Svenska Folkskolans Vänners kalender och skrifter

                                                                         HOME        

 Beställningar , förfrågningar skickas till   antikvariat.gj@aland.net


Skrifter :

sfv 1 Einar Pontán: Svenska Folkskolans vänners skrifter 1882-1957. Förteckning. 1959 hft 227 s. 4,-

Skrifter utgifna af Sällskapet "Svenska folkskolans vänner" :

sfv 2 W M Thayer: James A Garfield.President i Nordamerikas förenta stater. Hft 1 1883  60 s.
         A S-g : Om emigrationen.          Hft 2                1883   68 s.
         Parus Ater: En byhistorie. Teckning ur folklifvet.    Hft 3      1883  33 s.
         Ur Finlands historie. 5 artiklar bl.a. kriget 1808-09,Per Brahe,Ålgskär.  Hft 4  1884  66 s.
         Zacharias Nielsen: Hårdt pröfvad. Skildr. ur värkligheten.  Hft 5  1884  43 s.
         J S: Om kopporna och vaksinationen.         Hft 6  1884  24 s.
         C A Thyregod: Prästens fosterdotter. Skildr. ur det värkliga lifvet.  Hft 6  1884  52
         U D J: Om runorna. Nordens alla skriftecken.   Ill.   Hft 7  1884  36 s.
         A Ingerslev: Herodes den Store.    Hft 8   1884  41 s.
         P Nordmann: Under skilda fanor. 1788-90-års krig.    Hft 9  1885  76 s.
         Aina: Lotsen och hans hustru. En historie.     Hft 10   1885  21 s.
         Parus Ater: På landsbygden.             Hft 11   1885  34 s.
         Aina: Trohet i det ringa.  Berättelse ur folklifvet.    Hft 12  1885 46 s.
         P Nordmann: Norge förr och nu.         Hft 13  1886  57 s.
                                 Alla i ett halvfranskt band med ex libris: Alfons Takolander.    20,-

sfv 3 P Nordmann: Norge förr och nu.             Hft 13        1886  57 s.
         Sånger belysande Finlands historie.        Hft 14        1886   71 s.
         Oscar Behm: En gammal soldat. En lefnadssaga.  Hft 15  1887   54 s.
         A Ingerslew: Jerusalems förstöring.         Hft 16       1888   37 s.
         M R: Åland, dess natur, folk och minnen.  Med karta  Hft 17 1888  94 s.
         Gånge-Rolf:Hvad den gamle skolmästaren berättade / P Nordmann:Ryssarne i Pärnå 1713.
                                                                            Hft 18          1889   58 s.
         Ossian Reuter: Hafsfisket på Sveriges västkust samt ...Finlands saltsjöfiske  Hft 19 1889   45 s.
         P Nordmann: Om bibliotek, läsesalar och föredrag för folket.    Hft 20   1889   30 s.
         Hugo Grönstrand: Hufvuddragen af den s.k. Matematiska geografin.  Hft 21   1890   30 s.
         R H : De gamla egypternas religion           Hft 22         1890   38 s.
         P Nordmann: Skildringar ur Finlands och Sveriges historie I.   Hft 23    1891   98 s.
         Ossian Reuter: Skildringar från Västra Nyland.   Hft 24     1891 76 s.  Alla i ett band   20,-

sfv 4  O M Reuter: Djurens industrier.                Hft 25                1891  95 s.
          Sånger och sånglekar för lägre folkskolan och hemmet.   Hft 26  1892  51 s.
          Valfrid Vasenius: Råd rörande folkbibliotek. Vård  .. förteckning  Hft 27  1892   52 s.
          O M Reuter:Om Finlands fiskar och fisket i Finland.   Hft 28   1893   115 s. + planscher
          V(iktor)  Ö(hberg) : Barndomsvännerna. Berättelse.                   Hft 29    1893  46 s.
          Karl H Lindholm: Jaktvård i Finland.    Hft 30              1893   68 s.
          Uno Stadius: Samvärkan mellan universitetsbildning och folkbildning i Upsala.
                                                        Hft 31             1893 30 s.
          P Nordmann: Illustrerad beskrifning öfver Nylands län ..  Hft 32   1894   54 s.+ karta
          O M Reuter: Djur och växter i deras inbördes förhållanden.   Hft 33   1894   125 s.
                                     Alla i ett halvfranskt band med ex libris: Alfons Takolander.        15,-

