วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ศึกษานิเทศก์และคณะผู้นิเทศสามารถนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศและรูปแบบการนิเทศแบบร่วมคิด พาทำ เป็นผู้นำทางวิชาการ แบบกัลยาณมิตร พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21


พันธกิจ

ด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

ด้านการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา

ด้านส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา

ด้านส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทการศึกษา