Oznam pre denných aj externých prvákov

uverejnené 19. 9. 2017, 11:57 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 19. 9. 2017, 12:01 ]

 • na prvom stretnutí si zvoľte svojho ročníkového zástupcu, s ktorým budeme môcť komunikovať a nahláste jeho meno a priezvisko emailom Dr. Žitnému
 • skôr ako v panike začnete vypisovať emaily na všetky strany ste, ako študent, povinný oboznámiť sa s celým obsahom katedrovej, fakultnej ako aj univerzitnej webovej stránky
 • hlavne si určite naštudujte:
 • ak som predsa len nenašiel informáciu, ktorú potrebujem, znovu si preštudujem celú katedrovú, fakultnú a univerzitnú webstránku, a ak som to skutočne nenašiel a mám skutočne preštudovanú celú katedrovú, fakultnú a univerzitnú webstránku až potom píšem email tomu, kto uvedenou informáciou disponuje - a to viem vďaka tomu, že som si naozaj naštudoval všetky informácie na katedrovej, fakultnej a univerzitnej webstránke, treba si totiž uvedomiť, že katedra je len jednou zo súčastí univerzity a teda poskytuje len priame vzdelávanie v danom študijnom odbore (tzn. rozvrh, evidencia hodnotenia v MAIS) ale nespravuje už napríklad štúdium študenta (počty kreditov, zápis na povinné predmety), štúdium študenta je spravované fakultou pre študentov fakulty študijným oddelením fakulty (práve preto jednotlivé katedry nemajú svoje študijné oddelenia a ani univerzita nemá žiadne centrálne študijné oddelenie), fakulta ale zase už napríklad nezabezpečuje funkčnosť účtov v MAIS alebo na ZIMBRE, pretože tieto nástroje sú spravované z univerzitnej úrovne pre všetkých študentov univerzity - práve preto je potrebné naštudovať si informácie zo všetkých úrovní, na ktorých univerzita ako celok funguje, keďže každá úroveň má inú relevanciu v rôznych situáciách, s ktorými sa ako študenti budete potýkať
 • odporúčame Vám tiež nastaviť si automatické zasielanie AKTUALÍT z katedrovej webstránky na svoj email
 • dôkladne si vždy preštudujte všetky doručené emaily a pravidelne si kontrolujte elektronickú poštu na univerzitnom emailovom portáli ZIMBRA - odporúčam Vám nastaviť si automatické sťahovanie pošty z univerzitného emailu do vášho súkromného emailu
 • s vyučujúcimi vždy komunikujte výhradne cez svoju univerzitnú emailovú schránku
 • ak sa dopytujete ohľadne nejakého predmetu či predmetov svojho štúdia, vždy uveďte nielen presný celý názov tohto predmetu, ale aj jeho číselný kód v MAIS, to aký má ten-ktorý predmet číselný kód v MAIS je uvedené v študijnom programe
 • pre študentov prvého ročníka dennej ako aj externej formy na bakalárskom stupni je relevantný študijný program pod kódom začínajúcim = XPSYCH-Bc
 • cez email s vyučujúcimi vždy komunikujte v rámci slušnosti a úcty rovnako ako pri osobnej komunikácii! tzn. Dobrý deň, vážená pani doktorka, vec.. + poďakovanie + S úctou, .. - emailovú komunikáciu s vyučujúcimi si nezamieňajte s chatom na facebooku! Drzé správanie či už v osobnej alebo emailovej komunikácii bude predmetom disciplinárneho konania! Drzé sú aj slangové skratky ako napr.: Dobrý, dík za info, ok; resp. ironické poznámky: fakt pekný prístup, boli by ste taký láskavý a konečne poslali info; a pod.
 • na konci vášho emailu je nutné uviesť vždy svoje jednoznačné identifikačné údaje, bez nich nie je možné relevantne reagovať na váš email, a to:
  • Meno a Priezvisko - ak ste sa počas štúdia vydala, tak obidve priezviská
  • Aktuálny ročník vášho štúdia
  • Stupeň vášho štúdia - bakalársky/magisterský
  • Forma vášho štúdia - denná/externáExterné štúdium: rozvrh v ZS 17-18

uverejnené 19. 9. 2017, 11:42 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 19. 9. 2017, 12:01 ]


