home

NASUMEBYGDEN -

FRÅN NUTID
Tofta  skjutfält - Blåhäll - Nasume myr

TILL DÅTID
 Nasume - Norrgårde - RangvaldsSkjutfältsInfarter från norr till söder: 

Ygneinfarten --- infarten är permanent spärrad för trafik utom i samband med Gotland Grand National 

Suderbysinfarten --- endast för militär trafik

Tjautvägsinfarten (tidigare kallad Martille-infarten) 

Lixarveinfarten --- med flera olika möjligheter till vägval: norrut längs Meridianväg, eller åt sydväst längs Licksarveväg till Rangvalds (Rangvalds Norra) därefter åt höger mot Blåhäll (ej utsatt på kartan). Vägen rakt fram (Rangvalds utfartsväg) leder till den nedlagda toftatippen. Vägen norr om tippen är spärrad av elstängsel sommartid. 

Gnisvärdsinfarten (vid Rangvalds Södra)  ger möjlighet att komma ner till Marsängen eller att köra raka vägen över hela fältet till Suderbys
Strandlångs från Gnisvärd via Blåhäll till Ygne 
  


De gamla infartsskyltarna (till vänster) och de detaljrika skjutfältskartorna vid alla infarter har ersatts med nya, mindre detaljrika kartor (ovanför) som anger tillåtna infarter. Om fältet är avlyst (stängt) får man inte åka in eller vistas någonstans. Uppgifter om avlysning finns  härDet går även att få uppgifter per telefon 0498-295728.

 
Så här avserrmilitären att använda skjutfältet


Skjutfältet är numera såväl ofta som långvarigt stängt samtidigt som det blir större och större (läs mer om detta här). Gotlands Allehanda innehöll onsdagen den 8 juni 2016 ett helt uppslag om Tofta skjutfält med Per Leino som författare och illustratör. Grafiken här nedanför härrör från den artikeln och återges med tidningens tillstånd. Tidningens texter - Drönare och napalm på skjutfältet och Övningar i den skyddsvärda naturen - återges inte här, men rekommenderas för den intresserade läsaren. Texterna speglar kontrasterna mellan larmet under de militära övningarna och friden som utbreder sig på i vart fall den södra delen av fältet dessemellan.

Grafiken talar för sig själv.

Blåhäll - f.d. fiskeläge, f.d. militärläger och f.d. interneringsläger - men alltjämt vackert belägetInterneringslägret i Blåhäll - en parentes i skjutfältets historia 

Under första världskriget hölls kanske så många som 150 tyska marinsoldater internerade i Blåhällslägret på Tofta skjutfält. Soldaterna med befäl hade anlänt - ofrivilligt - till Gotland med minfartyget SMS Albatross den 2 juli 1915. Efter massiv beskjutning från ett antal ryska fartyg valde befälhavaren Fritz West att sätta fartyget på grund utanför Kuppen i Östergarn. De överlevande fördes till Blåhäll för internering under nästan två års tid, 12 oktober 1915 - 30 september 1917. En kort skildring av tiden i lägret finns här. Läs om censur och rymningar i "månadens dokument" från Krigsarkivet här.Nasumebygden och Tofta socken


Kartan här ovanför är en vacker och illustrativ sockenkarta över nästan hela Tofta socken. Kartan saknar årtal. Vid kartans tillkomst var Gnisvärds hamn ännu inte utbyggd, vilket skedde åren 1929-30. Någon skjutfältsgräns finns inte utsatt. De båda geologiska höjdsträckningarna (efter Ancylussjöns och Litorinahavets högsta strandlnjer) har markerats på kartan och kan ses mer eller mindre tydligt på flera ställen i den nuvarande skjutfältsterrängen. Många av rangvaldsgårdarna ligger samlade längs med den ena höjdsträckningen. Toftagårdarna i övrigt ligger koncentrerade längs med den gamla landsvägen förbi kyrkan och "toftarakan" var ännu inte på plats. I övrigt är vägnätet på det hela taget detsamma som det nutida. Nasumebygden upptar den övre vänstra delen av kartan.
Nasumebygden

