Katedra‎ > ‎

Výskumná činnosť

Na pracovisku sa v rámci vedecko-výskumnej činnosti riešia alebo boli riešené tieto grantové úlohy:


Adaptácia dotazníka BFI-2 a jeho sociodemografické a psychologické súvislosti v slovenskom kontexte
PhDr. Peter Žitný, PhD., Prof. Mgr. Peter Halama, PhD., Mgr. Michal Kohút, PhD.
VEGA č. 1/0363/18
roky riešenia: 2018-2021

Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.,
Hlavný riešiteľ: MUDr. Katarína Babinská, PhD. (Fyziologický ústav LF UK).

APVV-15-0085
roky riešenia: 2016-2019


Odlišné fungovanie položiek (DIF) vo vybraných osobnostných a kognitívnych testoch.
Prof. Mgr. Peter Halama, PhD., PhDr. Peter Žitný, PhD., Mgr. Michal Kohút
VEGA č. 1/0234/15
roky riešenia: 2015-2017

Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
VEGA č. 1/0083/15
roky riešenia: 2015-2017


Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

VEGA č. 1/0250/12
Roky riešenia: 2012-2014

Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách
doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.
APVV-0254-11
Roky riešenia: 2012-2015

Školní šikana jako proces - sociálně kognitivní analýza třídní šikany
Mgr. Mária Dedová, PhD.

P407/12/2325, Grantová agentúra ČR
Roky riešenia: 2012-2014

EUROPLAT – European Network for Psychology Learning and Teaching

Doc. Mgr. Peter Halama, PhD. - PhDr. Marián Špajdel, PhD. - PhDr. Peter Žitný
No. 155981-LLP-1-2009-UK-ERASMUS-ENWA

Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
VEGA č. 2/0023/10

Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
VEGA č. 1/0252/10

Validita aplikácií teórie odpovede na položku v psychometrii. Komparácia s klasickou teóriou testov
Doc. Mgr. Peter Halama, PhD.
VEGA č. 1/0228/10

Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb “pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: Retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy
Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
VEGA č. 1/0177/08

Psychologická zmena a poskytovanie psychoterapie v praxi
Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, PhD.
VEGA č. 1/4520/07

Kognitívne a afektívne aspekty religiozity a spirituality
Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
VEGA č. 1/4522/07

Axiologické a psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej spoločnosti
Doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.
VEGA č. 1/4521/07

Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
VEGA č. 1/3657/06

Racionálne spôsobilosti detí a mládeže orientovať sa v etických normatívoch aktuálneho života
Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
VEGA č. 1/3656/06

Sociokulturálne a individuálne aspekty väzby na miesto
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

VEGA č. 1/7375/20
roky riešenia: 2000-2002