Het bestuursorgaan

1.Plaats in de organisatie:

De raad van bestuur wordt aangesteld door de algemene vergadering, en is het rechtstreeks contact met de door hem aangestelde stuurgroep.

2.Profiel:

De bestuurder is een onbezoldigd vrijwilliger die zich voor onbepaalde duur engageert om een bestuursfunctie te vervullen. Hij is sociaal bewogen en communicatief ingesteld. Hij beschikt over voldoende managementvermogen en organisatorisch talent, en is bij voorkeur deskundig op een of ander gebied dat rechtstreeks te maken heeft met de kwaliteitsaspecten die vereist zijn voor het op-timaal functioneren van het bestuur van de ver¬eniging.

3.Opdracht en taken:

3.1.Kernopdracht:

De raad van bestuur zorgt ervoor dat de vereniging behoorlijk kan functioneren. Hij zorgt voor de nodige mensen en middelen, en dit binnen de financiële mogelijkheden en de wettelijke structuren van de vereniging zonder winstoogmerk.

3.2.Takenpakket:

De raad van bestuur voert het algemeen beleid. Hij bepaalt de doel-stellingen en de planning daartoe op middellange en lange termijn, en bewaakt de realisatie ervan. De raad beslist welke diensten er aangeboden worden, over de eventuele uitbreidingen of inkrimpingen, en dit in het kader van de wettelijke bepalingen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Hij voorziet in de nodige accommodatie, en de nodige personeelsbezetting.

De raad bepaalt het financieel beleid, maakt de begroting op, analyseert de rekeningen en resultaten, en legt deze eenmaal per jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Hij waakt over het goed beheer en gebruik van de middelen.

Hij stelt een verantwoordelijke stuurgroep aan en verschaft deze de nodige middelen en volmachten om goed te kunnen functioneren.

3.3.Wijze van functioneren:

De raad van bestuur vergadert regelmatig, minstens vijfmaal per jaar, en stelt een verslag op. Hij kiest en benoemt minstens een voorzitter en een secretaris, een ondervoorzitter en een penningmeester, en dit telkens voor de duur zoals in de statuten voorzien. De functie van penningmeester is cumuleerbaar met een van de drie andere functies.

De leidinggevende stuurgroep brengt elke vergadering verslag uit van de werking, en legt de eventueel ontstane problemen voor.

Minstens eenmaal per jaar roept de raad van bestuur de algemene vergadering bijeen, waarin het jaarverslag en de jaarrekeningen ter goedkeuring onderworpen worden.

3.4.Samenwerking met de stuurgroep:

De aangestelde stuurgroep is de spilfiguur van de vereniging. Hij doet voorstellen betreffende het beleid aan de raad van bestuur, en voert het opgelegde beleid uit. Hij zorgt voor een snelle doorstroming van alle nodige en nuttige informatie inzake personeelszaken in het algemeen, en het optimaal functioneren van de vereniging.

3.5.Aansprakelijkheid:

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de in hun bestuur bedreven misdrijven.