Kosten en voorwaarden

Om toegelaten te worden tot deze basisopleiding logotherapie gelden vereisten m.b.t. de persoonlijke geschiktheid, de beroepservaring en het voorafgaand opleidingsniveau. Deze zijn:

a. persoonlijke geschiktheid (te bepalen in een toelatingsgesprek door een leer-logotherapeut); bij afwijzing kan beroep worden aangetekend d.m.v. een gemotiveerde en beargumenteerde brief aan het bestuur van NILEA; het bestuur kan dan besluiten een 2e leertherapeut en een bestuurslid van NILEA een 2e gesprek te laten voeren. Tegen de uitspraak van dit tweetal kan geen bezwaar worden aangetekend;

b. tenminste 3 jaar beroepservaring (rekenend aan het einde van de opleiding) in een gekwalificeerd basisberoep - zoals in de professionele werkvelden:

  • geneeskunde

  • verpleegkunde

  • maatschappelijk werk

  • psychotherapie (en/of andere begeleidingstherapieën) pastorale zorg

  • onderwijs, (volwassen-) educatie

  • coaching, management of andere beroepen waarin men met mensen werkt

Als bewijsgrond kunnen eventueel professionele ervaringen worden beschouwd, die worden ondersteund door meerjarige vrijwilligersarbeid op een professioneel niveau, op bovengenoemde werkterreinen;

c. minimaal een universitair diploma, bij voorkeur op het gebied van Gezondheidszorg of Mens- wetenschappen. Minimum vereist niveau is minstens een afgeronde opleiding Bachelor (WO) of diploma HBO of gelijkwaardig. Een academisch denkniveau wordt hiermee verondersteld.

Na toelating tot de opleiding en betaling van het collegegeld heeft de student toegang tot de lessen. Na succesvolle afronding van alle onderwijseenheden kan men een diploma verkrijgen.

Uitzonderingen toelatingseisen

Met betrekking tot de punten b. en c. van de criteria zijn in voorkomende gevallen uitzonderingen mogelijk. Dit ter beoordeling van het bestuur, op voordracht van de leertherapeut(en).

Opschorten of tussentijdse beëindiging van de studie

De student kan tussentijds tot de conclusie komen dat deze opleiding voor hem/haar niet de goede keuze blijkt. De verplichtingen, verbonden aan de inschrijving voor het betreffende blok, blijven in dat geval van kracht.

Wanneer door ziekte of andere ingrijpende en belemmerende omstandigheden de student (tijdelijk) niet kan deelnemen aan de gereserveerde blokken of lesdag(del)en zal in eerste instantie in overleg met de student worden getracht de lesachterstand in te halen. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan kan worden overgaan tot (gedeeltelijke) restitutie van lesgelden, maar niet voor verblijfskosten. Indien de leer-logotherapeut of het bestuur besluit dat de student de opleiding (tijdelijk) niet kan vervolgen op basis van houding, gedrag of gebrek aan geschiktheid zal dit aan hem/haar schriftelijk worden meegedeeld. Van enige restitutie zal in dat geval geen sprake zijn.