Aluevaalit 2022

KIITOS LUOTTAMUKSESTA ALUEVAALEISSA! Saamani 699 ääntä riittävät valtuustoryhmässäni 4. varasijaan ja pääsen mukaan aluevaltuustoryhmän työskentelyyn.

PALVELUT EDELLÄ SOTE-ALAN AMMATTILAISIA KUULLEN

Tärkeät teemat sote-uudistuksen onnistumiseksi

 • koulutettu, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

 • palvelujen saatavuus ja asianmukainen laatu

 • riittävät resurssit ja säälliset työolot

 • palkkaus kuntoon

 • hyvä johtaminen - myös hoitotyön

 • kestävä talous

Nyt, kun päätös sote-uudistuksesta on tehty ja väliaikaisen valmistelutoimielimen (vate) jälkeen hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat työnsä, on ensiarvoisen tärkeää, että päätöksenteossa kuullaan sote-alan ammattilaisia. Heitä on tärkeä olla myös päättäjissä. Päätöksiä tehdessä keskiössä pitää olla itse palvelut. Hoitoon pääsyn tulee olla sujuvaa ja palvelujen määrällisesti ja laadullisesti riittäviä. Hyvällä johtamisella luodaan selkeät toimintamallit, huolehditaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista, tasa-arvoisesta ja oikeudenmukaista kohtelusta sekä kannustavasta palkkauksesta. Hyvinvoiva henkilöstö takaa hyvät palvelut.

Palveluja parannetaan

 • ammattilaisten työnjakoja kehittämällä - sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien vastaanotot, sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeuden hyödyntäminen jne.

 • huolehtimalla, että työntekijät voivat keskittyä koulutusta ja osaamista vastaaviin töihin,

 • digitalisaation tarkoituksenmukaisella hyödyntämisellä - etävastaanotot ym.

 • terveellä ja reilulla kilpailulla palvelujen ja työpaikkojen näkökulmista - monituottajamalli

 • valinnanvapaudella - palvelusetelit ja Kela-korvauksetJohtamisessa ja yhteistoiminnan onnistumisessa tärkeitä asioita ovat:

 • ylimmän johdon roolin olennaisuus ja tahto,

 • riittävän yhdensuuntainen johtaminen läpi organisaation,

 • tulosvastuu - myös henkilöstöjohtamisessa,

 • yhdessä luodut ja sovitut toiminnan tavoitteet, päämärät, keinot, seuranta, ohjaus ja jatkokehittäminen,

 • vastuut ja valta tasapainossa tehtävien mukaisesti ja

 • toiminnan laatumäärittely.


Tärkeitä asioita terveydenhuollon ammattilaisena ja edustajana minulle ovat

 • vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen työpaikoilla,

 • oikeudenmukainen kohtelu työntekijöiden ja ammattiryhmien välillä,

 • välineiden lisääminen työmäärän hallintaan - työn suunnittelu, järjestelyt ja mitoitus,

 • asianmukaiset työtilat,

 • työolosuhteiden ymmärtäminen tuloksellisuuden tekijänä.


Kannatan paikallisen sopimisen lisäämistä työpaikoille siten, että se

 • lisää vaikuttamismahdollisuuksia ja toimeliaisuutta,

 • parantaa toiminnan järjestämisen ja ohjaamisen mahdollisuuksia alueellisten ja paikallisten tarpeiden ja strategioiden mukaan,

 • tukee työnjaon uudistamista ja räätälöityjä tehtäväkuvia,

 • mahdollistaa nykyistä paremman osaamisen huomioimisen ja ammatillisen arvostuksen,

 • antaa työkaluja johtaa toimintaa palkitsemalla,

 • lisää joustavuutta työmarkkinoilla ja muodostaa työnantajille kilpailua työvoimasta,

 • lisää motivaatiota ja sitoutumista työhön,

 • parantaa tuloksellisuutta,

 • uudistaa vanhoja rakenteita ja jäykkiä asenteita,

 • vaatii osaamisen kehittämistä neuvottelutoiminnassa ja sopimiskulttuurissa,

 • on työntekijöiden oikeuksia tukevaa ja

 • hyödyntää työntekijöiden näkökulman ja osaamisen organisaation toiminnassa ja kehittämisessä.


Minulle tärkeitä arvoja yhteisten asioiden hoitamisessa ovat

 • aito vuoropuhelu,

 • tosiasioiden kunnioittaminen,

 • tavoitteellisuus ja vaikuttavuus,

 • avoimuus ja oikeudenmukaisuus,

 • luottamuksen rakentaminen teoilla,

 • jokaisen eri rooleissa olevan toimijuuden korostaminen huomioimalla ja osallistamalla ja

 • työn merkityksen tunnistaminen kaikessa tekemisessä ja eri näkökulmissa: työntekijä, johtaja, yrittäjä, työtön, opiskelija jne.