Livokas ry


Patentti- ja rekisterihallituksessa
30.1.2001 ennakkotarkastetut kyläyhdistyksen mallisäännöt
+1§+2§+ 3 §:n 1. ja 6. kohta


LIVOKAS RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Livokas ry, joka toimii osana maaseutuneuvontajärjestöä.

Kotipaikka on Pudasjärven kaupunki ja toimialueena Keski- ja Ala-Livon kylät.
Yhdistys liittyy jäseneksi Oulun maaseutukeskukseen.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on koota maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kylänsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä heidän ammattitietojensa ja –taitojensa kehittämiseksi.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:
1.    Ylläpitää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja luo mahdollisuuksia ihmisten väliseen kanssakäymiseen.
2.    Ylläpitää ja kehittää maaseudun kulttuuriperinteitä ja –palveluja.
3.    Kannustaa jäseniään kehittämään itseään maaseudun elinkeinotoiminnassa, kotitaloudessa, maiseman- ja ympäristönhoidossa.
4.    Toimeenpanee kokous- ja opintotilaisuuksia, kilpailuja, retkeilyjä, näyttelyitä ja juhlia.
5.    Hankkii jäsenten yhteiseen käyttöön koneita, työvälineitä ja laitteita sekä edistää muita yhteishankintoja.
6.    Tuottaa kyläläisten ja jäsenten tarpeisiin palveluita ilmaiseksi tai alle markkinahintaan (mm. kotiapu-, maisemanhoito- ja halontekopalveluita) sekä edistää yritystoiminnan kehittymistä järjestämällä yrittäjyyttä tukevia koulutustilaisuuksia ja luomalla kyläläisiin yrittäjähenkeä.
7.    Osallistuu kyläyhteisöä kehittävään, yhdistyksen tarkoitukseen liittyvään hanketoimintaan.
8.    Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja sekä toimii kyläyhteisön taloudellisen ja henkisen toiminnan edistämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi.
9.    Voi perustaa rekisteröimättömiä jaostoja erityistarpeiden toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia sekä omistaakiinteistöjä, järjestää arpajaisia, varojen keräyksiä sekä pitää majoitus-, kahvila- ja ravintolaliikettä, kutakin yhdessä paikassa. Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

4 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä:
1.    Henkilöjäseneksi 15 vuotta täyttäneen henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa
2.    Yhteisöjäseneksi sellaisen rekisteröidyn kyläyhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa
3.    Kannattajajäseneksi sellaisen oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli hän jättää toistuvasti erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai hallituksen huomautuksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan.

Jäsen voi pyytää yhdistyksen kokousta käsittelemään hallituksen häntä koskevaa erottamispäätöstä. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun hän sai tiedon erottamispäätöksestä.

Jos jäsen itse haluaa erota, hän voi tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamispäivään saakka.

5 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksuna:
1.    Henkilöjäsenet kiinteän jäsenmaksun, jonka yhdistyksen varsinainen kokous onvuodeksi kerrallaan päättänyt;
2.    Yhteisöjäsenet kiinteän jäsenmaksun, jonka yhdistyksen varsinainen kokous onvuodeksi kerrallaan päättänyt;
3.    Kannattajajäsenet kannatusmaksun, jonka yhdistyksen varsinainen kokous on vuodeksi kerrallaan päättänyt.

Kunniajäsen on vapaa vuotuisesta jäsenmaksusta.

Jäsenellä, joka ei ole suorittanut yhdistykselle erääntynyttä jäsenmaksuaan kuukauden kuluessa eräpäivästä, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokoukset ovat varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

Varsinainen kokous pidetään loka-marraskuussa.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää määrätyn asian käsittelyä varten.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenillevähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa päätetyssä sanomalehdessä tai jokaiselle jäsenelle toimitettavalla kirjallisella kutsulla.

Kullakin kokouksessa läsnäolevalla erääntyneen jäsenmaksun maksaneella henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä on yksi ääni.
Muun kuin yhteisöjäsenen äänioikeutta ei voi käyttää asiamies eikä edustaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä,
paitsi päätettäessä asioista, joista näiden sääntöjen 11 §:ssä tai yhdistyslaissa on toisin määrätty.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Vaaleissa onäänestys vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Kukin kannattajajäsen saa lähettää kokoukseen yhden
edustajan, jolla on puhe- mutta ei
äänioikeutta. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouk
sessa puhe- ja äänioikeus.

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä, joku muu hallituksen jäsen. Puhetta johtaa kokouksessa valittu puheenjohtaja.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.    esitetään edellisen vuoden vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajain niistä antama lausunto
2.    päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
3.    päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
4.    hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
5.    suoritetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi
6.    suoritetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten osalta
7.    valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
8.    päätetään yhdistyksen kokouksen kokouskutsutavasta ja sanomalehdestä, jossa kokouskutsu julkaistaan
9.    vahvistetaan pysyvien jaostojen ohjesäännöt ja valitaa niiden jäsenet
10.    muut mahdolliset asiat.

Jos joku yhdistyksen jäsen haluaa saattaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, on esitys siitä jätettävä kirjallisesti hallituksen valmisteltavaksi viimeistään kuukautta ennen kokous päivää.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja edustaa yhdistyksen hallitus, johon varsinainen kokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kuusi jäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 62 vuotta.
Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon eri sukupuolta olevien edustus ja jäsenkunnan ikärakenne.

Jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.


8 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § Hallituksen tehtävät


Hallitus
1.    kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta
2.    kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee niissä käsiteltäväksi tulevat asiat sekä panee toimeen kokouksen päätökset
3.    ylläpitää jäsenluetteloa
4.    pitää huolta ja vastaa siitä, että yhdistyksen rahavaroja sekä muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti
5.    huolehtii yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta
6.    toimittaa maaseutukeskukseen pyydetyt tiedot edellisen vuoden toiminnasta
7.    nimeää tarpeelliset työryhmät ja sopii hallituksen jäsenten tehtävistä
8.    valitsee jäsenet muiden yhteisöjen kokouksiin.

10 § Tilikausi

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös, vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on hallituksen jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee palauttaa ne tilintarkastuskertomuksineen hallitukselle viidentoista (15) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakirjat on heille luovutettu.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Päätöksen hyväksymistä on molemmissa pidetyissä kokouksissa kannatettava vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään viimeisen vuoden kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Rahavarojen ja muun omaisuuden käytöstä on hankittava Oulun maaseutukeskuksen lausunto.

12 § Saavutetut jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät sääntöjen muuttuessa.

13 § Yhdistyslain määräykset

Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.


Livokas ry:n säännöt ovat saatavina pdf-tiedostona