Milí študenti,

veríme, že ste si tohtoročné vskutku horúce letné dni užili dosýtosti a ste tak oddýchnutí a plní síl do nového rozvrhu v zimnom semestri:


1. ročník - 2. ročník - 3. ročník


Prajeme Vám úspešné štúdium!


VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii

uverejnené 6. 6. 2017, 0:43 používateľom Marian Spajdel   [ aktualizované 6. 6. 2017, 0:44 ]


Srdečne pozývame na VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému "Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky", ktorej spoluorganizátorom je katedra psychológie FF TU.
Konferencia sa bude konať v priestoroch Trnavskej univerzity 27. a 28. októbra 2017.

Základné informácie o tejto konferencii nájdete na web-stránke Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE): www.logoterapia.sk

"25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite"

uverejnené 5. 6. 2017, 0:32 používateľom Marian Spajdel   [ aktualizované 26. 8. 2017, 6:05 ]


Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí absolventi.

Srdečne vás pozývame na vedeckú konferenciu

"25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992–2017)"

ktorá sa bude konať 26. októbra 2017 v Trnave.

 

Konferencia je určená predovšetkým absolventom, doktorandom a študentom Katedry psychológie FF TU, ale i širšej odbornej verejnosti. Detailný program konferencie bude zverejnený v priebehu septembra. Tešíme sa na stretnutie s Vami!


Vedecký výbor konferencie:
 • Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
 • Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
 • Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
 • Mgr. Mário Schwarz, PhD.
 • Mgr. Jana Kunová, PhD.
 • Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
 • Mgr. Lucia Martinčeková, PhD.


Predbežný program konferencie:

 • 8:15-9:00 Registrácia účastníkov
 • 9:00 Otvorenie konferencie, pozvané príspevky
 • 13:00 Teória a prax z pohľadu absolventov a doktorandov KP FF TU
 • 17:00 Neformálne stretnutie absolventov a pedagógov Katedry psychológie FF TU

Aktívni účastníci môžu svoje príspevky prihlásiť do 30.8.2017 vyplnením formulára: registrácia
Pasívni účastníci sa nemusia registrovať. Účasť je zdarma pre aktívnych aj pasívnych účastníkov.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať: mario.schwarz@truni.sk


Pokyny pre aktívnych účastníkov

Dĺžka prezentácie: 10 minút.

Termín odovzdania príspevku: Príspevok na publikovanie v zborníku sa odovzdáva v elektronickej podobe pri prezentácii na konferencii, resp. najneskôr dva týždne po skončení konferencie. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zvážiť zaradenie príspevkov na publikovanie do zborníka.

Úprava príspevku: Formát Word (.doc) alebo RTF (.rtf), veľkosť strany A4, písmo Times New Roman 12, riadkovanie 1,5, okraje 2,5 cm. Rozsah príspevkov vrátane tabuliek, grafov a zoznamu literatúry max. 10 normostrán. Názov, text aj iné časti príspevku zarovnané doľava bez odsadenia.


Zároveň Vám dávame do pozornosti VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii na tému "Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky", ktorej spoluorganizátorom je katedra psychológie. Konferencia sa bude konať v priestoroch Trnavskej univerzity 27. a 28. októbra 2017. Základné informácie o tejto konferencii nájdete na web-stránke Slovenského inštitútu logoterapie (SILOE): www.logoterapia.skZápis PVP ZS 17-18

uverejnené 25. 5. 2017, 10:28 používateľom Peter Žitný   [ aktualizované 25. 5. 2017, 10:28 ]


1-5 of 5