◘ Άδειες Ηλεκτρολόγων _ Μηχανικοί Πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης _ αδειοδότηση αλλοδαπών

 Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα.

αδειοδότηση αλλοδαπών

Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα,

 αδειοδότηση αλλοδαπών ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108  Άρθρο 10

Υποψήφιοι

υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικεί

ας Περιφέρειας

Δικαιολογητικά

Μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν.6422/1934 με την απόκτηση του πτυχίου τους και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας του ΤΕΕ

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης όλων των δραστηριοτήτων αυτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

 (α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

(γ) Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και της άδειας άσκησης επαγγέλματος

((Β) Ι) Πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης ειδικότητας ηλεκτρολογίας ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης ή

(ΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι),

(Ι), αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών

δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα

και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών

δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου:

της 3ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας, Φωτοβόλων Σωλήνων και Επιγραφών της Γ΄ Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, ή/και του συντηρητή ηλεκτρολόγου της Δ΄ ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

(γ) Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Όταν από

τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, πρέπει να προσκομίζεται και πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας

Μετά την έκδοση της βεβαί

ωσης αναγγελίας, τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου (Β), αφού αποκτήσουν  διετή προϋπηρεσία, από την οποία ένα (1) έτος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 600KW και τάσεως άνω των 1000V,

αποκτούν την άδεια του

εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας.

 

 (α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

(β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης

β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσί−

ας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων

επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.

(Δ) (Ι) Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυν−

σης ειδικότητας μηχανολογίας ή της ειδικότητας ενερ−

γειακής τεχνολογίας μηχανολογικής κατεύθυνσης ή (ΙΙ) οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ο οποίος καθίσταται ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους σπουδών της περίπτωσης (Ι),

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών

δραστηριοτήτων του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου:

 της 2ης Ομάδας της Α΄ Ειδικότητας και της 1ης και 2ης Ομάδας της Δ΄ Ειδικότητας, ή/και του συντηρητή ηλεκτρολόγου της Δ΄ Ειδικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

(γ) Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών. Όταν από

τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η απαιτούμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, πρέπει να προσκομίζεται και πίνακας αναλυτικής βαθμολογίας.

Ε) Μετά την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας, τα

πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου (Δ), αφού αποκτήσουν προϋπηρεσία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, δώδεκα (12) μήνες εκ των οποίων σε εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής

ενέργειας της Α΄ Ειδικότητας, ισχύος άνω των 250kW

και τάσης άνω από 1.000V, και, εξ αυτών, οι έξι (6) μήνες σε υλοποίηση των ως άνω εγκαταστάσεων,

αποκτούν την άδεια

του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότη−

τας.

 

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011.

 (β) Τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης προϋπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων

επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3982/2011.


Ċ
stilianos antonopoulos,
24 Σεπ 2010, 10:56 μ.μ.
ĉ
stilianos antonopoulos,
29 Μαρ 2012, 10:22 π.μ.
ĉ
stilianos antonopoulos,
29 Μαρ 2012, 10:30 π.μ.
Ċ
stilianos antonopoulos,
31 Ιαν 2011, 8:15 π.μ.
ĉ
stilianos antonopoulos,
29 Απρ 2012, 7:11 π.μ.