Wat kwam Yeshua doen?


(Deze studie is mede gebaseerd op Bijbelstudies van Werner Stauder en 119 Ministries)
Profetie

Kent u het Bijbelgedeelte uit Amos 3: 7?
 • Amos 3: 7: ''Voorwaar, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn plan geopenbaard heeft aan Zijn knechten, de profeten.''

Hier staat dat Gods niets zal doen zonder dat Hij het heeft voorzegd via de profeten. Alles wat in het 'Nieuwe Testament' gebeurt moet dus ergens voorzegd zijn.

Kunt u mij Bijbelgedeeltes noemen waarin wordt voorzegd dat de Thora wordt afgeschaft? Kunt u mij Bijbelgedeeltes noemen waarin wordt voorzegd dat er een Messias komt die bepaalde zaken uit de Wet komt afschaffen voor Zijn volgelingen?

Dat kunt u niet, want die teksten zijn er niet!

Integendeel, het is verbazingwekkend om te zien wat er wél voorzegd is.

Neem bijv. Psalm 40: 8-10: ''Toen zei ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw wil te doen; en Uw Thora is in mijn binnenste. Ik verkondig de boodschap van gerechtigheid in de grote gemeente; zie, mijn lippen bedwing ik niet; HEERE! Gij weet het.''

Dit is in overeenstemming met wat het 'Nieuwe Testament' over Yeshua zegt in Joh. 7: 16 en Hebr. 10:7. 

 • Johannes 7: 16: ''Yeshua antwoordde hun, en zei: Mijn leer is niet van Mij, maar van Degene, Die Mij gezonden heeft.''

 • Hebreeën 10: 7: ''Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!''

De Hebreeënschrijver past de uitspraak uit Psalm 40 dus toe op Yeshua. Het gaat over Hem! Dit heeft consequenties:

In Ps. 40: 10 lezen we dat de boodschap van gerechtigheid wordt verkondigd door Yeshua. ''Maar wat is dan gerechtigheid'', zult u zich afvragen. Ik ben er een voorstander van om de Bijbel zichzelf te laten interpreteren.

Bijbelse definities van gerechtigheid:

 • Deuteronomium 4: 8: ''En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze Thora, die ik u heden voorhoud?''

 • Psalm 119: 142: ''Uw gerechtigheid is een gerechtigheid voor eeuwig en Uw Thora is waarachtig''.

 • Habakuk 2: 4: ''Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven''.

 • Romeinen 3: 26: ''Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en diegene rechtvaardigt, die uit het geloof van Yeshua is.''
 • Romeinen 7: 12: ''Zo dan is de Wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed''

 • 2 Petrus 2: 21: ''Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod, dat hun overgegeven was.''

 • 2 Timotheüs 3: 16: ''Heel de Schrift [dat was in die tijd het 'Oude Testament'] is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.''


Het (ver)Nieuw(d)e Verbond

Yeshua kwam om het verbond te vernieuwen.

Het nieuwe verbond wordt aangekondigd in Jer. 31: 31-33 en houdt in dat God Zijn Thora (Zijn Wetgeving, dus o.a. de eerste 5 boeken van Mozes) in ons hart zal schrijven en onze zonden zal vergeven.

 • Jer. 31: 31-33: ''Zie, er komen  dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn Thora in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.''

Merk hierbij op dat dit verbond met Israël wordt gesloten, en dus niet met de Kerk. Wij hebben als gelovigen uit de volken echter wel deel aan dat verbond op grond van Ef. 2 en Rom. 11. De Geest zal Gods Thora in ons hart schrijven:

 • Ezechiël 36: 27: ''Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.''

Dat is dus wat de Heilige Geest komt doen. Hij leert ons om volgens Gods Thora te wandelen (vergelijk ook Romeinen 8: 6-8)!

Het teken van dit nieuwe verbond is het avondmaal (dat één keer per jaar integraal deel uitmaakt van de Sederviering) zoals we lezen in Luc. 22: 20. Het teken van het nieuwe verbond is dus niet de (kinder)doop zoals velen denken.

 • Lucas 22: 20: ''Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.''

Het verschil tussen het Oude Verbond, dat op het punt stond om te verdwijnen en het Nieuwe Verbond, waar Paulus het in de Hebreeënbrief (Hebr. 8: 8-13, Hebr. 9: 19-20 en Hebr. 10: 16) over heeft, wordt duidelijk als we Exodus 24:8 met Lucas 22:20 vergelijken.

