Vereniging van eigenaren "de Scheepshelling", Zaandam

Algemene informatie

1: Algemeen: De vereniging stelt zich ten doel, het beheer en onderhoud van het binnenterrein/de binnentuin en de stegen tussen de woningen en de garages, begrensd door de Pinasstraat, Koopvaardijstraat en Korvetstraat te Zaandam. Daaronder vallen niet alleen de bestrating en de groenvoorziening, maar ook zaken als de riolering, verlichting en verkeersmaatregelen binnen de genoemde grenzen.

Het complex bestaat uit vijftig woningen en evenveel garages. Voorheen vormden een garage en een woning telkens tezamen één administratieve eenheid. Nu woning en garage veelal los van elkaar verkocht worden gaat dit niet meer op. Administratief worden woning en garage daarom elk als een aparte eenheid gezien; in totaal zijn er nu dus honderd eenheden.

Bij het eigendom van één of meer woningen en/of garages op ons complex (verder genoemd "eenheden"), behoort het gezamenlijk eigendom (per eenheid één honderdste deel) van genoemd binnenterrein en stegen, inclusief de daarbij behorende voorzieningen. Zie ook het verkeersplan binnenterrein.

Eigenaren van één of meer eenheden, zijn automatisch lid van van vve "de Scheepshelling". Eenmaal per jaar komen de leden/bewoners bij elkaar in een algemene jaarvergadering, om het afgelopen jaar te evalueren en zo nodig nieuwe afspraken te maken.

Het bestuur, bestaande uit drie vrijwilligers, doet dan verslag en legt verantwoording af.

De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement; deze zijn in te zien via het menu links op deze pagina.

2: Hoogte contributie: Voor de hoogte van de contributie is bepalend, van hoeveel eenheden (huizen en/of garages) het betreffende lid eigenaar is.

Degene die op de datum van facturering eigenaar/lid is, wordt geacht de contributie voor dat hele jaar te betalen, zelfs indien al bekend is dat (een deel van) het eigendom verkocht zal worden. Bij verkoop in de loop van het jaar kunnen de oude en de nieuwe eigenaar desgewenst overeenkomen om een evenredig deel van de betaalde contributie onderling te verrekenen; de vereniging blijft hierbuiten. Facturering vind in het algemeen plaats rond de maand mei.

Voor het lopend jaar heeft de algemene ledenvergadering de hoogte van de contributie in vastgesteld op € 90,- per eenheid. Bij te late betaling is een toeslag verschuldigd van €2,50 per week of gedeelte hiervan, cumulatief. Deze wekelijkse toeslag wordt berekend vanaf het moment waarop de uiterste betalingstermijn, zoals vermeld op de factuur is verstreken.

3: Lidmaatschap: Iedere eigenaar van een of meer woningen en/of garages op ons complex is automatisch lid van onze vereniging.

o Leden

o hebben medebeslissingsrecht op de jaarvergadering

o betalen jaarlijks een vast bedrag

o reserveren, middels de vereniging, voor zaken als groot onderhoud (zie 1: algemeen), zodat men niet snel voor onaangename financiële verrassingen zal komen te staan.

Deze website is slechts bedoeld als service voor de leden van vereniging van eigenaren "de Scheepshelling" en andere belanghebbenden. Aan dit document en de overige informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Bepalend zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van deze vereniging, alsmede de door de leden goedgekeurde verslagen van de jaarvergaderingen. Deze zijn, op afspraak, in te zien bij de secretaris en zijn ook terug te vinden op deze website.Contactgegevens

Tel :niet beschikbaar

E-mail : Bestuur@scheepshelling.nl

Facebook: https://www.facebook.com/groups/Scheepshelling/

Koopvaardijstraat 60

Zaandam

A.J.Homma, secretaris

MEDEDELINGEN

Verlichting: In het voorjaar van 2018 zijn wij begonnen met het ombouwen van de steegverlichting naar LED. LED lampjes gaan zo'n tien jaar mee, waar de "oude" PLL lampjes slechts een levensduur van een jaar of twee hadden. Bovendien geven de LED lampen veel meer en veel helderder licht, tegen lagere stroomkosten.

