Povinně zveřejňované informace

Název:

Důvod a způsob založení:

Organizační struktura

Mateřská škola, Kamenáčky 28, Brno

Příspěvková organizace, která je zapsaná v Rejstříku škola a školských zařízení a zřízena za účelem poskytování předškolního vzdělávání.

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno-Brno se sídlem v Brně, Dominikánská 2, 601 69.

Ředitelka MŠ

Učitelky Kuchyně Školnice

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Úřední hodiny:

Telefonní čísla:

Adresa internetové stránky:

Adresa e-podatelny:

Další elektronické adresy:

Bankovní spojení:

IČ:

IZO:

Dokumenty

Rozpočet

Žádost o informace:

Příjem žádostí a dalších podání:

Opravné prostředky:

Formuláře:

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

Předpisy

Nejdůležitější právní předpisy:

Vydané právní předpisy:

Úhrady za poskytování informací:

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Licenční smlouvy:

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.:

Asistenti pedagoga Uklízečky

Ředitelka školy: Dagmar Styxová

Mobil paní ředitelky: 601 158 085

Tel. 548 531 813

email: mskamenacky@volny.cz

Vedoucí školní kuchyně Jana Hlavoňová

tel. 548 534 561

email: sjkamenacky@seznam.cz

Mateřská škola

Kamenáčky 28

636 00 Brno

Po telefonické domluvě či osobní dohodě.

Kancelář ředitelky: 548 531 813, 601 158 085

Kuchyně: 548 534 561

https://sites.google.com/site/mskamenacky/

ID datové schránky: XXjvrhv

email: mskamenacky@volny.cz

email: sjkamenacky@seznam.cz

Číslo účtu: 116834621/0100 Komerční banka

Číslo účtu kuchyně: 12031621/0100 Komerční banka

60555220

060555220

Viz „DOKUMENTY“

Rozpočet je přístupný na webových stránkách Městské části Brno-Brno v sekci rozpočet.

Střednědobý výhled

Rozpočet na rok 2018

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2015/2016

http://www.zidenice.eu/urad/povinne-zverejnovane-informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí o informace se podává ústně nebo písemně ve lhůtě 15 dnů od jejího podání.

Ústní podání

Telefonicky

Osobně v kanceláři školy

Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

U fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

U právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail, předmět žádosti

Způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně) datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti a další podání je možno doručit osobně do ředitelny či kanceláře školy, písemně na adresu školy, telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy nebo elektronicky na emailovou adresu.

Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli – MHMP prostřednictvím ředitelky školy.

Viz formuláře „DOKUMENTY“

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (viz stránky městské části Brno) .

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předpisy můžete také nalézt v aplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).

Škola vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

http://www.zidenice.eu/urad/povinne-zverejnovane-informace

Dle sazebníku zřizovatele příspěvkové organizace

http://www.zidenice.eu/urad/povinne-zverejnovane-informace

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva 2017

http://www.zidenice.eu/urad/povinne-zverejnovane-informace