FAQ - Q&A - Spørsmål og svar

Spørsmål av antatt generell interesse som kommer inn og besvares legges løpende ut her (nyeste nederst).

Spørsmål gis et Q-nummer (Q1, Q2 osv.) og tilhørende svar et A-nr (A1, A2 osv.). Svaret settes i uthevet skrift.

Q1/A1

Jeg forstod det slik at dere planlegger å gi ut demotilgang til BIM-Q. Hvem hos dere tildeler tilgang og kan dere gi meg tilgang til denne for å forstå kravdatabasen bedre?

Ja, det har du kunnet en god stund allerede, nå publisert på https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/kontakt/teste-kravsett.

Q2/A2

Min oppfatning er at dere nå legger til rette for følgende:

(A) Statsbygg har en mal for sitt kravsett i BIM-Q Ja, i prinsippet tre kravmalsett (hver med krav til ARK/RIB/RIV/RIE), for hhv SIMBA 1.2.1, SIMBA 1.3, og SIMBA 2.0.

(B) Statsbygg gjør det mulig for enkeltprosjekter å tilpasse sitt kravsett i BIM-Q De som har testtilgang kan gjøre det for TEST-formål ja (NB! IKKE tillatt med kommersiell bruk!), og eksportere mvdXML + PDF.

(C) Statsbygg gjør det mulig å eksportere kravsettet fra BIM-Q som mvdXML Ja, som redegjort for på fredag: Eksport til mvdXML (1.1) og «menneskelesbar» rapport til PDF. For dokumentasjon av mvdXML 1.1: Se https://technical.buildingsmart.org/standards/mvd/mvdxml/.

Q3/A3

Jeg er derimot usikker på om deres BIM-Q kun er forbeholdt Statsbygg sine prosjekter og Statsbygg sine ansatte. For operativ bruk i faktiske byggeprosjekter er eksport av mvdXML-kravsett fra BIMQ tiltenkt våre byggeprosjekter ja. I praksis vil det (i hvert fall nå i starten) bli en gjennomgang med PL og PG av kravsettene i malene, og eventuell tilpasning av disse til prosjektets behov. Hvem som rent praktisk utfører dette bestemmes i prosjektet – det kan både være Statsbygg-ansatte og prosjekterende i det aktuelle byggeprosjektet. Etter tilpasningen eksporteres de til mvdXML og PDF som gyldige kravsett i prosjektet. Kravsettene kan bli revidert under prosjektets gang hvis prosjektets krav endres (f.eks. etter en «kuttrunde»).

Alternativet ville vært at Statsbygg gjør kravdatabasen tilgjengelig for resten av bransjen slik at «Alle» kan bruke denne. Kravsettmalene publiserer vi løpende offentlig (både mvdXML og PDF) (pr nå på https://sites.google.com/view/simba-bim-krav/kontakt/teste-kravsett., og de kan benyttes fritt av andre (på eget ansvar) hvis noen ønsker det (andre byggherrer, prosjekterende, entreprenører osv.). BIMQ er imidlertid en kommersiell løsning fra AEC3 (https://bim-plattform.com/en/bimq/), så de som ønsker å benytte BIMQ kommersielt for å lage egne kravsett i sine operative prosjekter må opprette egen avtale med AEC3 og betale for bruken av BIMQ.

Med «alle» mener jeg eksempelvis kommuner, private byggherrer, entreprenører og rådgivere i andre prosjekter som ikke er Statsbygg sine. Se over.

Q4/A4

Hvem vil typisk få tilgang til BIM-Q fremover for å definere krav og eksportere mvdXML? I Statsbyggs prosjekter gjøres det avtale mellom prosjektledelsen (med bistand fra oss på BIM) og Projsketeringsgruppen (PG) om hvem som får hvilke rettigheter i BIMQ til å foreslå endringerr og «låse «endringer operativt i BIMQ, før ny mvdXML-eksport.

