viết Huy             Giáo dân       12.06.1839

85. Micae Nguyễn Huy Mỹ               Giáo dân       12.08.1838

86. Augustinô Nguyễn Văn Mới         Giáo dân       19.12.1839

87. Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh)      Giáodân         10.07.1840

88. Nicôla Bùi Đức Thể                     Giáo dân       13.06.1839

89. Martinô Thọ                                Giáo dân       08.11.1840

90. Anrê Trần Văn Trông                  Giáo dân       28.11.1835

91. Stêphanô Nguyễn Văn Vĩnh         Tân Tòng       19.12.1839

92. Phaolô Hạnh                                Giáo dân       28.05.1859

93. Micae Hồ Đình Hy                      Giáo dân       22.05.1857

94. Emmanuel Lê Văn Phụng             Giáo dân       31.05.1857

95. Mattêô Nguyễn Văn Phượng       Giáo dân       26.05.1861

96. Inê Lê Thị Thành (Đê)                 Giáo dân       12.07.1841

97. Giuse Lê Đăng Thi                       Giáo dân       24.10.1860

98. Phanxicô Phan Văn Trung            Giáo dân       06.11.1858

99. Phêrô Đinh Văn Dũng                  Giáo dân       06.06.1862

100. Vinh Sơn Đổng (Dương)            Giáo dân       03.06.1862

101. Phêrô Đa                                   Giáo dân       17.06.1862

102. Phaolô Đường (Đông)               Giáo dân       03.06.1862

103. Đa Minh  Huyên                        Giáo dân       05.06.1862

104. Đa Minh Phạm Trọng Khảm      Giáo dân       13.01.1859

105. Đa Minh Mão                            Giáo dân       16.04.1862

106. Laurensô Ngôn                          Giáo dân       22.05.1862

107. Đa Minh Nguyên                       Giáo dân       16.06.1862

108. Đa Minh Nhi                             Giáo dân       16.06.1862

109. Đa Minh Ninh                            Giáo dân       02.06.1862

110. Giuse Phạm Trọng Tả                Giáo dân       13.01.1859

111. Luca Phạm Trọng Thìn               Giáo dân       13.01.1859

112. Phêrô Đinh Văn Thuần               Giáo dân       06.06.1862

113. Đa Minh Toái                            Giáodân        05.06.1862

114. Giuse Tuân                                Giáo dân       07.01.1862

115. Giuse Túc                                  Giáo dân       01.06.1862

116. Anrê Tường                               Giáo dân       16.06.1862

117. Vinh Sơn Tường                        Giáo dân       16.06.1862  
 
 
Reference