SIMBA 1.3

SIMBA 1.3 refererer til følgende:

Nye / omformulerte krav i SIMBA 1.3. inkluderer:

  • Formalisering av Statsbyggs nåværende krav til bruk av Tverrfaglig merkesystsem (TFM), ved at det er angitt konkret hvor i IFC-modellene TFM skal legges og hvilket format det skal ha, som samlet streng og/eller enkeltelementer i TFM-strengen. Dette inngår i kravdatabasen (BIMQ) og maskinvalideres med mvdXML.
  • Ibruktagning av prosesstatuskoding - typisk "modellmodenhetsindeks" (MMI) iht. MMI-veileder "MMI – Modell Modenhets Indeks" fra EBA/RIF/NPA, ved at det er angitt konkret hvor i IFC-modellene MMI-koder skal legges og hvilket format det skal ha, som samlet streng og/eller enkeltelementer i TFM-strengen. Dette inngår i kravdatabasen (BIMQ) og maskinvalideres med mvdXML.
  • Ivaretakelse av GTIN (Global Trade Item Number) for å dokumentere leverte handelsvarer som tilsvarer BIM-objekter i IFC-modellene ved leveranse av «som bygget»-modeller . Dokumentasjonen kan skje ved oppslag via unik TFM-streng som ved oppslag kan identifisere unik GTIN, eller via direkte innleggelse av GTIN som egenskap på alle relevante IFC-objekter, slik prosjektet beslutter.
  • Krav til at prosjekterende selv skal benytte maskinvalidering av sine modeller før leveranse til Statsbygg. Som byggherre vil Statsbygg selv også foreta validering ved bruk av sitt valgte valideringsverktøy for mvdXML-kravsett mot IFC-modeller.
  • Formalisering av krav til modelleveranse til arkiv ved hver faseavslutning
  • Formalisering av leveranse av som bygget-modell.

Summen av dette er SIMBA 1.3.

SIMBA 1.3 er tiltenkt både for bruk i Statsbyggs nye byggeprosjekter, nye kontrakter i pågående byggeprosjekter, og for eksisterende / pågående byggeprosjekter der man er innenfor en pågående kontrakt har mulighet til å revidere selve kravene, og ønsker å kunne validére så langt mulig at kravene er oppfylt mot IFC 2x3-modeller.

Presentasjonen som ble brukt ved lanseringen av SIMBA 1.3 på frokostmøtet i Statsbygg 6. desember 2019 ligger her.

*

Til orientering er det nå lagt ut høring hos Standard Norge på det som i dagligtale vil bli kalt "NS-TFM", dvs. Tverrfaglig merkesystem som Norsk Standard. Denne består av følgende fem elementer (link til høringsversjonene):

Høringsfrist er 1. mars 2020.

Når "NS-TFM" foreligger som endelig Norsk standard, må det forventes at Statsbygg kan begynne å stille krav til bruk av denne istedenfor Statsbyggs TFM ("SB-TFM") slik den i dag foreligger i PA 0802 Tverrfaglig merkesystem TFM . Det vil dermed antakelig være NS-TFM-strenger som etter hvert benyttes i NOSSB_Process.RefString-egenskapen i SIMBA-kravsettene.

På lengre sikt er det en tenkelig utvikling at også Norge går over til klassifikasjon med koder iht. IEC/ISO 81346, Del 1, 2 og 12. "NS-TFM" har søkt å tilpasse seg ISO-prinsipper til en viss grad allerede, men selve kodene er inntil videre fortsatt i all hovedsak basert på TFMs nåværende system- og komponentkoder. Sverige og Danmark har innført / innfører systemer som baserer seg på ISO-klassifikasjonen, hhv. CoClass i Sverige, og CCS i Danmark.