Du er i afsnit : Hvorfor Balanced ScoreCard ?   ››   Hvad er Balanced ScoreCard ?
Hvad er Balanced ScoreCard ? 

Grundlæggende er det Balanced ScoreCard's opgave at binde den overordnede strategi sammen med adfærden hos den enkelte medarbejder.

Dette sker ved at organisationens overordnede visioner, strategier og forretningsmæssige målsætninger nedbrydes og operationaliseres igennem hele organisationen.

Dette betyder, at den enkelte afdeling og medarbejder kan se betydningen af egen indsats og målopfyldelse i det store sammenhæng. Herved bliver Balanced ScoreCard et ledelsesmæssigt kontrolpanel for de strategiske mål.

Et Balanced ScoreCard er et ledelsesværktøj af sammenkædede mål, målepunkter og tiltag, som tilsammen beskriver en organisations strategi, og hvordan man opnår denne strategi.

Balanced Scorecard består af fire (måske fem) forskellige perspektiver som tager udgangspunkt i organisationens strategiske fokusområder.

Perspektiverne er :

Økonomi (økonomiske/finansielt perspektiv) : - hvordan ser ejerne / aktionærerne organisationen ?
Kunder (kundeperspektivet) : - hvordan ser kunden organisationen ?
Forretningsprocesser (interne procesperspektiv/forretningsprocesser) : - hvilke processer skaber værdi ?
Medarbejdere (lærings- og vækstperspektivet) : - kan vi blive ved at forbedre og udvikle os ?

For offentlige organisationer er økonomiperspektivet typisk erstattet med et ejerperspektiv, der omfatter de fokusområder, der bestemmes af "ejeren". "Ejeren" er f.eks. en minister, en kommunalbestyrelse mv.
 
Perspektivernes indbyrdes vægtning kan være forskellig fra organisation til organisation, og det er situationsafhængigt hvilke detaljerede succesfaktorer, der er afgørende i den enkelte organisation, og dermed dens behov for måling og opfølgning.

Hvert perspektiv indeholder målepunkter (KPI'er) for de strategiske fokusområder. I valget af målepunkter er der taget udgangspunkt i organisationens strategi. Målepunkterne omfatter økonomiske og ikke-økonomiske nøgletal, hvis betydning kædes sammen og balanceres. Målepunkterne tilpasses den enkelte organisationen aktuelle og fremtidige situation. Ved korrekt valg-/fravalg og vægtning af målepunkter, kan der opnås en balance mellem kort- og langsigtede mål og mellem indsats og resultater. Målepunkterne kan løbende udskiftes eller ændres, når de ikke længere er aktuelle.

Hvad ligger der så i betegnelsen Balanced ScoreCard ? Dette kan bedst beskrives ved at der er balance mellem :

• kort -og langsigtede målsætninger
• økonomiske og ikke-økonomiske måltal
• resultatmål og indsatsmål
• eksterne og interne performance-perspektiver

Det er meget vigtigt at slå fast, at Balanced ScoreCard ikke er et målingssystem, men derimod et styringsværktøj, hvor målingssystemet indgår som en del af konceptet. Ønsker du at læse mere om styringsdelen så klik her.

Balanced ScoreCard måler ikke blot forandring, men fremmer også forandring, idet man med Balanced ScoreCard opfanger tendenser i tide og de opfanges samlet, så man kan vurdere effekterne og forebygge disse. Balanced ScoreCard bliver dermed et effektivt varslingssystem, hvor man opnår en kort reaktionstid fra observation til handling. Man kan herefter opstille nye hypoteser for den fremtidige udvikling og få dem afprøvet. Herved får man en kontinuerlig proaktiv proces og dynamisk styring af organisationen mod de valgte strategiske mål.

Nøgleordene for Balanced ScoreCard er :

• styring og ikke måling
• proaktiv frem for reaktiv
• forebyggelse frem for fejlfinding

Kaplan & Norton beskriver Balanced ScoreCard på følgende måde : "Balanced ScoreCards should not just be collections of financial and nonfinancial measures, organized into three to five perspectives. The best Balanced ScoreCards reflect the strategy of the organization. A good test is whether you can understand the strategy by looking only at the scorecard. Many organizations, especially those that created KPI scorecards fail this test."

 
Balanced ScoreCard - en løbende proces

Arbejdet med Balanced ScoreCard skal ses som en fortsat løbende proces som behøver udvikles, tilpasses og forbedres (nye eller ændrede visioner og strategier samt nye eller ændrede målepunkter). Efter at vision og strategi er oversat til noget anvendeligt, gælder det om at få alle involverede delagtiggjort i Balanced ScoreCard arbejdet. Det er vigtigt at kunne kommunikere hvorfor dette skal gøres, og skabe konsensus i organisationen. Arbejdet med Balanced ScoreCard skal blive en del af det daglige arbejde for at "projekt BSC" skal være meningsfuldt.
 

Strategic Planning with the Balanced Scorecard :

YouTube-beskrivelse : "Erica Olsen explains the basic concept of the Balanced ScoreCard and how businesses use it to monitor and guide their performance."