นางสาวอภินัน อรกุล

นางสาวอภินัน อรกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

อีเมล์ : jorakul@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0812610831