Infants i Joves

Ser competents en els diferents contextos en què es trobin al llarg de la seva vida.

Volem acompanyar els infants i joves per tal que arribin a ser competents en...

 • Desenvolupar la seva autonomia personal
 • Conèixer i aplicar hàbits de treball i estudi
 • Participar activament en el propi procés d’aprenentatge
 • Realitzar les tasques escolars encomanades
 • Participar activament de la transformació del seu entorn
 • Conèixer i valorar les pròpies capacitats i aptituds
 • Conèixer i valorar les capacitats i aptituds del grup
 • Transferir els coneixements a situacions del quotidià
 • Motivar-se per l’assistència i participació activa de la pròpia vida escolar.
 • Desenvolupar el pensament alternatiu
 • Establir hipòtesis sobre el món que l’envolta
 • Saber treballar de manera cooperativa
 • Fer-se preguntes
 • Aprendre a buscar solucions
 • Interaccionar i enriquir-se del grup d’iguals
 • Tenir mirada envers el propi futur