תוכניות לימודים

תוכנית הלימודים תשע"ה (חטיבה עליונה) - אצטבא

תוכנית לימודים אינטרנית

תוכנית הלימה

תיק תוכניות לימודים

תוכנית "שערים"

תוכנית מיוחדת: עברית לבית הספר הערבי והבדואי במשקל 1 יח"ל

שליטה באופניות השפה העברית: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור בקרב התלמידים הערבים במדינת ישראל חשובה מאוד ונחוצה לצורך השתלבותם בחברה ובתעסוקה. היעדר שליטה בשפה העברית מהווה חסם מרכזי ומצמצם את אפשרות ההשתלבות התעסוקתית והניעות החברתית בקרבם.

התוכנית המוצעת להלן מיועדת לתלמידים הערבים הלומדים במסלול הטכנולוגי-מקצועי ובמפת"נים במגזר הלא יהודי ולתלמידים הלומדים עברית במזרח ירושלים, והיא מבקשת להקנות שליטה בשפה העברית הפונקציונלית בכל ארבע האופניות לצורכי תעסוקה ולהשתלבות בחברה הישראלית.

התוכנית שלהלן מפרטת את נושאי הלימוד ואת ההדגשים בהוראת התוכנית ובהערכה.

לתוכנית לחץ כאן

תוכנית לימודים אקסטרנית

תוכניות עבודה

  • דגם מומלץ לבניית תכנית עבודה בית ספרית: לחץ כאן

תוכניות עבודה בית ספריות:

תוכנית לימודים מן העבר

תוכנית לימודים שיצאה מכלל שימוש בבתי הספר: