Geschiedenis

Teledienst vzw is in 1964 opgericht, en sinds 1996 erkend door de Vlaamse Gemeenschap, departement Welzijn, als autonome vrijwilligersorganisatie.

Teledienst wil als vrijwilligersdienst aanvullende en ondersteunende hulp aanbieden ten behoeve van zieken, bejaarden en kansarmen uit de regio Menen. Deze hulp speelt zich voor een groot deel af binnen de thuiszorg. Het hulpaanbod bestaat o.m. uit vervoer, nachtwaak, het aanbieden een alarmapparaat,boodschappen doen, enz.…

De werking wordt gedragen door een team van een aantal vaste vrijwilligers. De permanenten (11) beluisteren allereerst de hulpvraag waarna een passend hulpaanbod kan geformuleerd worden via het inschakelen van een uitvoerende vrijwilliger. Ruim 60 uitvoerende vrijwilligers engageren zich binnen Teledienst. In 2013 werden 6000 dergelijke prestaties uitgevoerd door hen.

Een van de grote projecten binnen Teledienst is het plaatsen van personenalarmapparaten: een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Menen, Wevelgem en Wervik,. Op dit ogenblik zorgen een drietal vrijwilligers voor de verhuring van een 220-tal apparaten. Zij doen de administratie, de plaatsing, de herstelling voor zover als mogelijk, en de afsluiting. Er zijn chronisch apparaten te weinig: elk jaar dienen er minstens tien bijgekocht.

Een andere belangrijke groep vrijwilligers (26) zet zich in in ‘Televestiaire’, een tweedehandse kledijwinkel. Verleden jaar werden niet minder dan 3500 bezoeken geregistreerd, waarbij ongeveer 17500 kledingstukken verhandeld werden. Voor de kledij dient een kleine symbolische vergoeding te worden betaald om de kosten van de organisatie te dekken. Mits een verwijsbriefje van een hulpverlenende instantie kunnen mensen, voor wie deze prijs nog te hoog is, de kledij aan de helft van de prijs verkrijgen. Naast een plaats waar men kledij kan halen, is Televestiaire voor een aantal mensen ook een ontmoetingsplaats geworden waar men terecht kan voor een babbel. De winkel ligt aan de Stationsstraat 88 te Menen, en is voor iedereen toegankelijk. Duidelijk een project in het kader van armoedebestrijding en milieubescherming.

Zoals voorgeschreven geeft Teledienst overleg- en vormingsmomenten aan de vrijwilligers. Voor de vaste vrijwilligers (die elke week op een vast tijdstip werken in Teledienst of in Televestiaire) is er regelmatig overleg, en wordt interne én externe vorming aangeboden. Voor de groep chauffeurs, de grootste groep van de vrijwilligers, werden enkele ontmoetingsavonden georganiseerd waarin ervaring uitgewisseld werd, en waarin veiligheid en omgangsvormen getraind werden. Verder wordt er heel wat externe vorming gevolgd. In de huisbibliotheek staan boeken en tijdschriften ter beschikking voor persoonlijke vorming.

Teledienst werkt zeer intensief samen met de andere diensten en instellingen uit de regio die kansarmoede bestrijden, en participeert in heel wat plaatselijke verenigingen. (OCMW Menen, Wervik en Wevelgem, Netwerk voor gezinsondersteuning, Ubuntu - begeleid wonen, Sociaal verhuurkantoor, Veerkracht 4,’t Toemaatje, Welzijnsschakel

Grenslicht vzw, Eigen Woonst, de Tamboer, enz...)

Financieel hangen wij - naast een kleine bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap - hoofdzakelijk af van giften, activiteiten en toelagen van de lokale besturen en serviceclubs. Gelukkig kunnen wij een fiscaal attest afleveren voor giften boven de 40,00 EUR. Het jaarlijks feestdiner met de daarbij horende publicitaire ondersteuning van diverse personen en bedrijven, zorgt daarin voor een belangrijke bijdrage.

Beknopt overzicht :

  • 1964 : oprichting, ambulante dienst van toenmalig Sociaal Centrum Midden-West-Vlaanderen, kort daarna "filiaal" van Sociaal Centrum Kortrijk (Mevr. Rosa Hostens)C.M.W., CAW, Stimulans.

  • 1985 : oprichting Televestiaire (Omaar Dewulf).

  • 1988 : Televestiaire naar Grote Markt.

  • 1990 : Teledienst naar Yv.Serruysstraat 12.

  • 1997 : erkenning door Vlaamse Gemeenschap, afdeling Welzijn.

  • 2000 : subsidie Vlaamse Gemeenschap.

  • 2002 : Televestiaire naar Stationsstraat 88.

  • 2008 : einde directe samenwerking met CAW Stimulans.

  • 2014 : viering 50-jarig bestaan (12/13/14 september).

  • 2014 : Teledienst en Televestiaire onder één dak, na verbouwing, Stationsstraat 88, vanaf 1 september.

  • 2015 : Start Laptopproject : ter beschikking stellen van een laptop aan studerende jongeren.

  • 2020 : Samenwerking laptopproject met stad Menen - Sociaal Huis.

  • 2020 - 2022 : Coronajaren met sluitingsperiodes Televetiaire en vervoersopdrachten naar vaccinatiecentrum.

  • 2021 Schenking door het recyclagebedrijf Galloo van € 50.000,00 voor de noodzakelijke vernieuwing van 145 personenalarmtoestellen.