D'ON VENIM

El barri de Ciutat Meridiana va néixer l’any 1965 per acollir la continua immigració d’arreu de l’estat espanyol que aleshores arribava a Barcelona. A la mateix a època , el veí barri de Torre baró creixia de forma accelerada com a resposta del mateix fenomen migratori.

Els primer anys de vida de Ciutat Meridiana, els alumnes del barri anaven a classe a uns barracons de fusta, ubicats al costat de l’aqüeducte de l’actual urbanització de santa Elvira. Els nens de Torre Baró feien classe en uns vagons de tramvia instal·lats en els terrenys que després va ocupar l’escola la Font dels Eucaliptus. Ben aviat els escassos serveis educatius del barri van resultar insuficients per atendre la població.

Al mes de desembre de 1968, amb les obres inacabades, va obrir les seves portes l’escola Elisenda de Montcada.

Des d’aleshores, l’escola ha anat millorant la seva estructura i les seves instal·lacions: menjador, biblioteca, laboratori, sala audiovisuals, aula d’informàtica, taller de plàstica,... Tot això s’ha aconseguit en bona mida gràcies a l’esforç reivindicatiu i empenta del professorat, la direcció i l’AMPA.

Al principi, l’escola comptava amb 1200 alumnes en tres línies. En aquests moments, l’escola ha disminuït el nombre d’alumnes fins a una xifra entre 200 i 250, encara que està rebent un gran nombre d’alumnes immigrants d’arreu del món. Per aquest motiu esmercem molts esforços en atendre aquest alumnat i aconseguir una integració i un bon nivell de domini de la llengua i aprenentatges en acabar la primària.