Is zonder Jezus Kerst mis?

(Deze studie is ook als PDF te downloaden, zie link onderaan deze pagina.
Deze studie is o.a. gebaseerd op Bijbelstudies van Werner Stauder, 119 Ministries en 'de website van Gemeente van God')

Kerstmis

Het woord 'kerstmis' betekent 'mis van Christus'. De niet-christenen en protestanten hebben het van de Rooms-Katholieke kerk. En waar heeft deze het vandaan? NIET uit de Bijbel, NIET van de oorspronkelijke apostelen die persoonlijk door Christus werden onderwezen, maar het kwam in de vierde eeuw de Rooms-Katholieke kerk binnen.

Aangezien de viering van kerstmis de wereld is overgeleverd door de Rooms-Katholieke kerk en op geen ander gezag berust dan dat van de Rooms-Katholieke kerk, zullen we eens zien wat de door deze kerk uitgegeven Catholic Encyclopedia ervan zegt:

 • "Kerstmis behoorde niet tot de vroegste feesten van de Kerk … de eerste aanwijzingen voor het feest komen uit Egypte … Heidense gebruiken die in januari plaatsvonden leidden tenslotte tot de vorming van kerstmis" (artikel "Christmas").

Volgens de meeste geleerden, zoals deze Rooms-Katholieke encyclopedie vermeldt, "werd de geboorte van Christus gesteld op de datum van de midwinterzonnewende (25 december volgens de Juliaanse kalender/6 januari volgens de Egyptische), omdat op deze dag, waarop de zon aan haar terugkeer naar de noordelijke hemel begon, de heidense vereerders van Mithras de de geboortedag van de onoverwinnelijke zon vierden." 

In de Bijbel zelf wordt nergens Kerstmis of Kerst genoemd. Zoek het maar na. Maar waar ligt de oorsprong dan wel?

Veel encyclopedieën beschrijven dat de Romeinen vanaf vóór-christelijke tijden in de tijd van de zonnewende hun uitbundige feest van de Saturnalia (17-24 december) vierden. Bovendien kwamen de Romeinen door de uitbreiding van het rijk in kennis met vele Oosterse cultussen, zoals de verering van de lichtgod Mithras was, wiens geboortedag op 25 december werd gevierd. Vooral het einde van december was een belangrijke tijd op het noordelijk halfrond. De dagen waren kort en de nachten lang. Wanneer bij de winterzonnewende de dagen weer begonnen te lengen, waren er grote feesten die duurden tot begin januari. De reden daarvoor was dat de zon (het licht der wereld) was herboren en weer in kracht begon toe te nemen. 

Enkele eeuwen na de geboorte van Christus werden de feesten die waren bedoeld om de zon en de zonnegod te eren, geleidelijk opgenomen in het steeds populairder wordende christendom. Alleen, zo redeneerde men, konden ze nu worden gevierd ter ere van de geboorte van Jezus, het ware licht uit de hemel…

Of de bronnen nu correct of incorrect zijn, je moet je vooral afvragen of dit niet juist zo’n situatie is waar God voor waarschuwde.

In diezelfde encyclopedie, onder het artikel "Natal Day" ( geboortedag), lezen we dat de vroege katholieke kerkvader Origenes deze waarheid erkende: "… In de Schriften wordt van niemand vermeld dat hij op zijn geboortedag een feest of een groot banket hield. Alleen zondaars [zoals Farao en Herodes] hielden grote feesten op de dag waarop zij in deze wereld werden geboren"

De Encyclopaedia Britannica schrijft:

 • "Kerstmis (i.e., de Mis van Christus) … behoorde niet tot de vroegste feesten van de kerk..." Het werd noch ingesteld door Christus noch door de apostelen, noch op enig Bijbels gezag. Het werd pas veel later in de kerk geïntroduceerd
De Encyclopedia Americana  schrijft:
 • "Kerstmis … werd, volgens vele deskundigen, niet gevierd in de eerste eeuwen van de Christelijke kerk, aangezien het in het algemeen een Christelijk gebruik was om van belangrijke personen de dood te gedenken in plaats van hun geboorte... In de vierde eeuw werd er ter gedachtenis van deze gebeurtenis (Christus' geboorte) een feest ingesteld. In de vijfde eeuw gebood de Westerse kerk het voor eeuwig te vieren op de dag van het oude Romeinse feest van de geboorte van Sol (de zon), daar er geen betrouwbare kennis bestond over de dag van Christus' geboorte."

Pas in het jaar 354 zien we de eerste duidelijke verwijzing dat 25 december wordt beschouwd als de geboortedag van Christus.

Let goed op! Deze erkende autoriteiten tonen aan dat kerstmis gedurende de eerste twee- of driehonderd jaar niet door christenen werd gevierd – een aanzienlijke periode! In de vierde eeuw kwam het de Westerse, of Rooms-Katholieke, kerk binnen. 

Pas in de vijfde eeuw gebood de kerk van Rome dat het als een officiële christelijke feestdag moest worden gevierd!


 Focus op Christus

Jezus (Zijn Hebreeuwse naam is Yeshua) werd in het najaar geboren. Velen geloven onterecht dat Hij in de winter was geboren ‒ de 25e van december! Ze hebben het mis! Bekijk de Adam Clarke Commentary, boekdeel 5, blz. 370, New York editie: “Het was gebruikelijk voor de Joden om hun schapen de woestijn in te zenden rond het Pascha [het vroege voorjaar] en ze weer thuis te brengen bij de aanvang van de eerste regens.” De eerste regens begonnen in het vroege tot het midden van het najaar. 

Lukas 2:8 verklaart dat toen Christus geboren werd:

 • Lukas 2: 8 “En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.” 
Merk op dat ze zich “ophielden” in het open veld. Dit gebeurde nooit in december. Ezra 10:9-13 en Hooglied 2:11 laten beiden zien dat de winter het regenseizoen was en herders niet ‘s nachts konden verblijven op de koude open velden.

De meest gebruikelijke rechtvaardiging die men te horen krijgt over Kerst is dat mensen oude heidense gebruiken en ideeën hebben vervangen door te verklaren dat ze zich nu “focussen op Christus.” Ik heb velen horen zeggen dat ze “Christus vereren” in hun kerstviering. Het probleem is dat God zegt dat Hij dit niet aanvaard! In werkelijkheid verbiedt Hij het! Het houden van Kerst onteert Yeshua! Hij beschouwt alles wat ermee te maken heeft als een gruwel!

De Messias zei: “Maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn” (Mat. 15:9). Kerst is geen gebod van God ‒ het is een menselijke traditie. Yeshua vervolgde: “U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering (traditie) te houden” (Mar. 7:9). Dit is nu juist wat honderden miljoenen over de hele wereld op 25 december doen!

We zullen zien dat God duidelijk gebiedt: “U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren.

 • Deut. 12: 30-31: ''Wacht u, dat gij niet verstrikt wordt achter hen, nadat zij voor uw aangezicht zullen verdelgd zijn; en dat gij niet vraagt naar hun goden, zeggende: Gelijk als deze volken hun goden gediend hebben, alzo zal ik ook doen. Gij zult alzo niet doen den Heere, uw God; want al wat den Heere een gruwel is, dat Hij haat, hebben zij hun goden gedaan; want zij hebben ook hun zonen en hun dochteren met vuur verbrand voor hun goden.''
 • Deut. 18:9: ''Als jullie in het land zijn gekomen dat de Heer God aan jullie gaat geven, moeten jullie niet dezelfde verschrikkelijke dingen gaan doen als de volken die daar nu wonen.'' 
We mogen niet doen zoals zij deden, niet zelf bedenken hoe wij God willen aanbidden (Deut. 12: 2-4 en vers 8).
 • Deut. 12: 2-4 en vers 8: ''Gij zult ganselijk vernielen al de plaatsen, alwaar de volken, die gij zult erven, hun goden gediend hebben; op de hoge bergen, en op de heuvelen, en onder allen groenen boom. En gij zult hun altaren afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen met vuur verbranden, en de gesneden beelden hunner goden nederhouwen; en gij zult hun naam te niet doen uit diezelve plaats. Gij zult den HEERE, uw God, alzo niet doen! Gij zult niet doen naar alles, wat wij hier heden doen, een ieder al wat in zijn ogen recht is.''
Maar de meeste mensen hebben geen ontzag voor God en Hij laat toe dat ze hun eigen keuzes maken. Mensen hebben een vrije wil ‒ vrij om God gehoorzaam of ongehoorzaam te zijn! Maar wee hen die het Woord van God negeren!

