นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ

นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

งานการศึกษาพิเศษ

อีเมล์ : nongluknui@esdc.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 0834086188