Voorwoord van de redactie

Liefdevol opvoeden, een kunst 

Op een zinvolle manier grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren 

Uitgeverij Abraxas|Pedagogiek

Website UItgeverij Abraxas


Aanbiedingsfolder


In 40 hoofdstukken, onderverdeeld in overzichtelijke paragrafen, worden alle aspecten die bij de opvoeding van kinderen om de hoek komen kijken besproken en vertaald naar praktische tips. Allerlei situaties waarin opvoeders met opgroeiende kinderen verzeild kunnen raken passeren de revue en worden inzichtelijk gemaakt. Toepasselijke illustraties verduidelijken de verhoudingen en verbintenissen tussen alle betrokkenen.
Het boek leert opvoeders om de kinderen goed waar te nemen en hun, vaak non-verbale, signalen op te vangen zodat tijdig kan worden ingespeeld op hun specifieke en leeftijdsgebonden behoeften. Wanneer bijtijds wordt ingezien dat het kind aan nieuwe uitdagingen toe is, worden onnodige conflicten voorkomen.
Het stellen van duidelijke grenzen biedt de kinderen een veilige en overzichtelijke omgeving. Door goed op te letten zien we wanneer hun grenzen verruimd kunnen worden zonder dat de wereld voor de kinderen onoverzichtelijk wordt door gebrek aan houvast.
Het is de ‘taak’ van kinderen om grenzen te verleggen en het is de plicht van opvoeders om in te grijpen wanneer het kind te grote risico’s gaat lopen. Dit is een enerverend gebeuren waarin de opvoeder zich niet teveel moet laten meeslepen want het kind heeft recht op eenduidige en eerlijke beslissingen die helderheid verschaffen. Hiervoor zijn wel humor en relativeringsvermogen nodig. Daarom schenkt dit boek ook veel aandacht aan het welzijn van de opvoeders. Een ongedwongen en ontspannen houding naar het kind toe maakt het allemaal zoveel makkelijker!
Het boek sluit aan bij de huidige opvoedingstrends zoals die o.a. worden uitgedragen in opvoedkundige tv-programma’s. Door de stevige theoretische achtergrond van het boek houden de tips echter beter stand en door de systematische opbouw en het trefwoordenregister is het makkelijk om snel het gezochte onderwerp te vinden. Zo kan het boek ook fungeren als eerste hulp bij opvoedkundige ongelukjes.


Opvoedkundige werkjes zijn van alle tijden. Wanneer je de wat oudere boekjes doorbladert valt op dat de pedagogische uitgangspunten niet echt verschillen met die van onze tijd. Wel is er een groot verschil in aanpak.
Ook dit boekje heeft in pedagogisch opzicht niets revolutionairs. Wel is de aanpak hedendaags.
Het opvoeden van kinderen is cultuurbepaald. Als je kijkt bij onze directe buren, de Duitsers, Fransen en Engelsen dan vallen die verschillen al onmiddellijk op. Omdat deze uitgave uit het Duits is vertaald heeft een deskundige redactie de uitstekende vertaling van dr. F. Scheepers toegesneden op de Nederlandse mores. De pedagogische uitgangspunten van het boek zijn uiteraard ongemoeid gelaten.
Door deze bewerking past het boek bij de huidige kentering die meer ruimte laat voor een wat strengere opvoeding. Maar het past ook bij trend tot een individuelere aanpak. Elk kind is anders en de kleinere Nederlandse gezinnen bieden hiertoe meer mogelijkheden dan bij grotere gezinnen het geval is.
Zinvolle grenzen stellen en daarbij je goede humeur bewaren. Hoe belangrijk dat humeur is, laat het volgende voorbeeld uit de onderwijspraktijk zien.
Het is een ergernis van veel docenten dat leerlingen na het binnenkomen in de klas gaan zitten met hun tas op tafel. 'Hoe vaak heb ik jullie nu al gevraagd om je boeken en agenda op tafel te leggen en je tas op de grond te zetten?' Een beetje mopperend voldoen de scholieren dan aan het verzoek.
Je ziet hier de verschillende perspectieven:
De docent heeft de pest in, dat hij voor de zoveelste keer hetzelfde moet vragen. De kinderen mopperen wat omdat ze het gevoel krijgen berispt te worden voordat ze überhaupt iets gedaan hebben!
De tip uit de praktijk is simpel: richt je als docent op de paar 'goeden'.
'Goh, ik zie dat een paar kinderen hun tas al van tafel hebben. Ik zie zelfs al een boek hier en daar!' Vrolijk doen de anderen hetzelfde en in een goede sfeer is hetzelfde bereikt. Een veel betere start!

Soortgelijke situaties doen zich thuis ook voor. Kinderen zijn gevoelig voor humor, positieve feedback en een vriendelijke toon. Cynisme, ironie en een boze toon worden vaak nog niet begrepen. Het gebruik ervan werkt dus niet. In dit boek wordt duidelijk gemaakt hoe kinderen volwassenen en de wereld om hen heen ervaren. Als je kinderen dan vanuit hun eigen ervaringswereld benadert is er sprake van effectieve communicatie.
Door als het ware eerst naar de kinderen af te dalen, kun je ze vanuit die positie verder omhoog richting volwassenheid begeleiden. Bij het van bovenaf hengelen vang je bot.
Duidelijkheid is ook van belang. Soms heb je als ouder of docent een duidelijke boodschap. Geef dan ook aan, dat het om een boodschap gaat en niet om een bespreking. Problemen ontstaan als de kinderen denken dat ze mogen meepraten, terwijl dat niet altijd het geval is. Geef dus steeds aan om wat voor soort communicatie het gaat. Kinderen kunnen heel goed eenduidige, duidelijke en zinnige boodschappen ontvangen. Ook voor hen heeft het voordelen: ze hoeven er niet over na te denken, gewoon doen (of laten) wat er gezegd wordt is ook wel zo makkelijk. Gebruik gerust een strenge toon als dat nodig is, dat begrijpen kinderen wel. Een boze toon begrijpen ze alleen als ze bewust iets stouts doen. Maar onthoud goed: kinderen zijn, hoe bijdehand ze ook kunnen zijn, nog volop in ontwikkeling. Bewust handelen, verantwoordelijkheid nemen staan nog in de kinderschoenen!

 Folder1.pdf