sfv 5 W M N: Allmogekvinnan i hemmet.          Hft 34          1895    78 s.
         M G Schybergson: Ståndens uppkomst under medeltiden.   Hft 35     1895    74 s.
         Wilhelm Ramsay: Finlands geologiska utveckling från istiderna ..   Hft 36   1896  93 s.
         Svenska sånger i urval.  Topelius,Runeberg,Tegnér ...   Hft 37      1896   127 s.
         Ivar A Heikel: Sede- och bildningsförhållanden i Finland  ... Hft 38  1897   80 s.
         R Hult & P Nordmann: Naturskildringar och folklifsbilder från Finland  Hft 39  1897  135 s.
         Valda berättelser af Runeberg,Topeliius,Tavaststjerna,Aho,Reuter .. Hft 40   1898  56 s.
                                                         Alla i  hlvfr band m ex libris Alfons Takolander             25,-

sfv 6 Knut Tallqvist: Skilkdringar från Palestina.        Hft 41    1898    120 s.
         Sara Elisabet Wacklin: Ur Hundra minnen från Österbotten.  Hft 42    1899   56 s.
         V Ö : Berättelser.                                                                          1899   113 s.
         B Estlander: Bilder ur donationsböndernas historia i östra Finland  Hft 43  1899  50 s.
         V T Rosenqvist: Martin Luther. En kämpe för sanning och rätt.  Hft 44   1900  80 s.
         I A H (red):Drag ur det nittonde århundradets historia.  Hft 45  1900  71 s.
         O M Reuter: Drag ur djurens lif. I.             Hft 46  1900   62 s.
         O M Reuter: Drag ur djurens lif.II.             Hft 47  1901  106 s. 
         Medlemmar i Svenska folkskolands vänner 1900.  31 s.  Alla i hlvfr band+ex libris    16,-

sfv 7 Första hjälpen vid olycksfall (samaritkurs)          Hft 48     1901  50 s.
         P Nordmann: Bilder och blad ur Danmarks och Sönderjyllands nyare historia. Hft 49 1901 93 s.
         P Nordmann:  Föreningen Svenska folkskolans vänner 1882-1902. Hft 50  1902   54 s.
         Fredr. Elfving: Kulturväxterna. Deras historia,utbredning och anv.  Hft 51  1902  124 s.
         Jonatan Reuter: Kustbilder.                                        Hft 52   1902  53 s.
         De svenska folkhögskolorna samt landtmanna- och husmodersskolorna i Finland 1890-1902.
                                                              Hft 53           1903  48 s.
         A Geikie: Fysisk geografi.           Hft 54    1903   92 s.     Alla i hlvfr band+ex libris      12,-

sfv 8 A J Sarlin: Johan Ludvig Runeberg. Hans lif och verksamhet.  Hft 55   1904   132 s.
         Edouard Laboulaye: Abdallah eller fyrväpplingen. Arabisk berättelse.  Hft 56  1904  147 s.
         A Palmberg: Tre föreläsningar i hälsovårdslära.    Hft 57  1905   64 s.
         M G Schybergson: Anteckningar ur Finlands historia 1809-63.    Hft 58   1905  31 s.
         Karl Flodin & Petrus Nordmann: Albert Edelfelt. Minnesskrift.  Hft 59   1905  48 s.
         J Sperling: Huru Amerikas förenta stater uppstått.        Hft 60    1906  84 s.
         T A Heikel: Praktisk handbok rörande lantdagsmannaval.    Hft 61   1906   51 s.
         T J Blomqvist: Folkskolans skogsbok.      Hft 62  1907  107 s.
                                                    Alla i  hlvfr band m ex libris Alfons Takolander           12,-


Skrifter utgifna av Svenska Folkskolans Vänner
                                         enskilda häften

