การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

แนะนำ STEM ศึกษา

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยสะเต็มศึกษาจะนำมาสู่การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตและการทำงาน

ตัวอย่างการใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านคลอง ๑ เป็นโรงเรียนตัวอย่างการใช้สื่อ ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บรมราชกุมารี สำหรับการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