prívlastkové podstatné mená.

Rovnaké slovné druhy, okrem spojok, zámen, sa oddeľujú čiarkami. Slovesá sú špeciálne, lebo čiarka označuje ukončenie nezávislej vety, a teda čiarka nemusí nasledovať bezprostredne za ňou. Niektoré slovné druhy majú pod kategóriu a pri nich takisto platí vloženie čiarok medzi nich. Napríklad pomocné slovesá( budem pracovať) avšak dve pomocné slovesá plnia funkciu normálneho slovesa. Podobne pri podstatných menách existuje podkategória slovesné podstatné mená, ktoré majú koncovku –nie, -tie. Napríklad: učenie vedomostí. Aj keď obe sú podstatné mená, čiarka sa medzi ne nevkladá. Avšak ak sú za sebou slovesné podstatné mená čiarka sa už vkladá (učenie, plávanie)

Avšak existujú aj podstatné mená, ktoré rozvíjajú iné podstatné meno.

Napríklad: tok rieky, úroveň vedomostí. Vo vete sa dajú napísať opačne: riečny tok, vedomostná úroveň. Pýtame sa ne aký/aká/akú/ akých. Ak by sme sa držali pravidla písania čiarky, tak by sa musela medzi ne vkladať čiarka. V pravidlách slovenského jazyka sú uvedené ako prívlastky vo funkcii substantív(podstatné mená). Keďže existuje podkategória slovesné podstatné mená, mala by existovať aj podkategória prívlastkových podstatných mien. Takú podkategóriu, pravidlá slovenského pravopisu, zatiaľ nepoznajú.

Zväčša sú abstraktné alebo obvykle končia na koncovky -ňa,- ň.- ť ,- o, -t , -ti. Špeciálny prípad je práve slovo tok, ktoré sa po vyskloňovaní môže končiť na -k, -ku, -ov, -ky, -om. Zo zoznamu podstatných mien mi môj program vybral podstatné mená , podľa uvedených koncoviek. Nachádzajú sa v prílohe.

V angličtine nie sú slovné druhy jasne vyhranené. Zatiaľ čo v slovenčine je napríklad jablko podstatné meno vždy, tak Apple samotné je síce tiež podstatné meno, ale v spojení s iným podstatným menom môže mať funkciu prídavného mena-adjektíva, ak sa nejedná o „noun in series“ ako apple, pear, grapes. V slovenčine sa musí zmeniť prípona na jablčný aby vzniklo prídavné meno. V angličtine záleží na postavení vo vete „Apple pie“ (jablčný koláč). V tomto prípade „Apple“ je prídavné meno a „pie“ podstatné meno.

V angličtine existuje zoznam podstatných mien, ktoré môžu byť aj prídavné meno.