Multilingual

Read ALOUDS

bienvenidas familias--欢迎家人-chào mừng các gia đình--نرحب بالعائلات - soo dhowee qoysaska--bem-vindas famílias- Byenveni ak tout Fanmi yo- Bienvenues les familles

English

Studies have shown that children benefit from developing language and literacy in their first language even when they are learning English at school! That means parents can support their children at home using their home language. There are so many activities that you can do to promote language at home, such as oral storytelling, cooking and measuring ingredients, songs, poems, dancing, and reading books. By doing these activities, students will make connections to their schoolwork and learning English and they will make connections with their culture and heritage.

To support you at home, we have compiled a list of online bilingual resources for you to watch and use with your child or children. You can watch stories read in your language or access books to read together. The more you expose children to language and literacy activities in the native language the more connections to English will be spurred!

This website is about you! Send us your thoughts and recommendations about the site and the material at remotelearning@bostonpublicschools.org. We can't wait to hear from you!

Español

Los estudios han demostrado que los niños se benefician del desarrollo del lenguaje y la alfabetización en su lengua materna incluso cuando aprenden inglés en la escuela. Esto significa que los padres pueden ayudar a sus hijos en casa usando su lengua materna. Hay muchas actividades que puede hacer para promover el idioma en el hogar, como contar cuentos orales, cocinar y medir ingredientes, canciones, poemas, bailes y leer libros. Al realizar estas actividades, los estudiantes se conectarán con su trabajo escolar y aprenderán inglés y se conectarán con su cultura y herencia.

Para apoyarlo en su hogar, hemos compilado una lista de recursos bilingües en línea que puede ver y usar con sus hijos. Puede ver historias leídas en su idioma o acceder a libros para leer juntos. Cuanto más exponga a los niños a actividades lingüísticas y de alfabetización en la lengua materna, ¡se fomentarán más vínculos con el inglés!

Este sitio web es para ti! Envíenos sus pensamientos y recomendaciones sobre el sitio y el material en remotelearning@bostonpublicschools.org. ¡Esperamos con interés escuchar de usted.

中文

研究表明,即使在學校學習英語,孩子也會從母語發展中受益。這意味著父母可以使用他們的母語在家裡撫養子女。您可以進行許多活動來在家中推廣語言,例如講故事,烹飪和量度配料,歌曲,詩歌,跳舞和讀書。通過開展這些活動,學生將與自己的功課和學習英語建立聯繫,並將與自己的文化遺產建立聯繫。 為了為您提供在家中的支持,我們已編制了一份在線雙語資源列表,供您與孩子一起阅览和使用。您可以觀看用您的語言閱讀的故事,也可以一起閱讀書籍。您越是讓孩子們以母語進行語言活動,就將越激發與英語的更多聯繫! 這個網站是属于你的!向我們發送您對網站和材料的想法和建議,电邮地址為remotelearning@bostonpublicschools.org。我們迫不及待想收到您的來信!

Tiếng Việt

Theo các tài liệu nghiên cứu, trẻ được lợi qua việc học và phát triển ngôn ngữ đầu tiên ngay cả khi chúng đang học tiếng Anh ở trường! Điều đó có nghĩa là phụ huynh có thể hỗ trợ các em ở nhà sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Có rất nhiều hoạt động mà quý vị có thể làm để dạy các em ở nhà chẳng hạn như kể chuyện, nấu ăn, đo lường các thành phần, ca hát, làm thơ, nhảy múa và đọc sách. Các em sẽ tự kết nối với việc học ở trường và học tiếng Anh qua cách thực hiện các hoạt động này. Ngoài ra các em củng sẽ tự kết nối với văn hóa và di sản của mình.

Để hỗ trợ quý vị tại nhà, chúng tôi đã soạn một danh sách các tài nguyên song ngữ trực tuyến để quý vị xem và sử dụng với các em. Quý vị có thể xem những câu chuyện được đọc bằng ngôn ngữ của mình hoặc truy cập sách để đọc cùng nhau. Quý vị càng tiếp xúc với trẻ qua các hoạt động đọc viết, trao đổi sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ thì càng giúp hỗ trợ nhiều và kết nối với tiếng Anh!

Trang mạng này là vì quý vị! Gửi cho chúng tôi suy nghĩ, đề xuất và đóng góp ý kiến của quý vị về trang mạng và tài liệu này tại remotelearning@bostonpublicschools.org. Chúng tôi rất mong đợi để nghe ý kiến của quý vị!

Caboverdeano

Studos ten dimonstradu ma kriansas ta benefisia di dizenvolvimentu di linguagen i di alfabetizason na ses própi lingua, mesmu oras ki es sta ta prendi Inglês na skola! Ke li ta signifika ki pais pode djuda ses fidjus na casa, oras ki es fala ku es na ses própi lingua. Ten txeu atividadis ki nhos pode faze djuntus na casa pa prumovi aprendizagen di línguas, sima konta stória, kozinha i midi ingridientis, kanta música, resita poemas, badja i lê livros. Oras ki nhos faze kes atividadis li djuntu, es ta konsigi faze ligason ku ses trabadjus di skola i es ta prendi inglês tanbé i faze ligason ku ses kultura i tradison.

Pa djuda nhos na casa, nu konpila un lista di rekursus bilíngues na internet pa nhos odja i uza ku nhos fidju ô fidjus. Nhos pode obi stórias ledu na bu própi lingua ô ten asesu a livros pa nhos ler djuntu ku nhos fidju. Kantu más nhos mostra/faze atividades relasionadu ku lingua i alfabetizason ku nhos fidju na se idioma nativo, más konekson el ta konsigi faze ku inglês!

Es site li é sobre bo! manda-nu bu opinion i rekomendason sobre site i material ki sta na el através di kel email li: remotelearning@bostonpublicschools.org. Nu sta ku vontadi obi kuzas ki nhos teni di fla-nu!

عربى

أظهرت الدراسات أن الأطفال يطورون مهارات اساسية ويتعلمون القراءة في لغتهم الأولى اثناء تعلمهم اللغة الإنجليزية في المدرسة! وهذا يعني أن الاباء والامهات واولياء الامور يمكنهم دعم أطفالهم في المنزل باستخدام لغتهم الأم} هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها لتحفيزهم في المنزل ، مثل رواية القصص الشفوية والطبخ ومعرفة المقادير والمكونات بالاضافة للأغاني والقصائد والرقص وقراءة الكتب. من خلال القيام بهذه الأنشطة ، سيقوم الطلاب بخلق روابط مع واجباتهم المدرسية وتعلم اللغة الإنجليزية وسيتمكنون بخلق تواصل عرقي بثقافتهم وتراثهم

وحتي تتمكن من دعم اطفالك في المنزل ، قمنا بتجميع قائمة بالموارد ثنائية\المتعددة اللغات عبر الإنترنت لتتمكن من مشاهدتها واستخدامها مع طفلك\أطفالك. يمكنك مشاهدة القصص المقروءة بلغتك أو الوصول إلى الكتب لقراءتها معًا. وكلما كثرت انشطة القراءة باللغة الأم ، كلما تم تعزيز التواصل باللغة الانجليزية! اااااا هذا الموقع يتحدث عنك و يمثلك! أرسل لنا أفكارك وما توصي به حول الموقع والمورد

Soomaali

Daraasadaha ayaa muujiyey in carruurtu ka faa'iideystaan ​​horumarinta luqadda iyo akhris-qorista afkooda koowaad xitaa markay Ingiriisiga ku baranayaan dugsiga! Taas micnaheedu waa waalidiinta inay carruurtooda ku caawin karaan guriga iyagoo adeegsanaya afkooda hooyo. Waxa jira howlo badan oo aad sameyn karto si aad ugu dhiirrigeliso luqadda gurigaaga, sida sheeko hadal ah, karinta iyo cabbiraadda waxyaabaha ka kooban, heesaha, gabayada, qoob ka ciyaarka, iyo buugaagta akhriska. Markii ay sameeyaan waxqabadyadan, ardaydu waxay sameyn doonaan xiriirin ku saabsan shaqadooda iskuulka iyo barashada Ingiriisiga waxayna la xiriiri doonaan dhaqankooda iyo hiddahooda.

Si aan kaaga taageerno gurigaaga, waxaan u diyaarinay liis ku qoran ilaha internetka ee ku hadla laba luqadood si aad u daawato oo aad ula isticmaasho canuggaaga ama carruurtaada. Waad daawan kartaa sheekooyinka afkaaga laguugu akhriyo ama waxaad heli kartaa buugaag aad wada akhrisaan. Markaad u sii badiso carruurta waxqabadyada luqadda iyo wax qorista ee afka hooyo, xiriiryada badan ee Ingiriisiga ayaa la kici doonaa!

Websaydhkan ayaa adiga kugu saabsan! Noo soo dir fikirkaaga iyo talooyinkaaga ku saabsan barta iyo maaddada oo ah barta foglearning@bostonpublicschools.org. Ma sugi karno inaan maqalno adiga!


Português

Estudos têm demonstrado que as crianças beneficiam do desenvolvimento da linguagem e da alfabetização na sua língua materna, mesmo quando estão aprendendo o Inglês na escola! Isto significa que os pais podem ajudar seus filhos em casa, por falar no seu idioma nativo. Existem muitas atividades que vocês podem realizar juntos em casa para promover a aprendizagem de línguas, como contar histórias, cozinhar e medir ingredientes, cantar músicas, recitar poemas, dançar e ler livros. Ao fazerem essas atividades juntas, os alunos farão conexões com seus trabalhos escolares e aprenderão o inglês e farão ligações com a sua cultura e tradição.

