Katedra psychológie

Filozofická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave

Hornopotočná 23

918 43 Trnava

tel.: 033/ 59 39 361

e-mail: katpsych@truni.sk


webstránku vypracoval a spravuje

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.