Onderhoud: Onze binnentuin wordt onderhouden door een professioneel bedrijf. Dit bedrijf loopt op gezette tijden ook de stegen even door en verwijdert dan rommel en onkruid. Vaak is dit echter niet voldoende. Daarnaast geldt daarom de afspraak, dat iedereen het gedeelte achter de eigen woning (en, als de buren daar niet toe in staat blijken, ook het aangrenzend gedeelte) waar nodig zelf bijhoudt. Daarbij hoort niet alleen schoon en onkruid vrij houden, maar ook het vervangen van een onverhoopt kapot lampje. Nieuwe lampjes voor de stegen zijn af te halen bij de secretaris (zie linksonder voor het adres).

Kleine verzakkingen in het verharde gedeelte van de binnentuin of de stegen kunnen gemeld worden op de jaarvergadering. Onze vaste aannemer repareert deze dan zo mogelijk in één keer. Indien er, buiten deze reparatieronde, sprake is van een calamiteit, kan deze uiteraard tussentijds worden gemeld bij het bestuur.

Whatsapp buurtpreventie: Rondom ons complex is sinds begin 2017 een WhatsAppBuurtpreventie groep actief. Via dit initiatief kunnen leden elkaar snel waarschuwen voor verdachte en/of gevaarlijke situaties. Ook meedoen? Stuur een mailtje met daarin je naam, je adres en het mobiele nummer waarop whatsapp is geïnstalleerd naar: whatsbp@kynos.nl.

Facebook: Sinds 6 januari 2014 heeft onze vereniging haar eigen facebook-pagina. Deze is alleen toegankelijk voor leden en dient, om het onderlinge contact te verbeteren. Ook kunnen mensen elkaar hier bijvoorbeeld waarschuwen voor ongewenste situaties, zoals de aanwezigheid van verdachte personen rond ons complex.

Ter herinnering: Hoofdbestemming van de garages op ons terrein, is het parkeren van voertuigen, daarnaast is uitsluitend het beperkt opslaan van goederen en zaken, exclusief bestemd voor persoonlijk gebruik van de eigenaar/ gebruiker, toegestaan. Dit is onder anderen vastgelegd in het gemeentelijk bestemmingsplan. De vergadering heeft meermalen uitgesproken dat (semi-) zakelijk of beroepsmatig gebruik van de garages niet zal worden gedoogd. Het veroorzaken van geluids-, stank- of andere overlast in of rondom de garages is niet toegestaan; één en ander ter beoordeling van het bestuur. Garage- eigenaren die zich niet houden aan het bestemmingsplan en/of de binnen de vereniging gemaakte afspraken, zullen op hun gedrag worden aangesproken. Waar nodig, kan corrigerend worden opgetreden.

Gemeentelijke regels rond barbeques, vuurkorven en tuinkachels (van de website gemeente Zaanstad): Om het gebruik van een barbeque/vuurkorf in de tuin voor iedereen leuk te houden heeft de overheid regels opgesteld. Het uitgangspunt is dat een vuurtje geen gevaar of overlast mag veroorzaken. Dit geldt niet alleen voor buitenkachels, barbecues en vuurkorven, maar ook voor de open haard in huis. Een vuurtje in de tuin mag alleen in buitenkachels, barbecues, vuurkorven, vuur- of gelpotten en tuinfakkels. Alleen materiaal dat daarvoor is bestemd mag worden verbrand. Het stoken van snoeihout of afval in de tuin is verboden. Als u last van rook van de buren kunt u proberen dit eerst onderling te regelen. Wellicht zijn de buren zich niet van de overlast bewust. Bij aanhoudende overlast kunt u contact opnemen met de politie.

In het algemeen behoudt het bestuur zich het recht voor, waar nodig, passende maatregelen te treffen.

Je kunt de verslagen van de jaarvergaderingen HIER lezen en/of downloaden

In 2020 kon de vergadering niet doorgaan in verband met Corona Klik HIER om de vervallen agenda van 2020 te bekijken en/of te downloaden


Voorlopige (niet goedgekeurde) notulen Jaarvergadering

VVE ‘DE SCHEEPSHELLING’

d.d. 20 mei 2019

NB: Wegens de Coronacrisis, is de algemene ledenvergadering 2020 komen te vervallen. Dit verslag wordt gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring op de eerstkomende algemene ledenvergadering; waarschijnlijk rond mei 2021

Uitgenodigd : 61

Aanwezig : 12

Afw. met afbericht : 07

Afw. zonder afbericht : 42

1) Opening en mededelingen:

De voorzitter opent klokslag 20: 00 u. de vergadering.

a) Notulist(e): Mw Trudi Mous verzorgt de kladnotulen.

b) Inkomende/Uitgaande post:

i) Uit: Niets

ii) In: Niets


2) Aanmelding agendapunten: Verzoek Mw.Venema: kappen berk op het binnenterrein ivm allergieklachten.

a) Dit verzoek werd uitgebreid besproken en vervolgens in stemming gebracht:

i) 11 stemmen tegen, 1 stem (3 units) voor; verzoek afgewezen.