Dersom "alle» får bruke denne:

Gjøres BIM-Q tilgjengelig for bransjen som en løsning finansiert av Statsbygg eller blir det et kommersielt produkt som resten av bransjen må betale for? Se over, BIMQ som sådan er en kommersiell løsning fra AEC3, Statsbyggs kravsettmaler er offentlige (både om mvdXML og PDF).

Er det alternative måter å få tilgang til kravsettet på, eksempelvis uten bruk av filer og mer konkret via et åpent API? Vi er kjent med at AEC har gjort noe arbeid knyttet til direktekoblinger mot hhv. CAD-systemene Archicad, Revit og Allplan. Statsbygg støtter som kjent åpne standarder, her som mvdXML, men vil selvfølgelig følge med på hva AEC3 gjør videre mot konkrete CAD-systemer. Dette kan være en fin tilleggsmulighet, men altså ikke noe Statsbygg vil finansieere utvikling av.

Q5/A5

Har dere noe dokumentasjon om BIM-Q og dokumentasjon på BIM-Q sitt åpne API? Ikke utover det du finner på https://bim-plattform.com/en/bimq/.

Q6/A6

Om et prosjekt bruker BIM-Q og gjør prosjektspesifikke tilpasninger: Vil prosjektets tilpassede kravsett kunne lagres inne i BIM-Q og deretter kunne aksesseres via et åpent API? Det lagres som et prosjektspesifikt kravsett i BIMQ ja, og eksporteres derfra til mvdXML (og som rapport til PDF) i våre prosjekter. Utover dette er det avhengig av hva AEC3 til enhver tid tilbyr.

Q7/A7

1) Er det tenkt å referere til GlobalTradeItemNumber , eventuelt "etim" for produkter? Ja, det er lagt inn krav til at GTIN skal inngå i dokumentasjonen. Det er opp til det enkelte prosjekt om man legger GTIN direkte som egenskap i selve IFC-modellen, og hvis man gjør det skal den ligge på en egenskap som heter PSet_ManufacturerTypeInformation.GlobalTradeItemNumber (se figur nedenfor). Vi har ikke krav til ETIM pr nå - det er vel en av mange klassifikasjoner (vi har primært krav til TFM-streng med bl.a. komponentkoder). Hvis bransjen mener det gir vesentlig merverdi å ha ETIM som egenskap direkte i modellene, så vil vi gjerne høre nærmere begrunnelse, så vi får vurdert det.

Q7/Q8

2) tfm-merking ? Ja, det er krav til TFM-merking i SIMBA-kravsettene for 1.3 og 2.0. TFM-streng skal legges på en egendefinert egenskap (felles for Sykehusbygg og Statsbygg) som heter NOSSB_Reference.RefString (se figur nedenfor).

Q9/A9

Blir det mulighet for å legge krav til hvilke sett med parametere fagenes elementer har før deling? F.eks: Kan jeg stille krav til at alle dører fra arkitekten kommer med gitte BuiltInParameters?

SIMBA-kravsettene er maler (templates). Det som skjer når du prosjekttilpasser dem, er at du gis nødvendig tilgangsnivå i BIMQ, og deretter har muligheten til å gjøre fem typer endringer:

  1. Legge til en eller flere «X»-er (stille krav) ved en gitt milepæl for en gitt egenskap ved en gitt objekttype som allerede ligger inne i malen (men som ikke er krysset som krav)
  2. Fjerne en eller flere «X»-er (fjerne krav) ved en gitt milepæl for en gitt egenskap ved en gitt objekttype som allerede ligger inne i malen (og som er krysset som krav)
  3. Legge til helt NYE egenskaper i kravsettet for prosjektet (krever høyere tilgangsnivå), og krysse («X») disse som krav på den/de milepælene du vil
  4. Eentuelt legge til krav til godkjente VERDIER for en egenskap du har stilt krav til (f.eks. at tillatte FireRating-verdier på IfcDoor er EI30, EI60, EI90, EI120)
  5. Legge til helt nye milepæler enn de som ligger i malen, og stille krav som punkt 1-4 over på de nye milepælene

