De vrijwilliger

1.Plaats in de organisatie:

De vrijwilliger voert de opdrachten uit die aan hem worden gevraagd. Zijn aanspreekpunt is in de eerste plaats de persoon die hem gevraagd heeft

voor een of meer opdrachten.

2.Profiel:

De vrijwilliger kan omschreven worden als iemand die:

- zich inzet als antwoord op concrete noden en vragen van personen, groepen en samenleving,

- binnen het kader van Teledienst en zijn samenwerkingsverbanden,

- zonder te presteren in een tewerkstellingsstatuut,

- zonder vergoeding voor zijn inzet,

- met eventuele terugbetaling van de gemaakte kosten,

- voor onbepaalde duur, die hij elk tijdstip kan beëindigen.

3. Opdracht en taken:

3.1.Kernopdracht:

De vrijwilligers worden ingeschakeld ten behoeve van de hulpvragers, volgens afspraak in Teledienst, Televestiaire, of bij de hulpvrager zelf.

3.2.Takenpakket: Wij onderscheiden twee groepen vrijwilligers:

3.2.1. - de vrijwilligers met een vast schema, meestal wekelijks. Dit zijn de permanenten in Teledienst en de medewerkers van de Televestiaire

3.2.2. - de vrijwilligers met een los schema, dit zijn de vrijwilligers die per opdracht of per reeks opdrachten ingeschakeld worden. De opdrachten variëren naargelang de evolutie van de noden van de hulpvragers. Momenteel zijn de meest voorkomende taken:

- vervoer van personen

- gezelschap houden

- bezoek aan zieken, bejaarden, eenzamen

- nachtwaak bij bejaarde

- plaatsen van personenalarmsystemen

3.3. Wijze van functioneren:

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij zich inzet vanuit de doelstellingen van de dienst, vanuit een gepaste grondhouding, het geloof in de waardigheid van elke mens en met bijzondere aandacht voor het bewaren van het beroepsgheim. Daartoe aanvaardt en ondertekent de vrijwilliger de afsprakennota waarin hij zijn engagement onderschrijft.

Per afdeling wordt een coördinator benoemd, die leiding en ondersteuning geeft aan de vrijwilliger, ondermeer via het aanbieden van vorming, het bespreken en opvolgen van de opdrachten. Bij deze coördinator kan de vrijwilliger ook terecht voor de nodige feedback (geven en krijgen).

Zij worden op hun beurt gecoacht door een maatschappelijk werker die daartoe ter beschikking gestreld wordt door de vzw Stimulans. De vrijwilliger in vast dienstverband dient een voorafgaand gesprek te hebben met de coach-beroepskracht. Hij wordt geacht deel te nemen aan de vorming die voor hem wordt ingericht. Zijn inzet is afgestemd op de werking van de equipe waartoe hij behoort.

Bij conflicten dienen deze in eerste instantie in de betreffende groep te worden beslecht, eventueel met tussenkomst van iemand van de stuur-groep, inzonderheid de voorzitter. Indien nodig wordt het een punt van de agenda van de stuurgroep. Indien een afdoende oplossing uitblijft, of wanneer de dienst als dienst wordt gecompromitteerd, wordt het probleem aan de raad van bestuur voorgelegd. De verschillende vrijwilligersgroepen zijn rechtstreeks vertekenwoordigd in de stuurgroep en in de raad van bestuur van de vzw.

3.4.Onkostenvergoedingen:

Aan alle vrijwilligers worden de onkosten vergoed tegen voorlegging van een bewijsstuk, of een aanvaardbare onkostennota.

3.5.De huidige aanspreekpunten:

-begeleidend vormingswerker: Lut Decock

-in Teledienst: Annemie Vanooteghem en Jos Verstraete

-in Televestiaire: Trees Vandemarliere, Rita Verfaillie en Régine Bauduin

-voorzitter : Samyn Marc

3.6.Aansprakelijkheid:

De dienst voorziet in een verzekering (B.A. en persoonlijke schade) die ongevallen, opgelopen bij de uitvoering van taken in opdracht van de dienst, dekken. De polis ligt ter inzage in de zetel.