นางสรภัญจีฬาร์ แก้วไวยุทธ์

นางสรภัญจีฬาร์ แก้วไวยุทธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

อีเมล์ : soraphanchira@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0862353521