กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมายเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