Namnet Nasumebygden används här som en gemensam beteckning på det område på nuvarande Tofta skjutfält som en gång upptogs av de tre grannlagen Nasume, Norrgårde och Rangvalds. I början av 1700-talet låg här tre ensamgårdar med just dessa namn. Genom partsdelning och arvsskiften uppstod med tiden ett ansenligt antal gårdar och torp, som nu med endast en handfull undantag återigen är borta. Men spåren finns kvar. Tabellen visar folkmängden i Nasumebygdens tre grannlag och Gnisvärd åren 1880, 1890 och 1900. År 1900 fanns i Nasume endast ett hushåll med tre kvarboende personer nämligen arrendatorn Josef Svensson (f. 1847) med hustrun Carolina "Lina", f. Andersson (1848) och sonen Carl Johan (f. 1879). (Källa: Riksarkivet/SVAR, Folkräkningarna 1880, 1890 och 1900)


                                                                1880                1890            1900
        Nasume grannlag                         102                     62                3
        Norrgårda grannlag                        43                      44              36
        Rangvalds grannlag                        57                     61              56
        Blåhäll                                                 -                          2               -
        Gnisvärd                                             -                         16               -

Namnet Nasume förekommer på Gotland endast i Tofta socken. Namnet Norrgårde (eller Norrgårda) förekommer även i Lärbro, Hellvi, Väskinde, Vallstena, Björke, Sanda, Sproge och Hamra socknar. Namnet Rangvalds förekommer även i Stånga och HavdhemTill Nasumebygden hör även fiskeläget Blåhäll. Stafs fiskeläge finns däremot inte längre kvar.  Den som vill läsa mer om personerna i Nasumebygden än vad som finns på den här hemsidan hänvisas till bygdeband.se. På den webbplatsen finns en stor mängd persondata  som gjorts tillgängliga av Hilding Nilsson och Tor Ahlström i Tofta Hembygdsförening. 


Nasumebygden i sex författares ögon

Nr 1 och 2:
Vi som lagt upp den här sidan har hämtat inspiration och information från i huvudsak två håll. För det första Agne Enekvists opublicerade arbete En försvunnen odlingsbygd. Texten återges dessutom i sin helhet med tillstånd av Agnes son Jerker Eneqvist. Bilden nedanför till vänster visar ett utdrag ur En försvunnen odlingsbygd. Det andra arbetet vi haft mycken glädje av är Yngve Roséns skrift Blåhälls läger 1902-1982. Bilden nedanför till höger är hämtad från Blåhälls läger och visar hur man genom en kontrollerad förbränning förintade det en gång pampiga militärlägret vid Blåhäll. 


Nr 3:
En tredje författare, beklagligtvis anonym, skildrade Tofta skjutfält i ord och bild i tidningen Gotlänningens Julblad redan år 1919. Artikelns rubrik var En gotländsk nationalpark. Texten (men inte bilderna) finns återgiven här.

Nr 4:

  I Elof Olssons bok Havet, stranden och bygden - Toftaminnen (1983) finns ett avsnitt som handlar om Christoffer Tuftströms färd i tid och rum genom delar av Nasumebygden. Förlaget anger på bokens omslag att författaren, född i Tofta 1904, har nedtecknat sina egna minnen och vad hans far och farfar har berättat om socknen och om händelser där. Det kan därför mycket väl vara en fiktiv person som gör en tidsresa genom bygden. Verklighetens Christoffer Tuftström (d.ä.) avled år 1869 vid 41 års ålder. Christoffers son Karl Christopher Tuftström föddes 1861 men avled redan vid tre års ålder.  Kapitlet återges med tillstånd av Ödins Förlag Hanseproduktion AB.  Läs hela skildringen här .
Nr 5:
 
I boken Midvintermörker från 2011 skildrar författaren Lars Wilderäng ett tänkt överraskningsanfall på Sverige och hur kriget kommer till Gotland och Tofta skjutfält, se Rangvalds, delta understuket . Den som behöver kartstöd vid läsning av boken finner ett sådant här.


Nr 6:
Hans von Heijnes limericksamling Nasumbygden och Tofta skjutfält, en skildring av "två berättigade men oförenliga krav" (2012, 20 sid). 

Sist men inte minst: Nasume myr
Bevarandeplan för Nasume myr - Nytt Natura-2000-område

Länsstyrelsen beslutade i december 2015 om bevarandeplan för Natura-2000-området Nasume myr. Läs mer om detta beslut här.
Bevarandeplanen i sin helhet finns att läsa här.

På bilden till vänster begrundar Hilding Nilsson (1929-2016) den historiskt intressanta Tontajken i lövskogsområdet norr om myren. Kan bevarandeplanen rädda det som finns kvar av eken?
SKJUTFÄLTET


Skjutfältets tillkomst - kort historik

Från skjutfälts-etablering till minnessten