Χημεία Γ': Υδρογονάνθρακες - Καύση

Post date: Dec 15, 2011 8:37:46 AM

Ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε (σύμφωνα με την παράδοση και με το σχολικό βιβλίο).

- Από ποια στοιχεία αποτελούνται οι υδρογονάνθρακες;

- Γιατί ο άνθρακας σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις;

- Τι ονομάζουμε καύση;

- Πότε μια καύση ονομάζεται τέλεια και πότε ατελής;

Η τέλεια δίνει ως προϊόν CO2 και η ατελής δίνει ως προϊόν CO ή C

- Πώς τοποθετούμε τους στοιχειομετρικούς συντελεστές σε μια καύση;

Παράδειγμα: Τέλεια καύση μεθανίου

CH4 + O2 -------> CO2 + Η2Ο χωρίς συντελεστές

CH4 + O2 -------> CO2 + Η2Ο τα άτομα C είναι ήδη ισοσταθμισμένα

CH4 + O2 -------> CO2 + 2Η2Ο ισοσταθμίζω τα άτομα Η

CH4 + 2O2 -------> CO2 + 2Η2Ο ισοσταθμίζω τα άτομα Ο

Τελική χημική εξίσωση: CH4 + 2O2 ------- > CO2 + 2Η2Ο

Παράδειγμα: Ατελής καύση αιθανίου

C2H6 + O2 -------> CO + Η2Ο χωρίς συντελεστές

C2H6 + O2 -------> 2CO + Η2Ο ισοσταθμίζω τα άτομα C

C2H6 + O2 -------> 2CO + 3Η2Ο ισοσταθμίζω τα άτομα Η

C2H6 + 5/2O2 -------> 2CO + 3Η2Ο ισοσταθμίζω τα άτομα Ο

Τελική χημική εξίσωση: C2H6 + 5/2 O2 -------> 2CO + 3Η2Ο

ή 2C2H6 + 5O2 -------> 4CO + 6Η2Ο (έχω διπλασιάσει τους συντελεστές για να απαλείψω το κλάσμα)