3) Verslag 2018: Is integraal goedgekeurd.

4) Financieel

a) overzicht 2019:

i) Toelichting penningmeester Manfred Rotgers; puntsgewijs:

(*) Contributie loopt prima, een persoon had 30 euro te weinig betaald; dit is inmiddels verrekend.

(*) Mooi bedrag naar de spaarrekening (5700 euro); dit is 1000 euro meer dan begroot.

(*) Uitleg over het definitief jaarverslag.

(*) Voorstel: eventueel de splitsing van de kosten terreinonderhoud/stratenmaker opheffen?

(*) Begroting in zullen we 2019 iets minder sparen, de uitgaven worden jaarlijks hoger!

(*) Uitleg over groot onderhoud.

(*) De rode lijn op het overzicht is de nu geldende lijn, dus er is voldoende ruimte.

b) Jaarbijdrage/contributie: Onveranderd: vastgesteld op € 90,- per eenheid.

c) De kascommissie heeft de rekening en stukken gecontroleerd en in orde bevonden.

d) Décharge: De vergadering verleent de penningmeester décharge.

e) Kascommissie volgend jaar: HH Mous, en mogelijk Verbree ( dhr. Castelijn is reserve).

5) Garageplein en stegen

a) Onderhoud verlichting/putten stegen:

i) Putten: Dhr. Overmars heeft alle putten en hemelwater afvoeren garagedaken schoongemaakt.

ii) Riolering: Omdat deze op een aantal plaatsen flink is verzakt, moeten er maatregelen worden genomen. De vergadering besluit, voorlopig nog niet de riolering zelf aan te pakken. Als tussenoplossing zal, waar nodig onze aannemer de opdracht krijgen de regenpijpen te verlengen/ vervangen. Opm: hiermee vallen de regenpijpen in de steeg (vanaf de dakrand) dus in de praktijk onder de verantwoordelijkheid van de vereniging.

iii) Verlichting: De steegverlichting is reeds gedeeltelijk omgebouwd naar LED. De andere armaturen zullen, zodra de reservelampjes op zijn, in de komende periode successievelijk worden omgebouwd. Nog niet omgebouwde armaturen blijven onder de eigen verantwoording van de meest nabije bewoner vallen; zolang de voorraad strekt, zijn reservelampjes af te halen bij ondermeer de secretaris.

(*) Degene die een defect aan de verlichting constateert, dat hij/zij of eventueel niet zelf kan verhelpen, wordt vriendelijk verzocht om, waar mogelijk, de buren in te schakelen en als ook dat niet kan, één en ander zo snel mogelijk bij het bestuur te melden.

iv) De defecte lantaarnpaal aan Pinaszijde zal binnenkort in eigen beheer worden gerepareerd; een vervangend LED armatuur en de benodigde aansluitmaterialen zijn inmiddels in huis.

v) Opmerking Dhr Mous: maak elkaar erop attent, dat er geen voedingsmiddelen op de garage/schuurdaken of in de stegen moet worden gegooid. Dit trekt ongedierte aan en is daarnaast ook ongezond voor de vogels.

(*) De secretaris zegt toe, dit verzoek kort na de vergadering middels een E-mail aan de leden te zullen doorgeven.

6) Pauze: Overgeslagen wegens het vlotte verloop van de vergadering.

7) Bestuurlijk:

a) Vaststelling jaarbijdrage: Blijft € 90,- per eenheid; zie punt 4b.

b) Verkiezing DB: secretaris, Rob Hond, is aftredend en wordt met algemene stemmen herkozen.

8) Rondvraag: Mw. Mous: Er heeft een tijd lang een Dixie (chemisch toilet) op het binnenterrein gestaan, toen er schilderwerken werden verricht aan een aantal garages. Is hiervoor toestemming gevraagd en gegeven? Het bestuur geeft aan, dat dit niet het geval is, terwijl dit wel had gemoeten. Bij herhaling zal de eigenaar hierop worden aangesproken.

9) Sluiting: Het officiële deel van de bijeenkomst werd om 20:44 afgesloten, waarna, zoals gewoonlijk, nog nazit aan de bar (waarvan geen verslag).

Opm. 22-04-2020: de facturen voor de jaarbijdrage zijn per E-mail verstuurd.