GAIRMSCOIL CHÚ ULADH


Gúthán : 0749546133 Ríomhphost : gcu@donegaletb.ie

Dátaí Fillte

Dé hAoine 26ú Lúnasa An Chéad Bhliain

Dé Luain 29ú Lúnasa An 3ú Bliain agus an 6ú Bliain

Dé Máirt 30ú Lúnasa An 2ú Bliain agus an 5ú Bliain

DéCéadaoin 31ú Lúnasa An Idirbhliain


Ár gCroí Luachanna

Ráiteas Misean na Scoile

Is í ár n-aidhm i nGairmscoil Chú Uladh timpeallacht foghlama sábháilte ina bhfuil cothromaíocht agus comhoibriú mar bhunchlochanna, a chur ar fáil do achan dalta.

Tá muid dírithe ar fhorbairt iomlán an dalta ó thaobh forbairt pearsanta, sóisialta, oideachasúil agus mothúcháin, chun go mbeidh achan duine ábalta a gcumas a chomhlíonadh. Is í ar n-aidhm an Ghaeilge agus an Ghaeltacht a chaomhnú agus a chur chun cinn agus gach cuidiú a thabhairt do dhaltaí a líofacht a fheabhsú.


Ár Scoil

Is meán scoil do chailíní agus do bhuachaillí í Gairmscoil Chú Uladh atá faoi bhainistíocht Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall. Is scoil Ghaeltachta muid agus tá muid ag plé leis an Scéim Aitheantais do Scoileanna Gaeltachta ó 2018.


An Ghaeilge

Is scoil Ghaeltachta muid agus is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile. Is í ár n-aidhm an Ghaeilge a chur chun cinn. Déanann muid gach iarracht cuidiú le daltaí nach bhfuil líofa sa Ghaeilge trí ranganna breise, cuidiú ón Chúntóír Teanga agus tacaíocht breise a chur ar fáil. Tá sé riachtanach go mbeidh daltaí a thagann isteach sa scoil sásta agus toilteanach an Ghaeilge a fhoghlaim agus a labhairt.