Huishoudelijk reglement

Vereniging van huiseigenaren "De Scheepshelling"

Verplichtingen van de leden

Artikel 1. 0

De leden zijn verplicht de bijdragen als genoemd in artikel 3 lid a. van de Statuten te voldoen.

Artikel 1. 1.

Bij beëindiging van het lidmaatschap, zoals genoemd in artikel 5 van de Statuten, dient het uittredende lid hiervan binnen 14 dagen schriftelijk kennis te geven aan de secretaris van de vereniging. De secretaris zal de ontvangst hiervan schriftelijk bevestigen. Zolang deze bevestiging niet in het bezit is van het uittredende lid blijft deze, ten opzichte van de vereniging en degenen op wie het lidmaatschap is overgegaan, aansprakelijk met betrekking tot de rechten en verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.

Artikel 1. 2

De leden zijn verplicht van een eventuele adreswijziging schriftelijk kennis te geven aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 1. 3

Het lid zal bij overtreding of niet-nakoming van één of meer der bepalingen van de artikelen van de Statuten of het Huishoudelijk Reglement in verzuim zijn door het enkele feit van overtreding of door verstrijken van tijd of niet-nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling daartoe zal worden vereist, zodat zowel de opeisbare gelden als de vergoeding der eventueel meer geleden schade terstond zullen kunnen worden gevorderd.

Artikel 1.4

In geval van verkoop van woning en/of garage dient het lid het bestuur hiervan tijdig in kennis te stellen.

Artikel 1.5

Degene die op het moment van facturering formeel eigenaar is van één of meer woningen en/of garages, wordt geacht de totale jaarbijdrage als bedoeld in artikel 6 van de statuten, die bij zijn/haar eigendom behoort, aan de vereniging te voldoen. In geval van verkoop van het eigendom tijdens een lopend verenigingsjaar speelt de vereniging geen rol bij een eventuele verrekening van deze gelden tussen de oude en de nieuwe eigenaar(s).

Rechten van de leden

Artikel 2,0

De leden hebben het recht te eisen, dat het beheer en het onderhoud, zoals genoemd in artikel 2 van de Statuten op behoorlijke wijze door de vereniging worden behartigd.

Onderhoud

Artikel 3.0

Het bestuur stelt voor op welke wijze, op welk tijdstip en door wie de werkzaamheden zullen worden verricht.

Artikel 3.1

Het bestuur is gemachtigd noodzakelijke reparaties direct te laten verrichten.

Artikel 3.2

Het bestuur is gemachtigd de gang van zaken te regelen op het binnenterrein.

Middelen

Artikel 4. 0

De geldmiddelen, verkregen op de in artikel 3 van de Statuten vermelde wijze, zullen worden beheerd door de penningmeester, die hiervan een boekhouding zal voeren.

Artikel 4. 1

De geldmiddelen van de vereniging zullen worden ondergebracht bij een in Nederland erkende bankinstelling.

Artikel 4. 2

Ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten, wordt een deel van de geldmiddelen van de vereniging gereserveerd op een aparte spaarrekening bij een bankinstelling als genoemd in artikel 4.1 van dit reglement. De gewenste hoogte van dit zogenoemde reservefonds wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Dit reservefonds wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 5:126-1 van het burgerlijk wetboek.

Rekening en verantwoording

Artikel 5. 0

Het bestuur is verplicht de kas en de boeken te doen controleren door een uit de algemene ledenvergadering te kiezen commissie van controle, welke zal bestaan uit drie personen, die geen bestuursfunctie vervullen en waarvan jaarlijks één lid moet aftreden, dat niet onmiddellijk herkozen kan worden. Het aftredende lid zorgt zelf voor een voordracht tot vervanging.

Artikel 5.1

De commissie van controle kan, wanneer zij dit nodig oordeelt, zich laten bijstaan door een onpartijdig deskundige ter zake, die in gezamenlijk overleg tussen de commissie van controle en het bestuur wordt aangesteld.

Artikel 5,2

Wanneer de algemene ledenvergadering de rekening en verantwoording van de penningmeester heeft goedgekeurd, is deze deswege gedechargeerd.

Artikel 5,3

Wanneer de algemene ledenvergadering de verantwoording van het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar heeft goedgekeurd, is het bestuur gedechargeerd voor alle bestuurshandelingen in dat jaar verricht.

Bestuur

Artikel 6.0

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, van wie drie de functie vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester, terwijl de functies van de overige bestuursleden binnen het bestuur in onderling overleg worden geregeld.

Artikel 6,1

Bij een vacature in het bestuur zal het bestuur voor elke te vervullen vacature een kandidaat stellen.

Artikel 6.2

Bij elke bestuursverkiezing hebben de leden het recht tegenkandidaten te stellen. Deze kandidatuur moet echter door drie leden, inclusief de voorsteller, worden gesteund en voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Dit voorstel dient vergezeld te zijn van een akkoordverklaring van de kandidaat.

Artikel 6.3

Het bestuur neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen beslist de voorzitter, behoudens beroep van één of meer bestuursleden op de algemene ledenvergadering.

Artikel 6.4

Onverminderd het bepaalde in artikel 3.0 van dit Huishoudelijk Reglement is het bestuur belast met de verwezenlijking van de in artikel 2 van de Statuten genoemde doelstellingen.Artikel 6.5

Het aftreden van bestuursleden zal geschieden volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar, zoals vermeld in artikel 8.2 van de Statuten.

Artikel 6.6

Aftredende bestuursleden dienen binnen één maand de onder hen berustende bescheiden, de vereniging betreffende, over te dragen.

Algemene ledenvergadering

Artikel 7. 0

In de jaarlijkse algemene vergadering zal door de secretaris verslag worden uitgebracht omtrent de activiteiten in het voorgaande jaar, terwijl door de penningmeester financieel verslag zal worden uitgebracht. Verder zal in deze vergadering de begroting voor het lopende jaar worden voorgelegd. Tevens zal worden voorzien in de vacatures in het bestuur en de commissie van controle.

Artikel 7.1

De secretaris zal het in de algemene vergadering behandelde notuleren. De notulen van de algemene ledenvergadering worden tenminste veertien dagen vóór de volgende te houden algemene vergadering aan de leden toegezonden.

Artikel 7,2

De oproeping voor de algemene vergaderingen dient schriftelijk te geschieden. In deze oproeping dienen de te behandelen agendapunten te worden vermeld.

Artikel 7.3

De oproeping zal gezonden worden aan de leden, zoals genoemd in artikel 4 van de Statuten.

Artikel 7.4

Voorstellen voor de algemene vergadering, die door tenminste 1/5 deel der stemgerechtigde leden zijn ondertekend, kunnen tot tenminste 10 dagen voordat de vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 7.5

Over de punten, die niet op de agenda staan vermeld, kan alleen worden beslist met goedvinden van de leden, tezamen uitbrengende de volstrekte meerderheid van stemmen in voltallige vergadering.

Artikel 7.6

Ieder lid is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gemachtigde, de vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, echter met inachtneming van artikel 13 van de Statuten.

Artikel 7.7

De leden zullen ter vergadering de presentatielijst moeten tekenen.

Artikel 7.8

Het bestuur is bevoegd een andere dan in artikel 7.0 van dit Huishoudelijk Reglement bedoelde algemene vergadering bijeen te roepen. Het dient dan eveneens te voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 7.2.

Het bestuur is hiertoe verplicht, wanneer het daartoe een verzoek ontvangt van tenminste 1/5 deel der leden en indien beslissingen als bedoeld in artikel 3.0 van dit Huishoudelijk Reglement genomen moeten worden.

Wanneer het bestuur in gebreke blijft de vergadering bijeen te roepen, kan 1/5 deel der leden een vergadering bijeen roepen en zelf in de leiding der vergadering voorzien, met inachtneming van artikel 7.2 van het Huishoudelijk Reglement.

Zaandam, april 2008.