Eerste generatie van het geslacht Fiet

 

 

 

 

1 Christiaan Fiet  X  Jantjen Polman

 • 1e kind: Johanna Fiet  X  Barend ter Bruggen
 • 2e kind: Willem Fiet X Arnolda Budding
 • 3e kind: Aalbert Fiet  X Angenita Scheyp
 • 4e kind: Wijnand 
 • 5e kind: Christoffel Fiet  X Adriana Speenhoff
 • 6e kind: Maria

Home

Eerste generatie

Tweede generatie

Derde generatie

Vierde generatie

Vijfde generatie

Zesde generatie

Zevende generatie

DE STAMOUDERS

I. Christiaan FIET

Er is slechts weinig over deze stamvader bekend. Wij komen zijn naam voor 't eerst tegen in het ondertrouwboek van de Geref. Gem. te Spankeren (RBS 1366), waar we lezen:

" 1770 de 9 febr: Christiaan Viet j.m. geboortig in Stetin en woonachtig te Rhede met Jantjen Polman j.d. geboortig te Rhede en woonachtig te Dieren Alhier copulatie Den 25 Febr:"

Uit de afkortingen "j.m." en "j.d." (betekenis respectievelijk "jongeman"  en "jongedochter") kunnen we opmaken, dat het voor beiden het eerste huwelijk was. De ondertrouw vond plaats op 9 februari 1770 en het huwelijk werd op 25 februari van datzelfde jaar bevestigd.

Hij was geboortig in Stetin. Hiermede wordt naar alle waarschijnlijkheid bedoeld de plaats Stettin in het voormalige Oost Pruisen (het huidige Polen) bedoeld. Stettin was een belangrijke Oostzeehaven, gelegen aan de linkeroever van de Oder en behoorde tot de zogenaamde Hanzesteden.

Vervolgens komen we de naam van deze stamvader zes keer tegen in het doopboek van de Geref. Gem. van Spankeren, als de kinderen van dit echtpaar worden gedoopt (RBS 1366 en 1367)

Tenslotte lezen we zijn naam twee keer in overlijdensregisters, de eerste keer in het overlijdensregister van de Geref. Gem. van Dieren (RBS 1346, folio 6) en de tweede keer in het register van overledenen en begraven van de Ned. Geref. Gem. te spankeren (RBS 1369, folio 74). De teksten luiden respectievelijk:

"1805 Den 2 Augustus is overleden Christiaan FIET, oud 89 jaren. Laat meerdere kinderen na" 

en 

" 1805 Christiaan FIET 82 oud overleden 3 aug: begr. d.7 do   nal.  kinderen"                      

Het typische is, dat beide inschrijvingen een andere ouderdom van de overledene vermelden, de een een leeftijd van 89 jaar en de ander een leeftijd van 82 jaar. We moeten derhalve aannemen, dat Christiaan FIET tussen 1716 en 1723 moet zijn geboren.

Over het beroep van Christiaan FIET valt ook niet veel te zeggen. Het is aannemelijk dat hij als dagloner in de landbouw werkzaam was, zoals zo vele tijdgenoten van hem. Maar zekerheid daarover hebben we niet.

Over zijn echtgenote Jantje POLMAN is nog minder bekend. Ze moet volgens de ondertrouwinschrijving te Rhede(n) geboren zijn, maar haar doopinschrijving hebben we niet kunnen achterhalen.

Haar overlijden wordt vermeldt in het overlijdensregister van de Geref. Gem. van Spankeren (RBS 1352, folio 85, waar we lezen:

"1783 December     Den 14 ditto is de vrou van Christiaan Fyth gestroven. Den 16 ditto begraven"

Zij liet haar man en vier kinderen achter.

De kinderen. welke uit het huwelijk van Christiaan FIET en zijn echtgenote Jantje POLMAN werden geboren, waren:

 1. Johanna, gedoopt 27 oktober 1771 te Spankeren (RBS 1366). Zij treedt op 18 november 1798 te Spankeren in het huwelijk met Barend TER BRUGGEN, die op 16 mei 1774 te Spankeren werd geboren en aldaar op 22 mei 1774 werd gedoopt als zoon van Wa(a)nder TER BRUGGEN en Geertruij (ook wel "Getsen" genoemd) VAN TIL. (RBS 1368) Het echtpaar vestigd zich later in Rotterdam, alwaar Johanna FIET op 21 augustus 1840 overleed.
 2. Willem, geboren 27 September 1773 te Spankeren en aldaar gedoopt op 3 oktober 1773. Ofschoon het doopboek van de Geref. Gem. van Spankeren (RBS 1367, blz. 5) zijn voornaam als "Willem" vermeldt komen we hem later steeds onder de naam "Wilhelm" tegen.
 3. Aalbert, geboren 29 Augustus 1775 te Spankeren en aldaar op 3 September 1775 gedoopt (RBS 1367, blz. 11) Later zal zijn voornaam ook wel als Albert worden geschreven. Zie verder onder II-ii .
 4. Wijnand, geboren 12 April 1777 te Spankeren en aldaar gedoopt op 13 April 1777 (RBS, blz. 18). Hij moet een van de twee kinderen zijn geweest, die voor 14 December 1783 (de overlijdensdatum van de moeder Jantje POLMAN) moet zijn overleden.
 5. Christoffel, geboren 2 April 1779 te Spankeren en aldaar op 4 April 1779 gedoopt (RBS 1367, blz. 27). Christoffel FIET wordt kleermaker van beroep en vestigt zich (evenals zijn zuster Johanna FIET en zijn zwager Barend TER BRUGGEN) in Rotterdam. Hier is hij getrouwd met Adriana SPEENHOFF, die omstreeks 1786 moet zijn geboren. De (ondertrouw)datum van dit huwelijk is 3 november 1809. Dit vond plaats te Cool (Rotterdam). De data van Adriana's geboorte, alsmede de namen van Adriana's ouders, hebben we niet kunnen achterhalen. Wel weten we, dat Christoffel FIET op 16 November 1831 te Rotterdam sterft (overl.acte 2062) en dat Adriana SPEENHOFF op 7 Oktober 1850 te Den Haag overlijdt (overl.acte 3013) van de B.S. te Rotterdam). Adriana's overlijdensacte vermeldt o.a., dat de namen van haar ouders onbekend waren. Wel hebben we twee kranten-annonces uitr 1850 kunnen achterhalen, welke luiden:                                                                                                                                            "(7896) Heden overleed te 's Hage, onze waarde Tante, Mejufvrouw ADRIANA SPEENHOFF, Wed.de Heer C. FIET. Rotterdam 6 October 1850 Eenige Kennisgeving. C. Speenhoff. Uit aller Naam"                        en                                                                                                                                                                                                  "(8509) Degene die iets te vorderen hebben van,verschuldigt zijn aan, of onder hunne berusting hebben, behoorende tot den Boedel van Mejufvrouw ADRIANA SPEENHOFF , weduwe van den Heer Christoffel Fiet, gewoond hebbende te Rotterdam, aan den Korte Hoogstraat, en onlangs overleden, gelieven daarvan ten spoedigste opgave, betaling of afgifte te doen ten Kantore van Notarissen SANDER en PLAATS, aande Hoogstraat, Wijk 10 No. 80, te Rotterdam"
 6. Maria, geboren 5 Maart 1782 te Spankeren en gedoopt aldaat op 17 Maart 1782 (RBS 1367, blz. 37). Ook Maria moet voor de dood van haar moeder Jantje POLMAN (dus voor 14 december 1783) zijn overleden. Immers, Jantje POLMAN liet bij haar sterven haar man en vier kinderen achter en deze kinderen waren dus Johanna, Willem, Aalbert en Christoffel.

Alle zes kinderen werden gedoopt in de Ned. Geref. Kerk van Spankeren.

Hiermede is alles gezegd en geschreven, wat er over Christiaan FIET (wiens achternaam ook wel als VIET of FYTH werd geschreven) en Jantje POLMAN te zeggen of te schrijven valt.