Es l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, on estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa.

Composició del Consell Escolar

 • El director del centre, que n’és el president.

 • La cap d’estudis

 • La secretari del centre, que assumeix la secretaria, amb veu i sense vot

 • 1 representant municipal

 • 1 representant del personal d’administració i serveis

 • 5 mestres, elegits pel claustre

 • 5 pares o mares d'alumnes, elegits pels pares i mares

 • 1 pare o mare designat per l'AMPA

Elecció dels membres del Consell Escolar

Cada 2 anys es renoven la meitat de membres representants de mestres i de pares mitjançant la convocatòria d'eleccions.

Les funcions del Consell Escolar són, entre d'altres:

 • Participar en el procés d'admissió d'alumnat i vetllar perquè es realitzi segons marca la llei.

 • Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.

 • Aprovar el projecte educatiu del centre i avaluar-ne el compliment.

 • Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva execució.

 • Aprovar el reglament de règim intern del centre.

 • Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del centre.

 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de l’avaluació del centre feta per l’Administració educativa.

 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions, d’acord amb les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat

 • Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, si escau, amb la col·laboració de les associacions de pares d’alumnes. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.

 • Promoure el manteniment i la renovació de les instal·lacions i l’equipament escolar.

 • Participar en la comissió de selecció per a la designació del/de la director/a del centre i ser consultat sobre els projectes presentats pels candidats/es.