Raspored IZLAGanja

Petak, 5. srpnja 2024.


Okupljanje i registracija

14.00 – 15.00


Svečano otvaranje skupa

15.00 – 15.15


1. sekcija: Pozvana predavanja

Predsjedaju Marica Čilaš Mikulić i Sanda Lucija Udier 

15.15 – 16.00 Ivana Brač: Suodnos sintakse i semantike glagola

16.00 – 16.45 Mia Batinić Angster: Gdje je kraj glagolima s infinitivom?


16.45 – 17.00 stanka


2. sekcija

Predsjedaju Milvia Gulešić Machata i Ranka Đurđević

17.00 – 17.20 Marica Čilaš Mikulić: Vidska obilježja glagola kretanja u hrvatskome jeziku

17.20 – 17.40 Jurica Polančec: Dubletni imperfektivi na -ivati i -avati u hrvatskom jeziku

17.40 – 18.00 Rene Čipanj Banja: Glagolska rekcija, dopune i red riječi kao (izazovne) sintaktičke kategorije u procesu učenja hrvatskoga kao stranoga jezika u mađarskih studenata 


18.00 – 18.15 stanka


Predstavljanje knjiga 

18.15 – 19.00 

Batinić Angster, Mia i Marco Angster (ur.) 2024. The verbal kaleidoscope: perspectives on the syntax and semantics of verbs. Zadar: Sveučilište u Zadru (predstavlja Mia Batinić Angster)

Antonia Ordulj (2024). Hrvatski za neizvorne govornike 1. Udžbenik za ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom na razini A2 prema Zeroju. Zagreb: Profil Klett (predstavlja Aida Korajac) 

Rječnik jezikoslovnoga nazivlja (predstavlja Milica Mihaljević)

Povijest hrvatskoga jezika od srednjega vijeka do 21. stoljeća (predstavlja Ante Bičanić)


Zajedničko druženje 

19.00 

Lokacija: pivnica Fakin Craft Bar, Ulica grada Vukovara 68

Subota 6. srpnja 2024.


3. sekcija: Pozvano predavanje

Predsjedaju Darko Matovac i Aida Korajac 

10.00 – 10.45 Daniela Katunar: U društvu glagola: glagolsko-prijedložne konstrukcije na razmeđu leksikona i gramatike 


10.45 – 11.00 stanka


4. sekcija: Radionica

11.00 – 11.45 Aida Korajac: Poučavanje povratnih glagola u HIJ-u


11.45 – 12.00 stanka


5. sekcija

Predsjedaju Mateja Fumić Bistre i Jelena Cvitanušić

12.00 – 12.20 Saša Marjanović i Dejan Stosic: Na temelju klika / glagolskoga opisa temeljna slika

12.20 – 12.40 Diana Njegovan Štefica Cvek u raljama života Dubravke Ugrešić u okviru glotodidaktičkog promišljanja i uvježbavanja glagola

12.40 – 13.00 Antonio-Toni Juričić: Bolje vas našli! Optativ u HIJ-u


Stanka za ručak

13.00 – 15.00

Lokacija: pivnica Fakin Craft Bar, Ulica grada Vukovara 68


6. sekcija

Predsjedaju Ivančica Banković Mandić i Dinka Pasini 

15.00 – 15.20 Marica Čilaš Mikulić, Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier: Komunikacijsko-gramatičko-semantički pristup poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika

15.20 – 15.40 Igor Dvoršćak: O vokativu kao rubnom padežu

15.40 – 16.00 Nina Mautner: Otklanjanje poteškoća pri poučavanju dativa želje pri učenju hrvatskog kao inog jezika 


16.00 – 16.15 stanka


7. sekcija

Predsjedaju Ninoslav Radaković i Marinela Aleksovski

16.15 – 16.35 Lidija Cvikić: Novi pogled na lektorate iz iskustva Croaticuma Sveučilišta u Regensburgu Ili Zašto su nam potrebni centri za hrvatski jezik na inozemnim sveučilištima

16.35 – 16.55 Mateja Fumić Bistre: Uporaba digitalnih alata u nastavi hrvatskog kao drugog i stranog jezika - primjeri iz prakse

16.55 – 17.15 Ana Marković: Blackout hrvatski i hrvatski u stripu


17.15 – 17.30 stanka

Primjeri dobre prakse

Predsjeda Ivana Fakac

17.30 – 18.30 Sanja Franković: Studij hrvatskoga jezika u Bukureštu, Nataša Cilar: Nastava hrvatskoga jezika na INALCO-u u Parizu, Nataša Veinović: Hrvatski na Bosporu, Romana Pastuović: Prilagodba nastave govornicma slavenskih jezika: primjer lektorata u Pragu


Zatvaranje skupa

18.30