Hft 3    Parus Ater: En byhistorie. Teckning ur folklifvet.                        1883  33 s.            3,-
Hft 9    P Nordmann: Under skilda fanor. 1788-90-års krig.                     1885  76 s.            5,-
Hft 11  Parus Ater: På landsbygden.                                                          1885  34 s.            3,-
Hft 23  P Nordmann: Skildringar ur Finlands och Sveriges historie I.      1891   98 s.          3,-
Hft 32  P Nordmann: Illustrerad beskrifning öfver Nylands län ..            1894   54 s.+ karta 4,-
Hft 35  M G Schybergson: Ståndens uppkomst under medeltiden.           1895    74 s.         3,-
Hft 36  Wilhelm Ramsay: Finlands geologiska utveckling från istiderna ..     1896  93 s.  20,-
Hft 37  Svenska sånger i urval.  Topelius,Runeberg,Tegnér ...                  1896   127 s.        3,-
Hft 44  V T Rosenqvist: Martin Luther. En kämpe för sanning och rätt.  1900  80 s.            3,-
Hft 46  O M Reuter: Drag ur djurens lif. I.                                                1900   62 s.          2,-
Hft 47  O M Reuter: Drag ur djurens lif.II / SFV:s medlemsförteckning. 1901  106+30 s.   4,-
Hft 52  Jonatan Reuter: Kustbilder.  Namnteckn.: A O Freudenthal        1902  53 s.            3,- 
Hft 58  M G Schybergson: Anteckningar ur Finlands historia 1809-63.  1905  31 s.            2,- 
Hft 59  Karl Flodin & Petrus Nordmann: Albert Edelfelt. Minnesskrift. 1905  48 s.            4,-
Hft 61  T A Heikel: Praktisk handbok rörande lantdagsmannaval.          1906   51 s.           2,-
Hft 62  T J Blomqvist: Folkskolans skogsbok.      Rikl.ill.                       1907  107 s.          3,-
Hft 63  P Nordmann: Viktor Öhberg. En verksam mans långa levnad ... 1908   40 s.           3,-
Hft 64  J A Palmén: Våra flyttfåglar.  Naturhistorisk skildring.               1908   31 s.           3,-
Hft 65  Eirik Hornborg: Finska kriget 1808-09.                                       1908   76 s.           4,-
Hft 71  P Nordmann: Furu-Jutte. Hembygdslära i berättelser.  Ill.           1912   142 s.         5,-


Svenska folkskolans vänners kalender (årsbok) ,

                                                                      alla hft och ill. PRIS: 4 e/st om annat ej anges

        Började utgivas år 1886. Med SFV:s verksamhet,ombudsmän,artiklar av olika slag och nekrologer.
  
årg. 1908 bl.a. Karin Månsdotter,samlingshuset i Esse,en dalfärd,K V Renlunds nekrolog  223 s.

årg. 1909 bl.a. musikfesten i Lappträsk,finska tonsättere,pedagogin i Saltvik   309 s.

årg. 1910 bl.a. Pyttis socken, Carl Gustaf Estlander, lax o ål, Eva Charlotta Heickell   190 s.


årg. 1912 bl.a. musikfesten i Vasa,pestens ursprung,böcker om Åland,svanjakt,byanamn   256 s.


årg. 1918 bl.a. flere artiklar om inbördeskriget från bl.a Kyrkslätt o Österbotten  236 s.årg. 1921 bl.a. musikfesten i Wasa,historisk bildning,spetälskeön på Åland,släktnamn   244 s.

årg. 1922 bl.a. svenska småskoleseminariet i Hfrs,Ålands stora kulturfest  klb 222 s.

årg. 1923 bl.a. musikveteranerna Vilhelm o Alfred Lybäck,Europas germanska minoriteter   302 s.


årg. 1925 bl.a. Åbo akademi, Ålands självstyrelse, Knusbacka i Box i Sibbo   294 s.


årg. 1926 bl.a. svenska småskoleseminariet i Hfrs,Cambridge universitet,nyländsk släkt   222 s.

årg. 1927 bl.a. Matthias Calonius,Strömsby o Skräddarby,svenska bosättn. i Finland   254 s. 


årg. 1930 bl.a. besök hos Dagösvenskarna,främmande långods i svenskan   222 s.

årg. 1931 bl.a. Finlands nationalmuseum,isen utm. Finl. kuster,Mjölbollstad sanatorium   208+16 s.

årg. 1932 bl.a. folkmåls uppkomst,skärgårdsskogen,A J Nygren o hans byrallor,Lövdala prästgård  249 s.

årg. 1933 bl.a. första svenska hembygdsskildraren Werner Lybeck,laxfiske i Strömfors   176 s.

årg. 1934 bl.a. estlandssvenskarna,Carl Johan Slotte,Dalsbruks folkskola,Karperö  216 s.

årg. 1935 bla: Engelbrektsminne,träskhistorier fr. Kvevlax, Leo Mechelin     198 s. 

årg. 1936 bl.a. allmogelivet,titlar,Pargasbönder,Stor-Pernåviken,Vörå hamn   192 s.

årg. 1937 bla: fi.sv. musikfest,Nya Sverige i USA,soldattorp i sv.Ö-botten   188 s. 

årg. 1938 bl.a. sockenskola i Kvevlax,finl.sv. ungdomsrörelsen,ångermanländska stugor 200 s.

årg. 1939  bla: kalk- o marmorbrytning ,kyssen i gudstjänsten,Sandor Petöfi      hft 184 s.  

årg. 1940 bl.a. lantbruksklubbarna,svenskbyn i Karelen,fiske i Houtskär     168 s.

årg. 1941 bl.a. frontsoldater.lebellska gården i Kristinestad,Lappland          148 s.

årg. 1942 bl.a. österbottniska fattigdomen,det befriade Hangö,löv- o skäräng  144 s.

årg. 1943 bl.a. hur finansieras kriget,kvinnlig arbetstjänst,herrgårdskultur,Pali-Maja  172 s.       

årg. 1944 bla vad kriget lärt marthorna,Topelii minnen i Ekenäs,Fanny Sundström död 192 s.

årg. 1945 bl.a. fi.sv. emigranter i USA,Kalkbruksberget,uppländskt o nordsvenskt i fi.sv. ursprung 192 s.

årg. 1946 bla Björkbacka skola,bomärken,bygdeteater,Arvid Mörne död          168 s. 

årg. 1947 bla: Kasaböle priv. folkskola,Gammel-Tina bygdegård,riksdagsbönder fr.Saltvik  200 s.

årg. 1948 bl.a. Kristinestad 1649-1949,Marthaförbundet,kväkarna,flyttfåglar   206 s.

årg. 1949 bl.a. greven i Öja Eric Cronhielm,sångarfärd till Island,Blå Jungfrun i Kalmarsund   208 s.

årg. 1950:bla Iniö,Strömfors bruk,österbottniska emigranter i  Sverige,föreningen Brage 184 s. 

årg.1951 bl.a. Arbetets Vänners-rörelsen,österbottnisk kärnkarl,Sankt Göran i legend   200 s.

årg. 1952 bl.a. Finlands olympiad,Akademiska sångföreningen,Alma Kelin,fidesgnidaren Edvard  192 s. 

årg. 1953 bl.a. Ålands självstyrelse,heraldisk orientering,skoltlappar och nybyggare   184 s.

årg. 1954 bla: Joh Frid. Hagfors-biografi,släkten Waselius o Fastböle,Hättö 176 s. 

årg. 1955 bl.a. våra förnamn,Albert Edelfelt,folklivsforskning,Finlands östgräns     208 s.

årg. 1956 bla: Ernst von Borns minne,fiskemotorbåten,hemvävnad i Pargas     208 s.

årg. 1957 : SFV 75 år,omfattande historik o organisation                                    336 s.          5,-

årg. 1958 bla : Helle Hellberg,Viktor Dalbo i Pörtom,Viktor Jansson död   232 s.

årg. 1959 bla: Kotkasvenskarna,Bergö,Björköby,Öja i Ö-botten,Diktonius  248 s. 

årg. 1960 bla: Åbo Akad bibloitek,sångarfärd i Amerika,Tor Carpelan död  272 s. 

årg. 1961 bl.a. Gunnar Björling,bondbygd,Svenska teatern i Hfrs,fi.sv. teatrar    299 s.

årg. 1962 bl. a.  temanummer om Åland och Åboland                                                         232 s.

årg. 1963 bla Faller Nyland i bitar ?,Elsa Boije af Gennäs ,Viktor Strandfält m.fl. döda 208 s.

årg. 1964 bla : histor. bakom ”Båklandets vackra Maja”,Rolf Pipping död 212 s. 

årg. 1965 bla: Evert Ekroth, svenskan för 100 år sedan,22 nekrologer  200 s. 

årg. 1966 bla : regalskeppet Wasa,Valdemar Nymans festdikt,Werner Jansson död          200 s. 

årg. 1967 bla: fi.sv. teater- o musikliv,svensk press i Finl.,fi.sv. kooperation   290 s. 

årg. 1968 bl.a. vuxenutbildningen,bibliotekens utveckling                              176 s.

årg. 1969 bl.a.åm Ålands-reså,Pargasfunderingar,flere artiklar på Österbottendialekt  192 s.

årg. 1970 bla : tidningar 200 år,fi.sv. i USA;Otto Andersson,Mamres Lund  ┼  184 s. 

årg. 1971 bla Emil Johnssons minnesord ö Otto Andersson,Tunelds geografi,Jakob Edvard Wefvar 176 s.

årg. 1972 bla ”Saltvik i sikte”,SFV:s matrikel 1882-1972,Torvald Sundblom död   206 s.  

årg. 1973 bla: K-E Bergman:Blad ur en fiskares dagbok. Folkdräkter.                         120 s.

årg. 1974 bl.a. spelmanstraditionen,Fredrik Emanuel Lithander,Artur Relander,litteraturen   172 s.

årg. 1975 bl.a. trästäder,Stundars hantverkarby,ångbåtsresa för 100år sedan,Lappträsk   160 s.

årg. 1976-77 bl.a. finlandssvenska immigranter i USA,åboländsk bygdehistoria,österb. spelmän  176 s.

årg. 1979: bla Emil Johnsson: Otto Andersson-musikens o sångens förnyare                 184 s. 

årg. 1980 bl.a. städer i förvandling,våra hotade kuster,sommar på Lillholmen     112 s.

årg. 1981 bl.a. västnyländsk bygdehistoria,Åbo slott u 700 år,skaparen av Modermålets sång   143 s.

årg. 1982 bl.a. finlandssvensk högskolesektor,bildkonstdecennier,musikliv,utbildningssektor   178 s.

årg. 1983 bla magiska årtalet 1984,Björn Kurten o myter,Majniemi,Tor Brenning död  172 s.

årg. 1984 bla: Runar Backman: Erik Jorpes-heparinets fader. Otto Berg död.            168 s.                

årg. 1985 : bla temanummer om finlandssvenskheten i det finl. samhället, Kalevala       164 s.

årg. 1986 bl.a. temanr: på väg mot år 2000- författare o andra förutspår   168 s.

årg. 1987: bla jubileumsnummer till Finland 70 år. Ill.                                              176 s.

årg. 1988: bla nekrologer över Emil Johnsson,Carl Ramsdahl o Uno Mörn                    156 s.

årg. 1989 bl.a. Estland och FinlandNorråkers i världen,svenska minoritetsskolor i Finland   170 s.

årg. 1990 bla fi.sv. modernister,Anni Blomqvist,Ringa Eker,Hagar Olsson döda       184 s. 

årg. 1991: temanummer om Z Topelius, 30 olika minnesrunor                           178 s.

årg. 1992 : bla Runebergforskningen,sångfesten i Ekenäs,Världens öde i Finlands hand   156 s.

årg. 1993: bla många artiklar om Edith Södergran,tidn.mannen Topelius           Hft       178 s.

årg 1994 bl.a. skolan i fokus                         124 s.

årg. 1995 fi.sv. skämtpressen;Rafael Lindqvist,Garm,Errores,Nattens Dagblad,Leif Sjöström 238 s. 

årg. 1996 bl.a. åländska sjökatastrofer,fi.sv. musik och revyer,K-E Forsell,Aspö-Erik döda    227 s.

årg. 1997 Z T - han lever ! Temanummer om Z Topelius.                    206 s.  

årg. 1998 bl.a. Temanummer: Tro.                                    190 s.

årg 1999: Tema: Vi och vikingarna.Bla: J-E Tomtlund:Åland under vikingatiden.

                       H Cederlöf:Vikingafärder i Nylands skärgård.              Nekrolog: Valdemar Nyman.

                       Torbj. Sundblom:Hlödver den långe-en viking från Saltvik.Nekrolog: Walton Grönroos.

                       Register över minnesrunor 1886-1999,med många ålänningar.        195 s.  

årg. 2000 tema:Mord. brott och fi.svensk kriminallitteratur                            204 s.  

årg. 2001 bl.a. Tema:Finlandssvenska rum och nätverk        170 s.

årg. 2002 bl.a. Tema:Teatern är vår värld                            188 s.         

årg. 2003: Historien om Svenskfinland. hft 202 s.        4,- 

SFV:s kalend -04:bla Linden,Albanus,Jehu,Sigyn,Pommern.Ill.2004 hft 179 s.     6,-

årg. 2005 bl.a. finlandssvenska symboler och identitet                                 173 s. 

årg. 2006 bl.a. Lovisabarken Dorotheas öde,briggen Rurik,Daphne före Göran Schildt  200 s.

årg. 2007 bl.a. SFV 125 år,klassbåtar,snapsvisan,gravsten i Ingå kyrka     220 s.

årg. 2008 bl.a. Temanummer:Östersjön. Finska kriget , 1918        236 s.

årg. 2009 bl.a. Tema:Finlandssvensk bildkonst.  Nylands vapen,Svinhufvud i Berlin 1918   187 s.


Comments