De algemene vergadering

De A.V. is samengesteld uit alle effectieve leden en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor :

de benoeming en afzetting van de bestuurders,

de kwijting aan de bestuurders,

de goedkeuring van de begroting en de rekening,

de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,

De A.V. moet tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen worden voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komende jaar, en dit binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.