Na pracovisku sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti riešia alebo boli riešené tieto grantové úlohy:

Adaptácia dotazníka BFI-2 a jeho sociodemografické a psychologické súvislosti v slovenskom kontexte

PhDr. Peter Žitný, PhD., Prof. Mgr. Peter Halama, PhD., Mgr. Michal Kohút, PhD.

VEGA č. 1/0363/18

roky riešenia: 2018-2021

Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.,

Hlavný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD. (Fyziologický ústav LF UK).

APVV-15-0085

roky riešenia: 2016-2019

Odlišné fungovanie položiek (DIF) vo vybraných osobnostných a kognitívnych testoch.

Prof. Mgr. Peter Halama, PhD., PhDr. Peter Žitný, PhD., Mgr. Michal Kohút

VEGA č. 1/0234/15

roky riešenia: 2015-2017

Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

VEGA č. 1/0083/15

roky riešenia: 2015-2017

Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

VEGA č. 1/0250/12

Roky riešenia: 2012-2014

Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

APVV-0254-11

Roky riešenia: 2012-2015

Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní šikany

Mgr. Mária Dedová, PhD.

P407/12/2325, Grantová agentúra ČR

Roky riešenia: 2012-2014

EUROPLAT – European Network for Psychology Learning and Teaching

Doc. Mgr. Peter Halama, PhD. - PhDr. Marián Špajdel, PhD. - PhDr. Peter Žitný

No. 155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS-ENWA

Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

VEGA č. 2/0023/10

Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

VEGA č. 1/0252/10

Validita aplikácií teórie odpovede na položku v psychometrii. Komparácia s klasickou teóriou testov

Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.

VEGA č. 1/0228/10

Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb “pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: Retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

VEGA č. 1/0177/08

Psychologická zmena a poskytovanie psychoterapie v praxi

Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.

VEGA č. 1/4520/07

Kognitívne a afektívne aspekty religiozity a spirituality

Mgr. Lucia Adamovová, PhD.

VEGA č. 1/4522/07

Axiologické a psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti

Doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.

VEGA č. 1/4521/07

Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

VEGA č. 1/3657/06

Racionálne spôsobilosti detí a mládeže orientovať sa v etických normatívoch aktuálneho života

Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.

VEGA č. 1/3656/06

Sociokulturálne a individuálne aspekty väzby na miesto

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

VEGA č. 1/7375/20

roky riešenia: 2000-2002