กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management

**แจ้งข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 36 ราย

คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 36 ราย

รู้ไว้...ไม่เสี่ยง

  1. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล (ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

  • ผู้ใดสนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ทุกวัน (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร