กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

Human Resource Management

**แจ้งข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 36 ราย

       คำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 36 ราย

รู้ไว้...ไม่เสี่ยง