Wat geloven wij?

Wij geloven dat de God van Israël de hemel en de aarde gemaakt heeft[1]. In het begin was alles goed en kon de mens (Adam) direct met God praten en leven[2].

Nadat Adam recht en goed geschapen was, te weten, heilig, rechtvaardig, onsterfelijk, en tot een heerser gezet was over alle schepselen, die God geschapen had, is hij niet lang in deze staat gebleven, maar is door de listigheid van de satan, en zijn eigen ongehoorzaamheid, van deze heerlijkheid vervallen, en heeft zo het verderf van de tijdelijke en eeuwige dood over ons allen gebracht[3]. Hierover spreekt David in een psalm, wanneer hij zegt: ‘’Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen’’[4]. Op dezelfde wijze zegt ook Sha’ul (Paulus) tot de gemeente in Rome, dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke wij allen gezondigd hebben[5].

Nu kunt u zich afvragen wat de ongehoorzaamheid van die mens Adam met ons te maken heeft. Híj heeft toch gezondigd? Wat gaat mij dat aan? Nou, het is zo dat hij de vader is van ons allen, aangezien de hele mensheid uit hem is voortgekomen. Dit wordt heel duidelijk door Sha’ul beschreven in Rom. 5:12: ‘’ Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.’’

In deze staat verkeert dus de mensheid sinds Adam. De mens is zondig en is onbekwaam om ook maar iets goeds te doen uit zichzelf. Het is zelfs zo dat de mens geneigd is om het kwade te doen.

De profeet Jeremia beschrijft dit heel treffend in Jer. 13:23: ‘’ Kan ook een Moorman zijn huid veranderen, of een luipaard zijn vlekken? Zou ook u dan goed kunnen gaan doen, gewend als u bent om kwaad te doen?’’

In onze zondige staat zijn wij niet in staat om bij God te komen, wij hebben daarvoor een transformatie nodig, een verandering. Yeshua (ook bekend als Jezus) onderwijst ons in Joh. 3: 5-6 het volgende hierover: ‘’ Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.’’

Nu moeten wij niet denken dat God onze zondige staat maar door de spreekwoordelijke vingers ziet. Hij is een Rechtvaardig God[6] die ongehoorzaamheid en verdorvenheid niet ongestraft kan laten. Er komt namelijk een vlammend vuur waarmee wraak wordt geoefend over hen die God niet kennen, en over hen die de boodschap (ook wel bekend als evangelie) van onze Heere Yeshua Messias niet gehoorzaam zijn[7]. In Zijn rechtvaardigheid wil God die ongehoorzaamheid en verdorvenheid zowel tijdelijk als eeuwig straffen, zoals er geschreven staat in Gal. 3:10: ‘’ Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen.’’

Hoe kunnen wij ontkomen aan deze straf? Dit is een goede vraag en verdient een degelijk onderzoek van de Heilige Schrift. Wij hebben een Middelaar nodig die net als Moosje (Mozes) verzoening[8] voor ons wil bewerken.

Mozes is dus een typebeeld (voorafschaduwing) van de Messias. Verder is het concept van de vrijstad eveneens een typebeeld van wat de Messias zou komen doen. Die vrijstad is een onderwerp dat nu kort besproken wordt.


De vrijstad


Als iemand een ander per ongeluk doodde, dan was er een stad waar de doodslager heen kon vluchten. In Bijbelse tijden was er in Israël namelijk het gebruik om een bloedschuld te vereffenen door de doodslager ook te doden (bloedwraak). Als de doodslager (die dus niet opzettelijk iemand had gedood) vluchtte naar een vrijstad dan was hij daar vrij van vervolging.

In de Thora van Mozes zijn zes vrijsteden aangewezen. Hierheen kon een ieder die een medemens per ongeluk gedood had, zijn toevlucht nemen. De vrijsteden werden gegeven aan de Levieten (de stam van Levi). De oudsten van deze steden moesten oordelen of de dood per ongeluk was veroorzaakt. Zo ja, dan was het bloedwreker niet toegestaan om de dader te doden. De doodslager moest in de vrijstad blijven tot de dood van de hogepriester ‘die was gezalfd met de heilige olie,’ en dan kon hij terugkeren naar zijn woonplaats. Als de doodslager echter voortijdig buiten de stad kwam en de bloedwreker vond hem, dan mocht hij gedood worden. Binnen de stad was hij veilig, buiten de stad liep zijn leven gevaar.

Een interessant beeld is dat de dood van de hogepriester hier zorgt voor het vrijuit gaan van de doodslager. Num. 35: 25, 28: ‘’ Dan moet hij daar blijven tot de dood van de hogepriester, die men met de heilige olie gezalfd heeft. Pas na de dood van de hogepriester mag hij terugkeren naar het land dat hij bezit.’’

Zo is het ook met de Messias die God heeft aangesteld. De Messias is namelijk ook Hogepriester (volgens de priesterorde van Melchizedek) en in Hebr. 7:26 leren we het volgende: ‘’Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.’’

Waarom hadden we zo’n onschuldig iemand nodig?  Dat legt Sha’ul uit in 1 Kor. 15: 21-22: ‘’ Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Messias allen levend gemaakt worden.’’

Met andere woorden: omdat Adam heeft gezondigd is de zonde in de mensheid gekomen en daar ondervinden wij als zijn nageslacht allemaal de gevolgen van, namelijk dat we ten dode zijn opgeschreven en een eeuwige toekomst tegemoet gaan zonder God. Maar er is uitredding mogelijk, omdat we door de Messias ten leven kunnen worden opgeschreven. Maar geldt dit dan voor iedereen? Wordt iedereen gered door Yeshua, gelijk iedereen verdoemd is in Adam? Gaat iedereen een toekomst met God tegemoet?

Nee, zeer zeker niet. Alleen zij die Hem met een waar geloof aannemen, zoals geschreven staat in Joh. 3:16: ‘’ Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’’

En: Joh. 3:36: ‘’ Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.’’

Maar wat is dan een geloof waarover hier wordt gesproken? Wat is een waar geloof?
We kunnen stellen dat dit een stellige kennis van God en van Zijn beloften is, die Hij aan ons heeft geopenbaard in Zijn Woord en een hartelijk vertrouwen dat God je de zonden wil vergeven als je in Messias gelooft
[9]. Maar we worden opgeroepen om waakzaam te zijn, de demonen geloven ook en zij sidderen bij de gedachte dat God van Israël de Enige God is. Uit een waar geloof behoren daden voort te komen die de bekering waardig zijn.[10] Met andere woorden: als iemand waarlijk bekeerd en wedergeboren is, dan moeten anderen dit aan diegene kunnen merken.
Een waar geloof behoort een ommekeer met zich mee te brengen waarin een zondaar zich bekeert van zijn zondige weg en de Thora van God in acht neemt
[11]. Een ieder die Yeshua Heere noemt, moet doen wat Hij opdraagt[12]. Een van de dingen die Hij heeft opgedragen is om de geboden uit de Tenach (‘oude testament’) in acht te nemen en te doen. Zo ziet u dus dat een waar geloof vruchten van bekering voortbrengt.

Om af te sluiten een citaat uit Ja’akov (Jakobus) 2:14: ‘’Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem redden?’’

Tot slot

Stel u voor dat ik een medicijn uitvind dat de ziekte kanker volkomen kan genezen. En stel dat ik hier geen bekendheid aan geef. Hoe zou u mijn handelwijze beoordelen? Zo is het ook met de Bijbelse boodschap.

Door zonde is onze relatie met God verbroken en liggen we onder Zijn oordeel. Maar door Yeshua is er redding mogelijk. Moet ik dat uit respect voor andere overtuigingen voor mezelf houden? De Bijbelse boodschap is werkelijk waar en daarom moet dat uit liefde en respect voor de medemens juist verkondigd worden.

De tijd waarin wij nu leven wordt door de Bijbel genadetijd genoemd. Dit houdt in dat wij ons nu nog kunnen omkeren naar God. Hij kan ons redden, maar daar bent u uiteindelijk wel zelf verantwoordelijk voor. U krijgt de keuze om voor of tegen Hem te kiezen. Er is geen middenweg. Over niet al te lange tijd komt Yeshua terug om de mensen te scheiden die met God willen leven en mensen die zonder Hem willen leven. Yeshua zal op deze aarde Zijn Koninkrijk vestigen en dan zal de Thora de grondwet zijn voor de hele wereld[13].
Bent u er klaar voor?


[1] Genesis hoofdstuk 1-3

[2] Gen 3:8

[3] Gen. 3: 3,6

[4] Psalm 51:7

[5] Rom. 5:12

[6] Psalm 7:12

[7] Jer. 7:20 - 2 Tes. 1:8

[8] Ex. 32: 30-35

[9] Rom. 1:16 - Ef. 1:7

[10] Jak. 2: 19-20; Mat. 3:8

[11] Mat. 7: 15-23

[12] Luk. 6:46

[13] Jesaja 2:3

Ċ
T. Genade,
Apr 19, 2018, 11:16 AM
Comments