Servicios / Zerbitzuak


Los servicios generales que presta esta mutualidad son los siguientes:
 • Traslado dentro del territorio de Bizkaia y provincias limítrofes hasta una distancia de 25 kms. desde la frontera.
 • Levantamiento judicial
 • Traslado para autopsia
 • Conducción con arreglo a las costumbres de esta localidad
 • Servicio religioso
 • Enterramiento de algún miembro del cuerpo (brazo, pierna, etc.)
 • Enterramiento de fetos
 • Preparación del cadáver
 • Sudario en caso necesario
 • Estancia en cámara y sala de conservación si fuera necesario
 • Médico propio para noches y fines de semana
 • Caja barnizada con mirilla de cristal y crucifijo, a elegir entre 7 modelos
 • Coche fúnebre
 • Incineración y urna
 • Esquelas murales
 • Documentación y trámites de enterramiento
 • Servicio de un taxi para la familia, que cubre un radio de 35 kilómetros
 • Servicio de tanatorio
 • Estancia gratuita en sala frigorífica común
 • Sala velatorio
 • Tasa del cementerio     (¡NUEVO!)
 • Traslado del cadáver desde cualquier punto de la península al lugar de empadronamiento, hasta un máximo de 1.600 euros o servicio funerario con incineración en el lugar de defunción hasta la cantidad anterior.

Servicios de gestoría incluidos que podrán utilizar los Socios/as:

 • Baja en la Seguridad Social
 • Gestión de últimas voluntades
 • Literales de defunción del Registro Civil
 • Tramitar la cobertura de los seguros de vida
 • Gestionar la solicitud de Viudedad
 • Petición de orfandad y seguro escolar
 • Baja en Lanbide, Diputación, MUFACE, MUTUALIA…
 • Tramitación de pensiones en ISFAS y clases pasivas

Servicios que dispensa la Funeraria “La Auxiliadora pero con cargo a los propios mutualistas:
 • Gestión de cementerio, alquiler de nichos, panteones, lápidas...
 • Gestión de esquelas en cualquier periódico
 • Corona y/o flores
 • Tramitación y asesoramiento de traslados nacionales e internacionales


Nota: este listado tiene un carácter informativo y los servicios/condiciones aquí incluidos podrían ser modificados si así lo aprueba la Asamblea General de Socios y Socias o la Junta Directiva.
 

Mutualitateak eskaintzen dituen zerbitzu orokorrak honako hauek dira:
 • Bizkaian eta aldameneko probintzietan egin behar diren lekualdaketak egiten dira (betiere, mugatik 25 km.-tara gehienez baldin bada)
 • Altxatze judiziala
 • Autopsia egiteko lekualdaketa
 • Herri honen tradizioarekin bat datozen portaerak
 • Erlijio-ospakizuna
 • Zenbait gorputz-adarren ehorzketa (besoa, hanka, etab.)
 • Fetuen ehorzketa
 • Gorpua prestatzea
 • Hil-oihala (behar izanez gero)
 • Egonaldia aretoan eta kontserbazio-gela (behar izanez gero)
 • Mediku propioa (gauetarako eta asteburuetarako)
 • Kristalezko behatxulo eta gurutzea duen bernizatutako kutxa (7 modeloren artean aukeratzeko)
 • Hileta-autoa
 • Errausketa eta errauts-kutxatila
 • Hormako eskelak
 • Ehorzketaren izapideak eta dokumentazioa
 • Familiarentzako taxi zerbitzua (35 km.-ko inguruan gehienez)
 • Beilatoki zerbitzua
 • Doaneko egonaldia hotz-ganbera komunean
 • Hil-beilako gela
 • Hilerriaren tasa     (BERRIA!)
 • Gorpua penintsularen edozein lekutatik erroldatze lekura eramango da; 1.600 euro gehienez, edo heriotza gertatu den tokian hileta-zerbitzua (errausketa barne), aipatutako kantitatea bete arte.

Bazkideek ondorengo kudeaketa zerbitzuak ere izango dituzte eskuragarri:

 • Gizarte-segurantzan baja ematea
 • Azken nahien kudeaketa
 • Erregistro zibilaren heriotza ziurtagiriak
 • Bizitzaren aseguruko estalduraren kudeaketa
 • Alarguntza eskaeraren kudeaketa
 • Eskola asegurua eta zurztasunaren eskaera
 • Baja eman ondorengo zerbitzuetan: Lanbide, Aldundia, MUFACE, MUTUALIA…
 • Pentsioen kudeaketa ISFASen eta klase pasiboak

La Auxiliadora” Ehorztetxeak mutualisten kontura eskainitako zerbitzuak ondorengoak dira:
 • Hilerriaren kudeaketa, horma-hilobien alokairua, panteoiak, hilarriak...
 • Eskelen izapidea edozein egunkaritan
 • Koroa edota loreak
 • Barneko eta nazioarteko lekualdaketen izapidea eta aholkularitza


Oharra: zerbitzu-zerrenda hau informatiboa da eta bertan jasotako zerbitzuak/baldintzak alda daitezke, Bazkideen Batzarrak edo Zuzendaritza-batzordeak horrela erabakitzen badu.