For dører i ARK-kravsettet ligger det allerede inne alle PSet-ene som er definert i IFC-releasen, så for alle disse er det bare å sette eller fjerne X-er, men du kan som sagt legge inn krav til en hvilken som helst egenskap. Hvis du i et konkret prosjekt f.eks. vil ha ut en Revit- eller Archicad-parameter, så er det bare å være presis på hva egenskapen heter i oppsettet ditt.

Når du er fornøyd med kravsettingen din (og kravene er godkjent som gyldige i prosjektet), kan du eksportere ut fra BIMQ nye mvdXML-filer for kravene og validere med dem (og ta ut PDF-rapporter med de samme kravene).

Q10/A10

Er usikker på hvor jeg finner den nye bim-manualen SIMBA 2.0 – kan dere sende meg en link for å sikre at jeg begynner korrekt? Du finner informasjon om SIMBA her https://sites.google.com/view/simba-bim-krav. Finnes det en pdf-utgave av SIMBA 2.0? Du finner PDF-rapporter ("menneskelesbar versjon") av de maskinvalidérbare kravene på undersidene for hver SIMBA-versjon (1.2.1, 1.3, 2.0). De ikke-maskinvalidérbare kravene finnes også der som PDF.

Q11/A11

Hei, fins det et PDF-dokument med hele BIM-manualen (SIMBA 1.3) fra start til slutt, ikke bare validerings-kravene, men også FDVU-krav og Romprogrammerings-kravene osv. SIMBA 1.3 består av to deler - (a) Maskinvalidérbare kravsett som holdes i BIMQ og tas ut som hhv mvdXML (maskinlesbart) og PDF (menneskelesbart), og (b) Generelle krav og veiledning, som PDF. Merk at SIMBA 1.3 pr nå ikke dekker krav til verken programfasen eller FDV-fasen som sådan, men at det ligger noen valideringskrav som typisk oppstår i programfasen (f.eks. romfunksjonsnummer og -navn), eller som har betydning i FDV-fasen (typisk unik TFM-streng og krav til GTIN som en del av FDV-dokumentasjonen).

Q12/A12

Er det kun SimpleBIM som kan brukes som valideringsverktøy for generert kravsett? Jeg ser "Solibri" er et eksportvalg for kravsett. Men eksporten feiler når jeg velger det. I prinsippet kan du bruke alle verktøy som støtter mxdXML 1.1. Statsbygg har pr nå valgt å benytte SimpleBIM med mvdXML-addon, men xBIM Xplorer og IfcDoc Tool skal også kunne håndtere mvdXML. Solibri Office støtter pr nå ikke mvdXML, men AEC3 skal ha laget et eksportoppsett i BIMQ til en Excel-fil som "passer" for import i Solibri Rule Set Manager. Det er den du ser på eksportlisten sammen med mvdXML. Vi har heller ikke fått den til å fungere, og har ikke brukt tid på å utforske det nærmere, men det går sikkert an å stille et spørsmål om det direkte til AEC3. Det ligger en kort demo (på tysk) av hvordan det er tenkt å fungere her. Hvis du er flink i Excel kan du også prøve å importere mvdXML-filen rett inn der, den lager da en XML-tabell, men derfra er du "on your own" for å jobbe videre med Excel-arket slik at det er egnet for import i Solibri Rule Set manager.

Figurer/illustrasjoner knyttet til spørsmål/svar:

Q7/A7: Plassering av GTIN og S-GTIN i SIMBA-kravene

Q8/A8: Plassering av TFM-streng i SIMBA-kravene

Q9/A9: Tilpasse kravene i BIMQ-kravsettene (malene) til et konkret prosjekts formål