Om projektet

Ur ansökningen, 2011

Från det sena 1800-talet till tidigt 1900-tal utvandrade hela 1,3 miljoner personer från Sverige till Amerika. Detta innebär att en stor del av världens svensktalande vid den tiden faktiskt bodde i Amerika, och än i dag flyttar många svenskar till USA. Trots det vet vi väldigt lite såväl om dåtidens amerikasvenska som om den svenska som talas i Amerika idag. Det finns 50 år gamla inspelningar av äldre amerikasvenska, men de har undersökts mycket sparsamt, och dagens svenska i Amerika finns inte dokumenterad alls.

Projektet Svenskan i Amerika ska undersöka hur svenskan i USA ter sig idag och hur dagens amerikasvenska skiljer sig från den som talades för 50 år sedan. Projektet ska dels göra nya inspelningar med svensktalande från Minnesota och Illinois som deltog i inspelningar på 60-talet, dels göra inspelningar och andra språkliga undersökningar med andra svenskamerikaner av första, andra och tredje generationen.

Ett syfte med materialinsamlingen är att skapa en gedigen databas för forskare i hela världen med intresse för svenska språket. Det nya materialet ger projektdeltagarna och andra forskare möjlighet att undersöka till exempel s.k. kodväxling – i det här fallet hur man växlar mellan svenska och engelska – men också hur talarna ser på sin språkliga identitet och hur ord och ordföljd påverkas av mötet mellan de båda språken.

Comments