Het gaat niet om wat Kerst voor ons betekent (Spr. 14: 12), maar om wat het voor Hem betekent!

 Aanbidding

In de Bijbel lezen we dat de Israëlieten een gouden kalf maakten en daarvan zeiden dat het de God was die hun uit Egypte heeft geleid (Ex. 32:4-8). Zij wilden dus God de Vader ermee eren. God stond dat niet toe!
Waarom zouden wij dan wel zelf feesten mogen instellen om Zijn Zoon te eren?

Integendeel: In Jeremia 10: 2-4 laat God zien dat de heidenvolken bijvoorbeeld hun bomen versierden en dat wij die gebruiken niet mogen navolgen!

 • Jer. 10: 2-4: ''zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast zodat het niet kan wiebelen.''

Herkent u hierin de wijze waarop wij onze kerstbomen versieren? 

Wij moeten daarentegen God aanbidden in Geest en Waarheid (Joh. 4:24). Wat is waarheid? Gods Woord is Waarheid volgens Joh. 17:17 (en dat was in die tijd alleen het ‘Oude Testament’).

Bepaalde gebruiken en gewoonten uit de Rooms-Katholieke kerk, die deze uit het heidendom heeft meegenomen. Het heidendom heeft zijn wortels in Babylon met een religie van mysteriën, die tot in de eindtijd zal blijven voortbestaan: 

 • Openbaring 17:5: ''En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.''
  Satan, in de Bijbel soms de draak of de slang genoemd, is in feite de god van dit systeem.
 • Openbaring 13:4: ''en zij aanbaden de draak…''
  Je kunt je afvragen wie er met het vieren van kerst wordt aanbeden. Daar ligt de kern van de misleiding. De hele wereld wordt misleid!
 • Openbaring 12:9: ''En de grote draak werd [op de aarde] geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.''

Satan wil met de Romeinse kalender en de daarop geprojecteerde heidense feesten de aandacht afleiden van Gods plan met de mensheid. Een plan dat wordt uitgebeeld door Gods feesten, de Bijbelse feesten zoals u die kunt vinden in  Gods Woord (o.a. Leviticus 23).

Wilt u God ook liefhebben boven alles? Johannes legt uit hoe we dat kunnen doen: door Zijn geboden in acht te nemen, en Zijn geboden zijn geen zware last (1 Joh. 5:3).

Ook
Gods Feesten  (ja, zo worden ze genoemd; zie Lev. 23:2) vallen onder die geboden. Gods Feesten zijn namelijk een schaduw van het Lichaam van Christus. Zo legt Paulus dat uit in Kol. 2: 16-17

 Viert u ze voortaan mee?

(Zie sidebar links: Bijbelse feesten)


 Geldt dit voor ons als christenen?

Veel christenen zullen het niet met dit artikel eens zijn. Zij vinden dat deze dingen uit het 'Oude Testament' niet voor ons gelden. Ik krijg vaak te horen dat die dingen specifiek voor Israël gelden, niet voor ons als ‘Nieuw-Testamentische gelovigen’.

Ik stel dan vaak de volgende vragen terug:

- Waarom geloof t u überhaupt in een Joodse Messias die specifiek voor het volk Israël is gekomen?  (Mat. 15:24)

- Waarom probeert u zich wel aan de ‘10 geboden’ te houden, terwijl die aan Israël zijn gegeven? (Ex. 20: 1-17)

- Als de Thora niet voor u zou gelden, waarom zou dan wel deel willen hebben aan het Nieuwe Verbond (Luk. 22:20/ Hebr. 8: 8-13), dat met Israël en Juda is gesloten en waarbij de Thora in het hart wordt geplaatst? (Jer. 31: 31-33 en Ez. 36:27)

- Waarom gelooft u in de God van Israël? (1 Sam. 25:34a, Mark. 12:29)

Het antwoord is dat wij, de gelovigen uit de heidenen, ons ‘tot burgers van Israël’ mogen rekenen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het artikel Geldt de Thora voor christenen?.


Filmpje: Wat is er met Kerst mis?


Zie ook deze pagina over Kerst!

- Veel Bijbelteksten gekopieerd van http://www.jongerenbijbel.nl/ -
Comments