 • Exodus 24:8: "Toen nam Mozes het bloed en sprengde het op het volk en hij zeide: Zie, het bloed van het Verbond dat de Eeuwige met u sluit, op grond van al deze woorden." 
 • Lucas 22:20: "Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn bloed, die voor u vergoten wordt."
Het verschil is niet het afschaffen van de Thora waarvan God gezegd heeft dat het een altoosdurende inzetting is, maar het verschil is het bloed! Daar gaat het om! Het bloed van Yeshua tegenover het bloed van de offerdieren! Het bloed van offerdieren kan namelijk alleen de zonde bedekken, niet wegnemen (Hebr. 10: 4):
 • Hebreeën 10: 4: ''Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.''
Het bloed van Yeshua daarentegen, neemt onze zonden daadwerkelijk weg. Vergelijk:
 • Joh. 1: 29: ''De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!''

 • 1 Joh. 3: 5: ''En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet.''


Zonder zonde

We lezen net in 1 Joh. 3:5 dat er in Yeshua geen zonde te vinden is. Maar wat is zonde?

 • 1 Joh. 3: 4: ''Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid.''

 • Romeinen 7: 7: ''Wat zullen wij dan zeggen? Is de Wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de Wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de Wet niet zei: U zult niet begeren.''

Yeshua heeft geen zonde gedaan lazen we net. Dit wordt bevestigd door Hebreeën 4:15 en 1 Petrus 2: 22:

 • Hebreeën 4: 15: ''Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.''

 • 1 Petrus 2: 22: ''Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is...''

 • Mat. 26: 59-60: ''De overpriesters en de oudsten en heel de Raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Yeshua, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets.''
Volgens deze teksten onderhield Jezus de Thora dus perfect. Hij hield zich aan de hele Thora, dus ook aan Deut. 4:2!
 • Deuteronomium 4: 2: ''U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt.''

Als Hij bepaalde dingen uit de Wet zou overtreden (zoals bijv. Deut. 4:2) of dat aan anderen zou leren, dan zou Hij zondigen volgens 1 Joh. 3:4/Rom. 7:7. Nogmaals: dan kan Hij dus niet onze Redder zijn!

Vanuit dit gegeven moeten wij dus naar Yeshua's onderwijs kijken. Yeshua kwam als ons voorbeeld, niet als ons excuus:

 • Joh. 13:15: ''Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.''

 • 1 Joh. 2:6: ''Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.''

We worden opgeroepen om in God en in Yeshua te blijven. Wat betekent dat concreet?

 • 1 Joh. 3: 6-9: ''Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is.''

 • 1 Joh. 3: 24: ''En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.''

Yeshua's opdracht

We hebben gelezen in Psalm 40 dat de boodschap van gerechtigheid moest worden verkondigd. In de teksten over gerechtigheid lazen we dat Gods Thora gerechtigheid wordt genoemd, maar ook dat rechtvaardigheid alleen door het geloof is (Hab. 2: 4)!

 • Habakuk 2: 4b: ''maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.''

Dit is in overeenstemming met wat Yeshua zegt. Hij leert ons namelijk dat we alleen door Zijn bloed gered kunnen worden, maar ook dat we de Thora moeten houden. Genade en Thora spreken elkaar niet tegen!

Gered door Yeshua:

 • Joh. 6: 44: ''Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.''
 • Joh. 11: 25: ''Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.''

Wie in Hem gelooft dus.

Wie in Hem gelooft, gelooft ook wat Hij zegt in Mat. 28.
Zie hieronder:

Thora doen
 • Mat. 28: 19: ''Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.''

Wat heeft Yeshua dan onderwezen? O.a. het volgende:

 • Mat. 5: 17-19: ''Meen niet dat ik ben gekomen om de Wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want, voorwaar, ik zeg u: Eer de hemel en aarde vergaan, zal er niet een jota of een tittel van de Wet vergaan, totdat alles zal zijn geschied. Wie dan een van de kleinste geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.’’

 • Mat. 23: 1-3: ''Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het, maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.''


- Veel Bijbelteksten zijn gekopieerd van http://herzienestatenvertaling.nl/bijbel.php -

Comments