Katedra‎ > ‎

Publikačná činnosť

Pracovníci katedry psychológie publikujú výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti v rôznych domácich ako aj zahraničných vedeckých časopisoch, kolektívnych monografiách a zborníkoch. Okrem toho je na katedre vydávaná vlastná vedecká a odborná literatúra, ktorá prezentuje výsledky výskumu realizovaného na katedre, resp. slúži ako študijný materiál pre študentov. Niektoré z nich je možné objednať a zakúpiť na fakultnej stránke.


Monografie a vysokoškolské učebnice


 • DĚDOVÁ M., IZSÓF JURÁSOVÁ K. Príprava na písanie záverečných kvalifikačných prác. Trnava : FF TU, 2015. Recenzia publikácie
 • ŽITNÝ P. Aplikácia teórie odpovede na položku v psychometrickej analýze a počítačovom adaptívnom testovaní. Krakow : Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU, 2014. Recenzia publikácie
 • JURÁSOVÁ K. Analogické problémy a ich riešenie: Vplyv a funkcia emócií. Krakow : Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU, 2012. Recenzia publikácie
 • GRÁC J.  Kapitoly edukačnej psychológie. Teória a aplikácie. Trnava : Veda, vydavateľstvo SAV - FF TU, 2009.
  Recenzia publikácie • NANIŠTOVÁ, E. Miesta návratu - preferencia miesta u adolescentov. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 200. Recenzia publikácie
 • NANIŠTOVÁ, E. a kol. Domov ako priestor bytia. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008
 • GRÁC, J. Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2007
 • MUSIL, J.V. - MUSILOVÁ, M. Sociografie - milieusociogram. Olomouc: Psychologická a výchovná poradna, 2007
 • TIMUĽÁK, L. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Praha: Portál, 2006
 • MUSIL, J. a kol. Klinická psychologie a psychiatrie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006
 • MUSIL, J. - SMĚŠNÁ, M. L-J sociometrická technika interakce. Olomouc: Psychologická a výchovná poradna, 2006
 • MUSIL, J. Analýza procesu sociální interakce - SYMLOG. Olomouc: Psychologická a výchovná poradna, 2006
 • MUSIL, J. Vývojová psychologie I. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2006
 • FARR, F. - KOCVÁR, P. - SCHUSTEROVÁ, I. - VANDE WALLE, I. Práca s detskými obeťami trestných činov - príručka pre školiteľov PON. Bratislava : Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia, 2006
 • TIMUĽÁK, L. Současný výzkum psychoterapie. Praha : Triton, 2005
 • KLČOVANSKÁ, E. Hodnoty a ich význam v psychológii. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2005
 • POPIELSKI, K. Noetický rozmer osobnosti - psychologická analýza pocitu zmyslu života. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2005
 • HARINEKOVÁ, M. - STEMPELOVÁ, J. Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich. Trnava : FH TU, 2003
 • NANIŠTOVÁ, E. Koncept miesta v enviromentálnej psychológii. Trnava : FH TU, 2002Acta Psychologica Tyrnaviensia

 • Špajdel M. (Ed.) (2016): Acta Psychologica Tyrnaviensia 19-20. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, s. 204. ISBN 978-83-7490-957-0.
 • GRÁC, J. (Ed.): Autoregulácia normami morálnosti v realizovaných psychologických výskumoch II. Acta Psychologica Tyrnaviensia 8. Trnava : FF TU, 2004
 • GRÁC, J. (Ed.): Autoregulácia normami morálnosti v realizovaných psychologických výskumoch. Acta Psychologica Tyrnaviensia 7. Trnava : KP FH TU, 2003
 • GRÁC, J. (Ed.): Autoregulácia normami morálnosti v pripravovaných psychologických výskumoch. Acta psychologica Tyrnaviensia 6. Trnava : KP FH TU, 2002
 • GRÁC, J., NANIŠTOVÁ, E. (Eds.): Človek v centre psychologického skúmania a starostlivosti. Acta Psychologica Tyrnaviensia 5. Trnava : KP FH TU, 2001
 • GRÁC, J. (Ed.): Psychická regulácia mravného konania a niektoré výsledky jej analýz. Acta Psychologica Tyrnaviensia 4. Trnava : KP FH TU, 2000
 • GRÁC, J. (Ed.): Psychická regulácia a edukácia mravného správania. Acta Psychologica Tyrnaviensia 3. Trnava : KP FH TU, 1999
 • GRÁC, J. (Ed.): Edukácia študentov k riešeniu aktuálnych problémov človeka. Acta Psychologica Tyrnaviensia 2. Trnava : KP FH TU, 1998
 • GRÁC, J. (Ed.): Súčasný človek, jeho psychické problémy, a možnosti riešenia. Acta Psychologica Tyrnaviensia 1. Trnava : KP FH TU, 1996 Zborníky

 • NANIŠTOVÁ, E. (Ed.): Logoterapia v teórii, výskume a praxi. Trnava : Tyrnaviensis, 2010
 • NANIŠTOVÁ, E. (Ed.): Domov ako osobne významné miesto v živote človeka. Trnava : Tyrnaviensis, 2008
 • MRÁZ, M. - URIGOVÁ, S. - ŠÚST, J. (Eds.): Memoria Tyrnaviae 3. Trnava : Filozofická fakulta TU, 2006
 • KLČOVANSKÁ, E. - MRÁZ, M. (Eds.): Pastorálna psychológia - vybrané kapitoly. Trnava : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2006
 • HALAMA, P. - KLČOVANSKÁ, E. - MRÁZ, M. (Eds.): Logoterapia: Človek pri hľadaní seba samého – logoteoretický prístup. Trnava : Typi Universitas Tyrnaviensis, 2004
 • NANIŠTOVÁ, E. (Ed.): Vybrané kapitoly zo psychológie II. Katedra psychológie FH TU, Trnava : Lagúna, 2002
 • POPIELSKI, K. - STEMPELOVÁ, J. - NANIŠTOVÁ, E. (Eds.): K psychológii osobného subjektu (Podmiot – Osoba: w kierunku psychologii podmiotu osobowego). Trnava: Inštitút existenciálnej psychológie a noo-logoterapie, 2001
 • NANIŠTOVÁ, E. (Ed.): Osobne významné miesta v živote človeka. Trnava : Lagúna, 2001
 • GRÁC, J. - NANIŠTOVÁ, E. (Eds.): Vybrané kapitoly zo psychológie I. Katedra psychológie FH TU, Trnava : Lagúna, 2000


Túto stránku vypracoval a spravuje: Peter Žitný