Katedra‎ > ‎

O našej katedre


Katedra psychológie patrí k zakladajúcemu pracovisku Fakulty humanistiky (v súčasnosti Filozofickej fakulty) na obnovenej Trnavskej univerzite (1992). Svojím zameraním nadväzuje na tradíciu, kultúru a hodnoty pôvodnej Trnavskej univerzity (1635-1777), ako jednej z najstarších univerzít strednej Európy.

V roku 2017 sme oslávili 25. výročie etablovania Katedry psychológie na Trnavskej univerzite. Pri pohľade na uplynulých 25 rokov môžeme skonštatovať, že Katedra psychológie FF TU sa významnou mierou podieľa na výborných výsledkoch Filozofickej fakulty TU v rôznych rebríčkoch hodnotenia kvality univerzít i fakúlt a neúnavne pokračuje v snahe o neustále zvyšovanie kvality i atraktivity štúdia psychológie, pričom vďaka svojim vedecko-výskumným aktivitám nemalou mierou prispieva k rozvoju slovenskej psychológie ako vedeckej disciplíny.


Základnou úlohou Katedry psychológie na FF TU je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore psychológia na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, ako aj rozvoj psychológie ako vedy prostredníctvom realizácie výskumných aktivít. Okrem týchto základných aktivít sa katedra psychológie podieľa aj na uplatňovaní psychologických poznatkov v praxi a to najmä v rámci psychologického poradenstva v Centre podpory študentom Trnavskej univerzity (Psychologická ambulancia) a v rámci podpory študentov so špecifickými potrebami na Filozofickej fakulte. Participuje tiež na zvyšovaní odbornej pripravenosti psychológov v praxi ako aj odborných pracovníkov v príbuzných disciplínach prostredníctvom výcvikových kurzov a seminárov. Tieto aktivity sú realizované aj v spolupráci s mimo-univerzitnými inštitúciami (napr. občianske združenie Pomoc obetiam násilia).


Vysokoškolské vzdelávanie

V rámci vysokoškolského vzdelávania máme akreditované štúdium v odbore psychológia na bakalárskom (denná aj externá forma), magisterskom stupni (denná forma), aj doktorandské štúdium v odbore všeobecná a experimentálna psychológia. V závislosti od jednotlivých stupňov štúdia sprostredkováva katedra študentom potrebné poznatky a spôsobilosti pre uplatnenie sa v rôznych oblastiach sociálneho a hospodárskeho života, v prípade magisterského a doktorandského štúdia najmä pre uplatnenie sa v profesii psychológa v jednotlivých odboroch psychologickej praxe a výskumu. Okrem týchto foriem štúdia katedra psychológie zabezpečuje aj rigorózne konanie.Veda a výskum

Katedra psychológie FF Tu sa snaží o vytvorenie priestoru pre tvorivú diskusiu rôznych teoretických prístupov z rozmanitých oblastí psychológie a príbuzných disciplín. Výsledkom je naozaj široké vedecko-výskumné zameranie katedry, čo sa odráža v širokom spektre vedecko-výskumných aktivít. Vedecko-výskumné aktivity na katedre sa realizujú prostredníctvom grantových projektov, ktoré reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie a praxe, ako aj prostredníctvom organizovania vedeckých podujatí. Vedecko-výskumné aktivity na katedre sa týkajú nasledovných oblastí:

  • psychometria, teória odpovede na položku
  • senzorická percepcia, neurokognitívne mechanizmy pozornosti, funkčná asymetria mozgových hemisfér vo vzťahu ku kognitívnym schopnostiam
  • sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
  • procesy myslenia a rozhodovania, analogické myslenie
  • integrálna psychologická antropológia v dimenzionálnej perspektíve
  • zmysel života a hodnoty, teórie pripútania
  • šikanovanie na školách z hľadiska sociálno-kognitívnej analýzy
  • psychická regulácia mravného konania, jej vývin a poruchy
  • socio-kultúrne a individuálne aspekty väzby na miesto
  • noetické a axiologické aspekty v štruktúre osobnosti

Pracovníci katedry publikujú výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, monografiách a zborníkoch. Popri tom je na katedre vydávaná vlastná vedecká aj odborná literatúra, ktorá prezentuje výsledky výskumu realizovaného na katedre. Významné postavenie má periodikum Acta Psychologica Tyrnaviensis, ktoré vychádza pravidelne od roku 1996.Výskumné laboratórium

Katedra disponuje komplexným prístrojovým vybavením, ktoré umožňuje sledovať elektrickú aktivitu mozgu (profesionálny 28 kanálový EEG prístroj a prenosný 1-kanálový EEG prístroj), merať fyziologické reakcie tela ako napr. pulzovú frekvenciu a jej variabilitu (HRV), kožno-galvanickú reakciu (SCR, SCL) a elektromyografiu (EMG). Eyetrackery (infračervené očné kamery) umožňujú mapovať s vysokou presnosťou (0,5 stupňa) a vysokou časovou rozlišovacou schopnosťou (až 150 Hz) na aké miesto sa človek pozerá - môžeme napr. sledovať rozdiely v zameriavaní pozornosti a odhaľovať vedomé aj automatizované/nevedomé reakcie. Laboratórium umožňuje realizovať výskum v oblasti psychológie a kognitívnej neurovedy v medzinárodnej kvalite.


Trojdimenzionálne chápanie človeka

Katedra psychológie FF TU vychádza z chápania človeka ako trojdimenzionálnej osoby, ktorá má telesnú, psychickú a noetickú dimenziu. Psychológia je chápaná ako pomáhajúca profesia, smerujúca k zlepšovaniu kvality a zmysluplnosti života človeka, zdôrazňujúca úctu k životu a rešpektujúca a oceňujúca hodnotu každého človeka. Preto sa popri iných psychologických teóriách a metódach v študijnom programe aj vo výskumných aktivitách obzvlášť prihliada na psychologické teórie a metódy, ktoré berú do úvahy a rozvíjajú aj noetickú dimenziu človeka.