Schoolraad

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan op school, waarin naast zowel ouders, het personeel en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn.

Ook de directie als afvaardiging vanuit het schoolbestuur is aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.

Er wordt overlegd over geplande beslissingen in verband met welbepaalde thema’s (bv. wijzigingen in het schoolreglement, infrastructuurwerken, …)

· Afvaardiging ouderraad: mevr. Klara Van Driessche en mevr. Valérie Vermeersch

· Afvaardiging leerkrachten: juf Lien de Ruyte en juf Marleen De Bosscher

· Afvaardiging lokale gemeenschap: dhr. René De Clerck, dhr. Geert Vervaet