โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

1. ชุมชนบ้านซาง www.bansang.ictbk.net

2. อนุบาลเซกา www.anubanseka.ictbk.net

3. ชุมชนบ้านหนองหิ้ง www.nonghing.ictbk.net

4. บ้านท่าสะอาด www.thasaat.ictbk.net

5. บ้านคำบอน www.khambon.ictbk.net

6. บ้านต้องโคกกะแซ www.khokkasae.ictbk.net

7. บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี www.ponghai.ictbk.net

8. บ้านโสกก่ามนาตาไก้ www.sokkam.ictbk.net

9. หนองทุ่มวิทยา www.nongthum.ictbk.net

10. บ้านหนองโดดอนเสียด www.nongdodonsiat.ictbk.net

11. บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา www.nongtakai.ictbk.net

12. สังวาลย์วิทย์ www.sangwanwit.ictbk.net

13. บ้านสามหนอง www.samnong.ictbk.net

14. บ้านคำไผ่ www.khamphai.ictbk.net

15. บ้านห้วยลึก www.huailuek.ictbk.net

16. บ้านเหล่าทองหลาง www.laothonglang.ictbk.net

17. บ้านดงบัง www.dongbang.ictbk.net

18. บ้านท่าไร่ไทยเจริญ www.tharai.ictbk.net

19. บึงของหลงวิทยา www.buengkhonglong.ictbk.net

20. อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย www.sasanasit.ictbk.net

21. ไทยรัฐวิทยา www.thairat.ictbk.net

22. อนุบาลบุ่งคล้า www.bungkhla.ictbk.net

23. บ้านหนองเดิ่นทุ่ง www.nongdoen.ictbk.net

24. บ้านนากั้ง www.nakang.ictbk.net

25. บ้านนาดง www.nadong.ictbk.net

26. บ้านโนนเสถียร www.nonsathian.ictbk.net , www.bnst.ac.th

27. บ้านห้วยไม้ซอด www.huaimaisot.ictbk.net

28. สมาคมสื่อมวลชนกีฬาฯ www.samakhom.ictbk.net

29. บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ www.bayao.ictbk.net

30. บ้านดอนหญ้านาง www.donyanang.ictbk.net

31. ชุมชนบ้านโคกอุดม www.khokudom.ictbk.net

32. บ้านใหม่ศรีชมภู www.maisichomphu.ictbk.net

33. บ้านวังยาว www.wangyao.ictbk.net

34. บ้านหนองผักแว่น www.nongphakwaen.ictbk.net

35. บ้านโคกหนองลาด www.khoknonglat.ictbk.net

36. บ้านหนองหัวช้าง www.nonghuachang.ictbk.net

37. เลิดสิน www.lerdsin.ictbk.net

38. บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 www.khokkong.ictbk.net

39. บ้านห้วยเซือมเหนือ www.huaisueam.ictbk.net

40. ประสานมิตรวิทยา www.prasanmit.ictbk.net

41. บ้านนาสวรรค์ www.nasawan.ictbk.net

42. ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ www.nonsombun.ictbk.net, www.nonsomboonschool.com

43. บ้านโนนสว่าง www.nonsawang.ictbk.net

44. บ้านบึงกาฬ www.banbuengkan.ictbk.net

45. บ้านโป่งเปือย www.pongpuea.ictbk.net

46. อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ (โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต) www.anubanwisit.ictbk.net

47. บ้านเหล่าถาวร www.laothawon.ictbk.net

48. บ้านนาเจริญ www.nacharoen.ictbk.net

49. บ้านโคกสะอาด www.khoksa-at.ictbk.net

50. บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ www.khoksamran.ictbk.net

51. บ้านนาสะแบง www.nasabaeng.ictbk.net

52. บ้านนาสิงห์ www.nasing.ictbk.net

53. บ้านนาแสง www.nasaeng.ictbk.net

54. อนุบาลศรีวิไล www.anubansriwilai.com

แบบประเมินการเผยแพร่ข้อมูล