บุคลากร

นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ

อีเมล์ : niponthn@esdc.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 0918617709

นายสันติชัย พรหมอารักษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา/กลุ่มสาระการงานอาชีพ

อีเมล์ : santichai53@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0891044756

นางเอมอร พันธุวร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อีเมล์ : punthuwon@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0885613325

นางสุภาวดี กุมภิโร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้

อีเมล์ : supawadee428@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0842615695

นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา/การศึกษาปฐมวัย

อีเมล์ : supunnamoke@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0819651059

นางสาวอภินัน อรกุล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

อีเมล์ : jorakul@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0812610831

นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อีเมล์ : yaimai20@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0828468787

นายสวาท คำชนะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานนิเทศติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึา

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อีเมล์ : Swat.kum@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0813202234

นายสุรชัย โพธิ์คำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มสาระการงานและอาชีพ

อีเมล์ : phokhamu@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0864505409

นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

งานการศึกษาพิเศษ

อีเมล์ : nongluknui@esdc.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 0834086188

นางสาวพิชญาภัค พลโคตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

งานการศึกษาปฐมวัย

อีเมล์ : SPholkot@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0910641657

นางสาวเพชรรัตน์ มาตย์สมบัติ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

อีเมล์ : pumpum2224@esdc.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 0821130207

นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

อีเมล์ : Chada_po@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0941901998

นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

อีเมล์ : soraphanchira@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0862353521

นางรุ่งนะภาพร สีทะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

อีเมล์ : boom_m182@hotmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0986528195

นางหวานใจ เวียงยิ่ง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

อีเมล์ : veangyingwanjai@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 0967959054