Presentació

El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar preferentment durant el 1r curs i presentar obligatòriament durant el 2n curs.Té les característiques següents:

• És una recerca adequada al nivell d’estudis que està cursant l’alumnat.

• Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.

• Està tutorat per un professor o professora.

• Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.

• Es presenta per escrit i oralment.

• S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne o alumna durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

• Cada centre fa una proposta del marc on s’ha de desenvolupar el treball, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d’avaluació i la presentació dels resultats de la recerca.

• Abans de començar el treball, s’ha de decidir quina orientació (general o específica) se li vol donar i quin serà l’abast de la recerca. La metodologia és diferent segons el tipus de treball: científic, tecnològic, estadístic, artístic, literari, històric, etc.