นายสุรชัย โพธิ์คำ

นายสุรชัย โพธิ์คำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มสาระการงานและอาชีพ

อีเมล์ : phokhamu@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0864505409

เว็บไซต์ : https://sites.google.com/esdc.go.th/sp-sp