Para apoiá-lo em casa, nós compilamos uma lista de recursos bilíngues on-line para você assistir e usar com seu(s) filho ou filhos. Poderá assistir a histórias lidas em seu próprio idioma ou acessar livros para lerem juntos. Quanto mais você expor uma criança a atividades relacionadas com a linguagem e a alfabetização no seu idioma nativo, mais conexões com o inglês serão feitas!

Este site é sobre você! Envie-nos suas opiniões e recomendações sobre o site e o material por email no: remotelearning@bostonpublicschools.org. Ansiamos saber o que pensa!


Kreyòl Ayisyen

Rechèch yo montre ke timoun yo benefisye nan devlopman langaj ak alfabetizasyon nan lang natifnatal yo menm lè y ap aprann Anglè nan lekòl! Sa vle di paran yo kapab bay pitit yo sipò lakay yo lè yo itilize lang natifnatal yo. Gen anpil aktivite ou kapab fè pou ede pitit ou avanse nan aprantisaj lang pandan yo nan kay la, tankou rakonte istwa, kwit manje ak mezire engredyan, chante, powèm, danse, ak fè lekti. Lè yo fè aktivite sa yo, elèv yo ap fè travay lekòl yo epi y ap aprann anglè an menm tan y ap fè koneksyon avèk kilti yo ak eritaj yo.

Pou sipòte ou lakay ou, nou rasanble yon lis resous bileng sou entènèt la pou ou kapab gade ak pou itilize ak pitit ou a oswa pitit ou yo. Ou ka gade istwa yo ke yo li nan lang ou oswa jwenn aksè ak liv pou n li ansanm. Plis ou ekspoze timoun yo nan aktivite fè lekti ak alfabetizasyon nan lang natifnatal yo, y ap pi ankouraje pou yo aprann Anglè!

Sit entènèt sa se pou ou! Pataje opinyon w ak nou epi fè rekòmandasyon sou sit la ak materyèl ki sou sit la nan imèl adrès sa a : remotelearning@bostonpublicschools.org N ap tann kòmantè w yo! Mesi.

Français

Des études ont montré que les enfants ont intérêt à apprendre à parler, lire et écrire dans leur langue maternelle même lorsqu'ils apprennent l'anglais à l'école! Cela signifie que les parents peuvent soutenir leurs enfants à la maison en utilisant leur langue maternelle. Il y a tellement d'activités que vous pouvez faire pour promouvoir la langue à la maison, comme la narration orale, la cuisine et la mesure des ingrédients, les chansons, les poèmes, la danse et la lecture de livres. En faisant ces activités, les élèves établiront des liens avec leurs travaux scolaires et apprendront l'anglais et ils établiront des liens avec leur culture et leur patrimoine.

Pour vous soutenir à la maison, nous avons sélectionné une liste de ressources bilingues en ligne que vous pouvez regarder et utiliser avec votre ou vos enfants. Vous pouvez regarder des histoires, lire dans votre langue ou accéder à des livres pour les lire ensemble. Plus vous exposez les enfants aux activités linguistiques et d'alphabétisation dans leur langue maternelle, plus les liens avec l'anglais seront stimulés!

Ce site Web vous concerne! Envoyez-nous vos réflexions et recommandations au sujet du site et du matériel à remotelearning@bostonpublicschools.org. Nous avons hâte de vous lire! Je vous remercie!!

Keep reading, parents!

Sigue leyendo, padres!

保持阅读的习惯吧,家长!

استمروا في القراءة ايها الاباء‎

Akhriska sii wad, waalidiinta!

Pais, ka nhos pára di ler pa nhos fidju!

Continuez à lire , les parents !

Continue lendo, pais!

Kontinye li, paran yo!

Continuate a leggere, i genitori !

READ ALOUDS VIDEO LINKS

Choose your language and click on the link to access a web page with Read Alouds.

Elija su idioma y clic en el enlace para acceder a una página web con lecturas leales.

点击此链接来选择您的语言并导航到有声读物的网页

点击此链接来选择您的语言并导航到一个有声读物的网页

Karrega na bo língua (Kriolu) y bo ta ser ligadu ku un pájina di Web ki ten leitura en voz alta.

Sélectionnez votre langue en cliquant sur le lien pour accéder à une page Web lue à haute voix.

Chọn ngôn ngữ của bạn bằng cách nhấp vào liên kết để điều hướng đến một trang web với đọc to.

ألرجاء الضغط هنا... للقراءة باللغة العربية ‎

Xulo luqaddaada adoo gujinaya xiriirinta bogga si aad ugula xiriirto bog websaydh leh cod dheer.

Selecione seu idioma clicando no link para navegar para uma página da Web com a leitura em voz alta.

Chwazi lang ou klike sou lyen pou navige nan yon paj entènèt avèk lekti awotvwa.